ÚČAST NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  1. Zákoník českého městského práva Pavla Kristiana z Koldína „Práva městská království Českého“ z roku 1579 v československé historické literatuře
   Mezinárodní konference: „Městské právo v 16. – 18. století v Evropě„. Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 25. – 27. 9 1979
  2. Bibliografie k „Právům městským království Českého“ od Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579
   Mezinárodní konference: „Městské právo v 16. – 18. století v Evropě„. Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 25. – 27. 9 1979
 1. Odraz vzniku Československé republiky v organizaci státní správy na Moravě
  Konference „Vznik Československa„. Brno, Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1983
 2. Několik poznámek k činnosti pokrokových vysokoškoláků v Brně v 30. letech
  Mezinárodní konference „Jiří Dimitrov 1882 – 1949 – 1982„. Brno, Univerzita J. E. Purkyně, 1983
 3. K podílu dělnické třídy na organizaci a činnosti národních výborů a národních rad v roce 1918
  Mezinárodní konference „K vývoji právního postavení dělnické třídy za kapitalismu„. Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 24. – 27. 5. 1982
 4. Národní výbory a lidová bezpečnost 1945 – 1950
  Konference „Třicet pět let zákona o národní bezpečnosti„. Holešov, VŠ SNB, 1984
 5. Ke vzniku národních výborů
  Konference „40. výročí osvobození Československa„. Brno, Univerzita J. E. Purkyně, 1985
 6. K vývoji a dalším perspektivám vztahu numismatiky k některým právním oborům
  Konference „Československá numismatika – současný stav, úkoly a perspektivy„. Brno, Moravské muzeum, 2. – 3. 12. 1982
 7. Ke vzniku a vývoji buržoazní správy města Brna
  Konference „Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě„. XVI. Mikulovské sympozium, 23. – 24. 10. 1986
 8. Vznik a vývoj československého trestního práva správního
  Mezinárodní konference „K dějinám státu a práva„. Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 20. – 23. 5. 1985
 9. Několik poznámek k názorům Jana Evangelisty Purkyně na veřejnou správu
  Konference „J. E. Purkyně a jeho význam pro společenské vědy„. Brno, Univerzita J. E. Purkyně, 18. 11. 1987
 10. J. E. Purkyně a problematika samosprávy
  Konference „Jan Evangelista Purkyně a jeho doba„. XVIII. Mikulovské sympozium, 22. – 23. 10. 1987
 11. K charakteru práva v tzv. Protektorátu Čechy a Morava
  Konference „15. březen 1939„. Brno, Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1989
 12. Morava v zrcadle právněhistorické literatury
  Konference „Z literární historie jižní Moravy„. XVIII. Mikulovské sympozium, 20. – 21. 10. 1988
 13. Příprava právnické dvouletky
  Mezinárodní konference „Velké kodifikace„. Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 5.- 8. 9. 1988
 14. Několik poznámek k cizím vlivům na právní kulturu na Moravě Konference „Kulturně historické styky jižní Moravy„. XX. Mikulovské sympozium 24. – 25. 10. 1990
  1. Veřejná a politická činnost profesora Františka Weyra
   Mezinárodní konference „Normativní teorie v kontextu právního myšlení„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1991
  2. Die öffentliche und politische Äktivität von Professsor František Weyr Mezinárodní konference „Die Normative Rechtstheorie im Kontext der Rechtswissenschaft„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1991
 15. K politické aktivitě prof. JUDr. Karla Engliše v době vzniku Československé republiky
  Konference „K výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1991
 16. Nad některými historickoprávními aspekty státoprávního uspořádání ČSFR
  Konference „Ekonomické, sociální a právní aspekty státoprávního uspořádání ČSFR„. Praha, Vysoká škola ekonomická, 21 – 22. 4. 1992
  1. František Weyr a státní správa
   Mezinárodní konference „K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
  2. František Weyr und die staatliche Verwaltung
   Mezinárodní konference „Zum Nachlaß von Prof. F. Weyr„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
  1. K aktivitě prof. JUDr. Františka Weyra při přípravě návrhu československé ústavy
   Mezinárodní konference „K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra„. Brno, Právnická fakulta Masarykova univerzita, 1992
  2. Zur aktivität Prof. Dr. jur. František Weyr bei der Vorbereitung des Entwurfes der tschechoslowakischen Verfassung
   Mezinárodní konference „Zum Nachlaß von Prof. F. Weyr„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
 17. Podíl prof. dr. Jaroslava Kallaba na zajištění právní ochrany československé měny
  Konference „K výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
 18. Problematika životního prostředí z pohledu okresu Brno-venkov
