ÚČAST NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH
JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
 1. K procesu romanizace v českém právu
  Konference „Římské právo a jeho odkaz v současném právu“ věnovaná prof. JUDr. Janu Vážnému. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992.
 2. To the Problems of Human Rights Judicial Protection from the Point of View of the Czech Civil Code
  Mezinárodní sympozium „Constitutions and Judicial Review„. Oxford, Brasenose College, 11. – 18. července 1993.
 3. Odraz ústavního vývoje v organizaci soudnictví
  Konference „Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu“ věnovaná prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993.
 4. Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy
  Mezinárodní konference „Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 – 1939) v evropském kontextu“ konaná v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22. – 23. září 1993. Brno, Masarykova univerzita, 1993.
  1. Z historie správního soudnictví
   Konference „Historie a současnost veřejné správy„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993.
  2. Základní otázky správy soudnictví
   Konference „Historie a současnost veřejné správy„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993.
 5. K problematice soudní ochrany lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku
  Konference „Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993.
 6. Mládež a soudnictví
  Konference „Výchova k právu„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 24. května 1994
 7. To the Problems of Human Rights Judicial Protection from the Point of View of the Czech Civil Code
  Mezinárodní konference „Workshop on Freedom of Information and Protection of Information„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 4. – 6. 9. 1994.
  1. Judicial Protection of Human Rights from the Point of View of the Czech Civil Code
   Mezinárodní konference „Freedom of Expression and Press„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 8. – 9. 1994.
  2. Courts and the Press Law
   Mezinárodní konference „Freedom of Expression and Press„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 8. – 9. 1994.
 8. History and present state of the comparatie legal science of the litigation law
  Národní referát pro X. Světový kongres procesního práva konaný ve dnech 17. – 23. září 1995 v Taormine.
  1. Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava
   Vědecká konference „50. výročí osvobození Československa„. Brno, Zemské moravské muzeum, červen 1995.
  2. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v době nesvobody
   Vědecká konference „50. výročí osvobození Československa„. Brno, Zemské moravské muzeum, červen 1995.
 9. K problematice správního soudnictví
  Vědecká konference „Současnost a perspektivy místní správy„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, září 1995.
 10. K vývojovým trendům českého konkurzního práva
  Mezinárodní konference „Obchodní právo ČR a jeho sbližování s právem ES„, Praha, Vysoká škola ekonomická, 5. – 6. května 1997.
 11. Legal Protection of Software in the Czech Republik
  Mezinárodní konference: „Small and Medium Firm Management with Computer Support“ (First International Conference), Business and Management Faculty, Technical University of Brno, 18. 9. 1997
 12. Zásahy Ústavního soudu ČR do normotvorné pravomoci obcí
  Konference „Normotvorná pravomoc obcí“ Právnická fakulta Masarykova univerzity, 24. 9. 1997
 13. K výzkumu právních nástrojů krizového managementu
  Mezinárodní pedagogická konference „Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách„. Lázně Bohdaneč, Univerzita Pardubice, 19. – 20. 9. 2000
 14. Péče civilních soudů o nezletilé
  Konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky, 16. – 17. 10. 2001
 15. Právní nástroje řešení některých ekonomických důsledků globalizace z pohledu českého práva
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky„. Žilina, Žilinská univerzita, 13. 11. 2001
  1. Deset let bankrotového zákona
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
  2. Ekonomika, právo a bankroty
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
  3. K postavení a výběru správců konkurzní podstaty
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
 16. Právní nástroje krizového managementu
  Konference „Bariéry rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji a hledání cest k jejich odstranění„. Ostrava, Vysoká škola podnikání, 14. – 15. 11. 2001
 17. Postavení občanského práva procesního v českém právním systému
  Konference „Humanitní vědy v době globalizace„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 8. 11. 2001
 18. Mezinárodní soudnictví jako významná součást systému kolektivní bezpečnosti
  Konference „Bezpečnostní systém České republiky„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 11. 12. 2001
 19. Vývoj organizace soudnictví v letech 1945 – 1989
  Mezinárodní konference „Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989“, Praha, Univerzita Karlova, 3. – 5. 6. 2002
 20. K perspektivám konkurzního práva na začátku nového tisíciletí
  Mezinárodní konference „Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 24. 6 2002
 21. Rekodifikace konkurzního práva, sbližování konkurzního práva s právem Evropské unie
  Mezinárodní konference „Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU“ sekce „Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU“, Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 3. – 5. 9. 2002
  1. Zásady konkurzního řízení
   Konference „Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 10. 9. 2002
  2. Předmět konkurzního řízení
   Konference „Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 10. 9. 2002
 22. Konkurz jako jeden z možných nástrojů krizového managementu
  Mezinárodní konference „Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 25. 9. 2002
 23. České konkurzní právo a evropské legislativní trendy
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky – pozitíva a negatíva“ Žilina, Žilinská univerzita 2002, 8. – 9. 10. 2002
 24. Research of Legal Instrument in Crisis Management
  Mezinárodní konference „Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply“ Brno, Brno International Business School, 29. 1. 2004
 25. Manažer a právní informace (vstupní příspěvek k dané problematice)
  Mezinárodní konference „IPMAN 03 – Informační podpora manažéra“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 26. 2. 2004
 26. Nad některými problémy krizového personálního managementu
  Konference „PEMAN 04 – Personální management v praxi“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 13. 5. 2004
 27. K některým problémům legislativní úpravy právních nástrojů krizového managementu
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu“, Bratislava, Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FCHPT STU, 13. – 14. 5. 2004
 28. K některým otázkám právní úpravy zákazu diskriminace žen v českém právním řádu
  Mezinárodní konference „Sféry ženy (žena verejná, žena súkromá)“, Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Sociologický ústav AV ČR v Praze, 18. – 19. 5. 2004
 29. Pohledy na současný právní systém České republiky
  Konference „SYSTE 04 – Systém engineering“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 6. 2004)
 30. Právní nástroje řešení krizových situací v podnikatelských subjektech
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině 2004, 23. – 24. 6. 2004
 31. Právní nástroje k řešení některých krizových situací
  Mezinárodní konference „EDMAN 04 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružení EVIDA Plzeň, 26. – 27. 8. 2004
 32. Vývoj kodifikace občanského práva
  Mezinárodní konference „Vývoj právních kodifikací“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 15. 9. 2004
  1. Konkurz: jeden z možných nástrojů krizového managementu
   Mezinárodní konference „GEMAN 04 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 16. – 18. 9. 2004
  2. Konkurzní právo v historickém kontextu
   Mezinárodní konference „GEMAN 04 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 16. – 18. 9. 2004
 33. Nad některými současnými problémy v českém konkurzním právu (jsou to důsledky globalizačního procesu nebo špatná legislativa?)
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´04“ Rajecké Teplice, Žilinská univerzita v Žilině, 6. – 7. října 2004
  1. Některé problémy konkurzního práva – věřitelské orgány
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
  2. Obchodní soudnictví
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
  3. Postavení správce konkurzní podstaty
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
  4. Postavení konkurzního práva v českém právním řádu
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
 34. Projektování studia o vymahatelnosti práva
  Konference „PRONT 04 – Projekt Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 11. 11. 2004
  1. K posledním trendům v konkurzním právu
   Mezinárodní konference „MOMAN 05 – Modern Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 3. 2. 2005
  2. K posledním trendům v obchodním soudnictví
   Mezinárodní konference „MOMAN 05 – Modern Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 3. 2. 2005
 35. Nová právní úprava zaměstnanosti
  Konference „PEMAN 05 – Personální management v praxi“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 3. 2005
 36. Nová právní úprava zaměstnanosti v České republice
  Mezinárodní konference „Personálny manažment – Trendy, výzvy, inšpirácie“, Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 16. a 17. 3. 2005
 37. Konkurz – jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi
  Mezinárodní konference „Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 22. – 23. 6. 2005
  1. Rozhodčí řízení – nástroj pro manažery, jak bez soudu řešit spory
   Mezinárodní konference „JUMAN 05 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 23. 6. 2005
  2. Zásady konkurzního řízení – jednoho z nástrojů krizového managementu
   Mezinárodní konference „JUMAN 05 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 23. 6. 2005