  Konference „Vývoj životního prostředí v podmínkách jižní Moravy„. XXI. Mikulovské sympozium, 23. – 24. 10. 1991
  1. Zahajovací projev proděkana právnické fakulty Masarykovy univerzity v BrněKonference „Římské právo a jeho odkaz v současném právu„, věnovaná prof. JUDr. Janu Vážnému. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
  2. Život a dílo prof. JUDr. Jana Vážného
   Konference „Římské právo a jeho odkaz v současném právu„, věnovaná prof. JUDr. Janu Vážnému. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
  3. Bibliografie prof. JUDr. Jana Vážného
   Konference „Římské právo a jeho odkaz v současném právu„, věnovaná prof. JUDr. Janu Vážnému. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1992
  4. Bibliografie prof. JUDr. Jiřího Cvetlera
   Konference „Římské právo a jeho odkaz v současném právu„, věnovaná prof. JUDr. Janu Vážnému. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 1992
  1. Názory prof. JUDr. PhDr. Bohumila Baxy na organizaci veřejné správy
   Konference „Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu“ věnovaná prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 1993
  2. Počátky konstitucionalismu
   Konference „Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu“ věnovaná prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 1993
 19. K názorům politických stran na Moravě a ve Slezsku na zákon o župních a okresních úřadech z roku 1920
  Konference „Politické strany a spolky na jižní Moravě„. XXII. Mikulovské sympozium 7. – 8. 10. 1992
 20. Postavení brněnské právněhistorické vědy mezi světovými válkami
  Mezinárodní konference „Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 – 1939) v evropském kontextu“ konaná v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu. Brno, Masarykova univerzita 1993, 22. – 25. září 1993
  1. Přehled vývoje organizace veřejné správy na našem území
   Konference „Historie a současnost veřejné správy„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1993.
  2. Z historie správního soudnictví
   Konference „Historie a současnost veřejné správy„. Brno, Právnická fakulta Masarykova univerzita, 1993
 21. K vývoji státoprávních představ českých politických kruhů v letech 1914 – 1918
  Mezinárodní konference „Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století„. Brno, Vojenská akademie, 1993
 22. Ústřední a místní správa v první republice
  Mezinárodní sympozium „Ústřední moc a regionální samospráva“ XXIII. Mikulovské sympozium, IV. Symposium Verbindendes und Trennendes an der Grenze. Mikulov, 1993
 23. Vývojové etapy právní úpravy lidských práv
  Konference „Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky„. Brno, Právnická fakulta Masarykova univerzita, 1994
 24. Vývoj česko-slovenských vztahů za první světové války
  Konference „Česko-slovenské vztahy a střední Evropa„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzita, 1994
 25. Dekretální pravomoc prezidenta Edvarda Beneše
  Konference „Dr. Edvard Beneš – politik a státník„. Brno, Moravské muzeum, 1994
 26. Správa města Brna očima historika
  Mezinárodní konference „Brno – město uprostřed Evropy„. Brno, 2. – 4. 12. 1993
 27. Právní výchova na středních školách z pohledu studijní literatury
  Konference „Výchova k právu„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1994
 28. Poznámky k názorům dr. Edvarda Beneše na problematiku státní správy
  Mezinárodní konference „Edvard Beneš československý a evropský politik“ věnovaná 100. výročí narození druhého československého prezidenta. Praha, 25. – 29. 5. 1994
 29. Ke konstitucionalismu první Československé republiky
  Mezinárodní konference „Češi a Slováci a východní Evropa„. Brno, Vojenská akademie, 3. 2. 1994
 30. Vývoj státoprávních představ v průběhu první světové války
  Konference „První světová válka a česká společnost„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 14. 6. 1994
 31. K vývoji státní správy na Moravě v době pobělohorské
  Konference „Morava na prahu nové doby“ věnovaná 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, 22. – 23. 6. 1994
 32. Distance Study at the Faculty of Law of the Masaryk University
  Deutsch-Tschechisches Kolloquium zum Fernstudium „Didaktische Aspekte des Fernstudiums„. Brno, VUT, 1994
  1. Notes to the History of the Press Law in the Czech Lands
   Mezinárodní konference „Freedom of Expression and Press„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 8. – 9. 9. 1994
  2. Courts and the Press Law
   Mezinárodní konference „Freedom of Expression and Press„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 8. – 9. 9. 1994
 33. K problematice propagace na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. The Problems of Promotion at the Faculty of Law MU in Brno