 38. Bankruptcy – one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis
  Mezinárodní konference „ECOMA 2005 – Ekonomika a management podniků v tranzitivních ekonomikách v globálním tržním prostředí“, Lázně Bohdaneč, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, 29. – 30. 6. 2005
  1. Zpeněžení konkurzní podstaty – hlavní manažerský úkol správce konkurzní podstaty
   Mezinárodní konference „EDMAN 05 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň, 25. – 26. 8. 2005
  2. Jak řešit obchodní spory bez soudu
   Mezinárodní konference „EDMAN 05 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň, 25. – 26. 8. 2005
 39. Trends of bankruptcy law in Czech Republic
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu podniku“, Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenské technické univerzity v Bratislavě v spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie pri FChPT STU, 8. – 9. 9. 2005
  1. Bankruptcies in the Eyes of Law
   Mezinárodní konference „GEMAN 05 „General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 22. – 24. 9 2005
  2. Etika v právnické praxi
   Mezinárodní konference „GEMAN 05 „General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 22. – 24. 9 2005
  1. Soudnictví v rakouské monarchii na přelomu 18. a 19. století
   Mezinárodní konference „Evropa 1805“ (V. mezinárodní napoleonský kongres), Brno, Československá napoleonská společnost a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 26. – 28. 9. 2005
  2. Kodifikace občanského práva na počátku 19. století
   Mezinárodní konference „Evropa 1805“ (V. mezinárodní napoleonský kongres), Brno, Československá napoleonská společnost a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 26. – 28. 9. 2005
 40. Krizový management a právo v České republice
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´05“, Rajecké Teplice, Žilinská univerzita v Žilině, 5. – 6. 10. 2005
 41. Vymahatelnost práva a postavení věřitelů při vymáhání pohledávek
  Mezinárodní konference „Management pohĺadávok 2005“, Bratislava, EU Genaration, 12. – 13. 10. 2005
  1. Soukromé právo v období absolutismu
   Mezinárodní kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Brno, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity , 19. 10. 2005
  2. Soudnictví v období absolutismu
   Mezinárodní kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Brno, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity , 19. 10. 2005
 42. České konkurzní řízení – ideální prostředí pro korupci
  Mezinárodní konference „MOMAN 06 – Modern Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 2. 2. 2006
 43. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov“. Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 8. – 9. 3. 2006
 44. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost
  Mezinárodní konference „PEMAN 06 – Personální management v praxi“. Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 30. 3. 2006
 45. Organizace soudnictví v letech 1848 – 1918
  Mezinárodní konference „Stát a právo v letech 1848 –1918“, Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 1. – 2. 6. 2006
  1. Insolvenční právo – nová právní úprava
   Konference „Czech Business Law in the Eurolean Union“, Brno, Brno International Business School, 27. 6. 2006
 46. Rozhodčí řízení – možnost jak bez soudu řešit obchodní spory
  Konference „Czech Business Law in the Eurolean Union“, Brno, Brno International Business School, 27. 6. 2006
 47. Personální problematika a krizové řízení
  Mezinárodní konference „Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí“ Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 29. – 30. 6. 2006
 48. Nová právní úprava úpadkového práv
  a Mezinárodní konference „EDMAN 06 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružení EVIDA Plzeň, 7. – 8. 9. 2006
 49. Význam nového insolvenčního zákon pro ekonomické prostředí
  Mezinárodní konference „Česká ekonomika v procesu globalizace“, Brno, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 13. – 14. 9. 2006
 50. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu podniku“, Bratislava (Slovensko), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenské technické univerzity v Bratislavě v spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie pri FChPT STU, 13. – 14. 9. 2006
 51. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School)
  Mezinárodní konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi“, Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 14. 9. 2006
  1. Alternativní možnosti řešení obchodních sporů
   Mezinárodní konference „GEMAN 06 „General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 28. – 30. 9. 2006
 52. Evropská právní úprava insolvenčního práva. Mezinárodní konference „GEMAN 06 „General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 28. – 30. 9. 2006
 53. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita, 4. – 5. 10. 2006
 54. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů
  Mezinárodní konference „Úloha práva při regulaci ekonomických procesů“, Rožnov pod Radhoštěm, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 19. – 20. 10. 2006