  Mezinárodní konference „Univerzity na prahu nového tisíciletí. The University on the Threshold of the New Millennium„, Brno, Masarykova univerzita, 2. – 3. 11. 1994
  1. K počátkům tiskového práva v českých zemích
   Mezinárodní konference „Svoboda projevu a tisku“ Brno, Právnická fakulta Masarykové univerzity, Brno, 5. – 9. 9. 1994
  2. Soudy a tiskové právo
   Mezinárodní konference „Svoboda projevu a tisku„, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 5. – 9. 9. 1994
  1. K problematice kontinuity a diskontinuity poválečného Československa
   Konference „50. výročí osvobození Československa„. Brno, Zemské moravské muzeum, červen 1995
  2. Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava
   Konference „50. výročí osvobození Československa„. Brno, Zemské moravské muzeum, červen 1995
  3. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v době nesvobody
   Konference „50. výročí osvobození Československa„. Brno, Zemské moravské muzeum, červen 1995
 34. Poznámky z historického pohledu k normotvorné pravomoci orgánů územní samosprávy
  Konference „Normotvorná pravomoc obcí„. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 24. 9. 1997
 35. K některým otázkám ústavního systému první ČSR
  Konference „Státnost česká a československá – tradice a kontinuita„. Zahrádky, Univerzita Karlova, 4. – 5. 6. 1998
 36. K zániku zemského správního zřízení
  Mezinárodní konference „Vývoj práva v Československu 1945 – 1990„. Praha, Univerzita Karlova, 8. – 10. 9. 1998
 37. Počátky územní samosprávy
  Konference „František Palacký 1798/1998 dějiny a dnešek„. Praha, Historický ústav Akademie věd ČR, 1999,
 38. K výzkumu právních nástrojů krizového managementu
  Mezinárodní pedagogická konference „Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách„. Lázně Bohdaneč, Univerzita Pardubice, 19. – 20. 9. 2000
  1. Vysoká škola Karla Engliše v Brně – současnost a perspektivy
   Konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky, 16. – 17. 10. 2001
  2. Poznámky k historii soudnictví nad mládeží
   Konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky, 16. – 17. 10. 2001
 39. Právní nástroje řešení některých ekonomických důsledků globalizace z pohledu českého práva
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky„. Žilina, Žilinská univerzita, 13. 11. 2001
  1. K nutnosti rekodifikace bankrotového práva
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
  2. Deset let bankrotového zákona
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
  3. Ekonomika, právo a bankroty
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
  4. K postavení a výběru správců konkurzní podstaty
   Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
 40. Právní nástroje krizového managementu
  Konference „Bariéry rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji a hledání cest k jejich odstranění„. Ostrava, Vysoká škola podnikání, 14. – 15. 11. 2001
 41. Postavení právních dějin v české právním historiografii v historickém kontextu a současnosti
  Konference „Humanitní vědy v době globalizace„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 8. 11. 2001
  1. Česká republika a její bezpečnostní systém – jeden z hlavních problémů současnosti
   Konference „Bezpečnostní systém České republiky„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 11. 12. 2001
  2. Několik poznámek z historie českého bezpečnostního systému
   Konference „Bezpečnostní systém České republiky„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 11. 12. 2001
  3. Několik poznámek ke znovuzřízení finanční prokuratury
   Konference „Bezpečnostní systém České republiky„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 11. 12. 2001
  4. Počátky cesty k vytvoření systému kolektivní bezpečnosti
   Konference „Bezpečnostní systém České republiky„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 11. 12. 2001
 42. Trestní právo pohledem posledních novel
  Konference „Trestní právo – současnost a perspektivy„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 30. 1. 2002
 43. Projektování elektronického obchodu.
  Konference „Projektování elektronického obchodu„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně, 3. 5. 2002
 44. Vývoj organizace soudnictví v letech 1945 – 1989
  Mezinárodní konference „Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989“, Praha, Univerzita Karlova, 3. – 5. 6. 2002
 45. K perspektivám konkurzního práva na začátku nového tisíciletí
  Mezinárodní konference „Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 24. 6. 2002
 46. Ústavní základy ochrany životního prostředí
  Konference: Právo a životní prostředí, Praha, Vysoká škola aplikovaného práva, 27. 6. 2002.
 47. Rekodifikace konkurzního práva, sbližování konkurzního práva s právem Evropské unie
  Mezinárodní vědecké konference „Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU“ sekce „Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU“, Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 3. – 5. 9. 2002
 48. Zásady konkurzního řízení
  Konference „Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 10. 9. 2002
 49. Poznámky k filozofii vzdělávání světa
  Konference s mezinárodní účastí „Vzdělávání v podmínkách územního řízení“, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 11. – 12. 9. 2002
 50. Konkurz jako jeden z možných nástrojů krizového managementu
  Mezinárodní konference „Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 25. 9. 2002
 51. K některým problémům československo-polských vztahů v letech 1918 – 1920
  Mezinárodní konference „Stosunki czesko-polskie w perspektywie porównawczej -jezyk, literatura, historia, filozofia“, Lowicz (Polsko), Mazowiecka wyzsza szkola humanistyczno-pedagogiczna w Lowiczu, 26. – 28. 9. 2002
 52. České konkurzní právo a evropské legislativní trendy
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky – pozitíva a negatíva“ Žilina, Žilinská univerzita 2002, 8. – 9. 10. 2002
 53. Vysoká škola Karla Engliše v Brně na prahu druhého akademického roku
  Konference „Vysoká škola Karla Engliše v Brně na prahu druhého akademického roku“, Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně, 30. 9. 2002
 54. The Medical and Legal Aspects of the New Regulation of Donation, Collection and Transplantation of Tissue and Organs in the Czech Republic
  Mezinárodní konference „Dar zycia i jego spoleczny kontekst (Zabiegi transplantologiczne w swiadomosci spolecznej)“, Tychy (Polsko), Wyzsza szkola zarzadzania i nauk spolecznych w Tychach, říjen 2002
 55. Soukromé vysoké školy a nelukrativní studijní obory
  Konference „Becario 2002“, Praha, Becario Sdružení Mirka Topolánka pro rozvoj vzdělanosti, 11. 11. 2002
 56. Výzkum právních nástrojů krizového managementu
  Konference „REDEM ´03 Management ve výzkumu a vývoji“, Telč, 12. – 14. 5. 2003
 57. K některým otázkám krizového personálního managementu
  Mezinárodní seminář „Personálny manažment – teória a prax“, Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 10. a 11. 6. 2003
 58. Legislativní problémy s rekodifikací úpadkového práva v České republice
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´03“, Žilina, Žilinská univerzita, 7. – 8. 10. 2003
  1. Vývoj rodinného práva na území České republiky do roku 1945
   Mezinárodní konference „K 75. narodeninám profesora Hubenáka“, Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, říjen 2003
  2. Vývoj právní úpravy matrik na území České republiky
   Mezinárodní konference „K 75. narodeninám profesora Hubenáka“, Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, říjen 2003
 59. Římské peníze a bankovnictví – také neprávní prameny římského práva
  Mezinárodní konference „Římské právo a neprávnické prameny“, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 7. – 8. 11. 2003).