 55. Podnikatel a nový insolvenční zákon
  Mezinárodní konference „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací“, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 20. 10. 2006
 56. Podíl konkurzního řízení na hospodářské kriminalitě Mezinárodní konference „JUMAN 06 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 26. 10. 2006
 57. Mimosoudní řešení obchodních sporů Mezinárodní konference „JUMAN 06 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 26. 10. 2006
 58. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva
  Mezinárodní konference „MOMAN 07 – Modern Management, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 1. 2. 2007
 59. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů
  Mezinárodní konference „PEMAN 07 – Personální management v praxi“. Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 1. 3. 2007
 60. K potřebě právnického vzdělání ekonomů
  Mezinárodní konference „Aktuálne trendy na trhu práce a v politike zamestnávania“, Trenčín (Slovensko), Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 10. – 11. 5. 2007
 61. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku
  Mezinárodní konference „Manažment ĺudského potenciálu v podniku“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita, 16. – 17. 5. 2007
 62. Nové české insolvenční právo
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita, 20. – 21. 6. 2007
 63. Složitá cesta k současné podobě insolvenčního práva
  Mezinárodní konference „Monseho olomoucké právnické dny“, Olomouc, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 7. – 8. 7. 2007
 64. Management a efektivnost insolvenčního práva
  Mezinárodní konference „Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů“ Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 4. – 6. 9. 2007
 65. Evropská integrace a insolvenční právo
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu podniku“, Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislave, 6. – 7. 9. 2007
 66. Nové trendy v evropském insolvenčním právu
  Mezinárodní konference „Tradice a inovace v občanském právu“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 25. 9. 2007
 67. Globalizace a insolvenční právo
  Mezinárodní konference „Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´07“, Rájecké Teplice (Slovensko), Žilinská univerzita, 3. – 4. 10. 2007
 68. The Development and the Perspectives of the European Law of Insolvency
  Mezinárodní konference „Aktuální problémy v ekonómii a v podnikateĺskej činnosti v kontexte Európskej únie – Current Problems in Economics and Basiness Activity in the Context of the European Union“, Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva, 3. a 4. 4. 2008
 69. The development of legal regulations concerning legal proceedings about certifying dead on the territory of the Czech Republic
  Mezinárodní konference „Život po smrti“, Poznań (Polsko), Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, Prawa i Wydział Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 4. – 6. 5. 2008
 70. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present)
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 28. – 29. 5. 2008
 71. Povinnost dlužníka podle insolventního zákona nezkracovat možnost uspokojení věřitelů
  Mezinárodní konference „Olomoucké olomoucké právnické dny 2008“, Olomouc, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 5. – 6. 6. 2008
 72. Potřeba právnického vzdělání ekonomů v době globalizace
  Mezinárodní vědecká konference „Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´08“, Rájecké Teplice (Slovensko), Žilinská univerzita, 30. 9 – 2. 10. 2008
 73. Význam českého insolvenčního zákona pro ozdravění ekonomického prostředí
  Mezinárodní konference „Nové trendy v manažmente“, Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 26. – 27. 11. 2008
 74. Nové trendy v českém insolvenčním právu k ochraně zaměstnanců
  Mezinárodní konference „Personálny manament – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy“, Trenčín (Slovensko), Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 29. 4. 2009
 75. Hospodářská krize, české insolvenční právo a ochrana zaměstnanců
  Mezinárodní konference „Manažment ĺudského potenciálu v podniku“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 19. – 20. 5. 2009
 76. Insolvenční soudnictví – trvale nejproblematičtější část české justiční soustavy
  Mezinárodní konference „Olomoucké právnické dny 2009“, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 21. – 22. 5. 2009
 77. Oddlužení jako jeden z možných způsobů řešení úpadku fyzických osob nepodnikatelů
  Konference „Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnost jedinca a společnosti“, Bratislava (Slovensko), Vysoká škola zdravotnictva a sociálnych vecí sv. Alžbety v Bratislave a Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze a Spoločnosť pre sociálnu integritu v SR, 22. – 23. 5. 2009
 78. Novelizace insolvenčního zákona v České republice
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline, 27. – 28. 5. 2009