 60. Research of Legal Instrument in Crisis Management
  Mezinárodní konference „Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply“, Brno, Brno International Business School, 29. 1. 2004
 61. 75. Manažer a právní informace (vstupní příspěvek k dané problematice)
  Mezinárodní konference „IPMAN 03 – Informační podpora manažéra“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 26. 2. 2004
  1. Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů
   Konference „PRONT 03 – Projekt Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 6. 5. 2004
  2. Projektování studijních programů
   Konference „PRONT 03 – Projekt Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 6. 5. 2004
 62. Nad některými problémy krizového personálního managementu
  Konference „PEMAN 04 – Personální management v praxi“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 13. 5. 2004
 63. K některým problémům legislativní úpravy právních nástrojů krizového managementu
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu“, Bratislava, Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FCHPT STU, 13. – 14. 5. 2004
 64. Vývoj možností nástupnictví žen na český trůn
  Mezinárodní konference „Sféry ženy (žena verejná, žena súkromá)“, Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Sociologický ústav AV ČR v Praze, 18. – 19. 5. 2004
  1. Historický pohled na systém práva
   Konference „SYSTE 04 – Systém engineering“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 6. 2004
  2. Pohledy na současný právní systém České republiky
   Konference „SYSTE 04 – Systém engineering“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 6. 2004
 65. Právní nástroje řešení krizových situací v podnikatelských subjektech
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 23. – 24. 6. 2004
  1. Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie
   Mezinárodní konference „EDMAN 04 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružení EVIDA Plzeň, 26. – 27. 8. 2004
  2. Právní nástroje k řešení některých krizových situací
   Mezinárodní konference „EDMAN 04 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružení EVIDA Plzeň, 26. – 27. 8. 2004
 66. On the traditions of Czech state right thinking (parliamentarianism and the struggle for Czech state right during the second half of 19th century)
  Mezinárodní kongres „ICHRPI – Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí“ (54th Conference of the International Commission for History of Representative and Parliamentary Institutions in Prague), Praha, Senát České republiky, 7. – 10. září 2004
  1. Vývoj kodifikace občanského práva
   Mezinárodní konference „Vývoj právních kodifikací“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 15. 9. 2004
  2. Vývoj kodifikace pracovního práva
   Mezinárodní konference „Vývoj právních kodifikací“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 15. 9. 2004
  1. Konkurz: jeden z možných nástrojů krizového managementu
   Mezinárodní konference „GEMAN 04 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 16. – 18. 9 2004
  2. Rodné číslo v informačních systémech
   Mezinárodní konference „GEMAN 04 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 16. – 18. 9 2004
  3. Konkurzní právo v historickém kontextu
   Mezinárodní konference „GEMAN 04 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 16. – 18. 9 2004
 67. Rodné číslo v informačních systémech – dobrý sluha nebo zlý pán?
  Konference „Právní regulace společnosti informačních sítí“, Třebíč, Západomoravská vysoká škola Třebíč, 27. 9. 2004
 68. Výuka logiky na brněnské právnické fakultě v historickém kontextu
  Konference „České právní myšlení a logika – minulost a perspektivy II.“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 30. 9. 2004
 69. Nad některými současnými problémy v českém konkurzním právu (jsou to důsledky globalizačního procesu nebo špatná legislativa?)
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´04“, Rajecké Teplice, Žilinská univerzita v Žilině, 6. – 7. 10. 2004
  1. Právní znalosti pro manažerskou praxi
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
  2. Některé problémy konkurzního práva – věřitelské orgány
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
  3. Postavení konkurzního práva v českém právním řádu
   Mezinárodní konference „JUMAN 04 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy, 21. 10. 2004
 70. Specifika trestní odpovědnosti ženy ve středověku
  Mezinárodní konference „Ženská delikvence jako sociální jev“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 4. 11. 2004
 71. Zastupování ve starém Římě
  Konference „Z minulosti advokacie“, Praha, Výbor pro dějiny advokacie ČAK a Právnická fakulta ZČU, 11. 11. 2004
 72. Projektování studia o vymahatelnosti práva
  Konference „PRONT 04 – Project Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 11. 11. 2004
 73. K posledním trendům v konkurzním právu
  Mezinárodní konference „MOMAN 05 – Modern Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 3. 2. 2005
  1. Projekt výzkumu vývoje českého práva v evropském kontextu
   Mezinárodní konference „PROMA 04 – Project Management“, Plzeň, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 2. 2005
  2. Projekt vzdělávání ve veřejné správě
   Mezinárodní konference „PROMA 04 – Project Management“, Plzeň, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 2. 2005
 74. Nová právní úprava zaměstnanosti
  Konference „PEMAN 05 – Personální management v praxi“, Plzeň, Sdružením EVIDA Plzeň, 17. 3. 2005
 75. Nová právní úprava zaměstnanosti v České republice
  Mezinárodní konference „Personálný manažment – Trendy, výzvy, inšpirácie“, Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 16. – 17. 3. 2005
 76. Patria potestas a její odraz v novodobém právním prostředí
  Mezinárodní konference „Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch “, Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva, 18. – 19. 3. 2005
 77. Historické kořeny evropské ústavy
  Mezinárodní konference „Zmluva o ústave pre Európu a ústavy členských štátov EU“, Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva, 7. – 8. 4. 2005
 78. Odraz napoleonské doby v česko-rakouské právní kultuře
  Mezinárodní konference „Napoleonské války a historická paměť“, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 21. – 22. 4. 2005
 79. Konkurz – jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi
  Mezinárodní konference „Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 22. – 23. 6. 2005
  1. Historické souvislosti dnešní právní úpravy řešení bankrotu
   Mezinárodní konference „JUMAN 05 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 23. 6. 2005
  2. Historické kořeny exekučního řízení – jak se v minulosti vymáhaly dluhy
   Mezinárodní konference „JUMAN 05 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružením EVIDA Plzeň, 23. 6. 2005
 80. Bankruptcy – one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis
  Mezinárodní konference „ECOMA 2005 – Ekonomika a management podniků v tranzitivních ekonomikách v globálním tržním prostředí“, Lázně Bohdaneč, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, 29. – 30. 6. 2005
 81. Zpeněžení konkurzní podstaty – hlavní manažerský úkol správce konkurzní podstaty
  Mezinárodní konference „EDMAN 05 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň, 25. – 26. 8. 2005
 82. Moravské zemské zřízení (zemská moravská ústava) 1848 – 1918
  Mezinárodní konference „Vývoj české ústavnosti v letech 1618 – 1918“, Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 4. – 8. 9. 2005
 83. Trends of Bankruptcy Law in Czech Republic
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu podniku“, Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenské technické univerzity v Bratislavě v spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie pri FChPT STU, 8. – 9. 9. 2005
  1. Římské mince jako symbol římskoprávních tradic
   Konference „Symbol a symbolika v právu“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 22. 9. 2005
  2. K historii právní archeologie
   Konference „Symbol a symbolika v právu“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 22. 9. 2005
  1. Bankruptcies in the Eyes of Law
   Mezinárodní konference „GEMAN 05 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 22. – 24. 9 2005
  2. Etika v právnické praxi
   Mezinárodní konference „GEMAN 05 – General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 22. – 24. 9 2005
  1. Právo a právní kultura v rakousko-českém prostředí na počátku 19. století
   Mezinárodní konference „Evropa 1805“ (V. mezinárodní napoleonský kongres), Brno, Československá napoleonská společnost a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 26. – 28. 9. 2005
  2. Soudnictví v rakouské monarchii na přelomu 18. a 19. století
   Mezinárodní konference „Evropa 1805“ (V. mezinárodní napoleonský kongres), Brno, Československá napoleonská společnost a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 26. – 28. 9. 2005
  3. Kodifikace občanského práva na počátku 19. století
   Mezinárodní konference „Evropa 1805“ (V. mezinárodní napoleonský kongres), Brno, Československá napoleonská společnost a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 26. – 28. 9. 2005
 84. Historická východiska sbližování českého soukromého práva s evropskou právní kulturou
  Konference „Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 5. 10. 2005
 85. Krizový management a právo v České republice
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´05“, Rajecké Teplice, Žilinská univerzita v Žilině, 5. – 6. 10. 2005
 86. Vymahatelnost práva a postavení věřitelů při vymáhání pohledávek
  Mezinárodní konference „Management pohĺadávok 2005“, Bratislava, EU Genaration, 12. – 13. 10. 2005
  1. Vývoj státu a práva v období absolutismu
   Mezinárodní kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Brno, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity , 19. 10. 2005
  2. Soukromé právo v období absolutismu
   Mezinárodní kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Brno, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity , 19. 10. 2005
  3. Soudnictví v období ab­solutismu
   Mezinárodní kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Brno, Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity , 19. 10. 2005
 87. K formování moderního správního systému
  Kolokvium „Současnost a perspektivy právní historie“, Praha, Ústav právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 26. 10. 2005
 88. Výuka práva pro manažery na Brno International business school
  Mezinárodní konference „Výuka práva pro ekonomy“, Rožnov pod Radhoštěm, Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 3. – 4. 11. 2005
 89. „The Never Ending Story“ or 15,000 years of attempts to register inhabitants
  Mezinárodní konference „Kyberprostor 2005“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 7. 11. 2005
 90. Právní aspekty Rašínovy bitvy o měnu
  Konference „Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918)“, Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 9. 11. 2005
  1. The project of European Constitution in historical context
   Konference „PRONT 05 – Project Management“, Brno, Sdružení EVIDA Plzeň, 10. 11. 2005
  2. Projekt evidence obyvatelstva v historickém kontextu
   Konference „PRONT 05 – Project Management“, Brno, Sdružení EVIDA Plzeň, 10. 11. 2005
 91. Několik poznámek k vývoji postavení advokáta jako správce konkurzní podstaty
  Konference „O dějinách advokacie II.“, Kutná Hora, Česká advokátní komora, 25. 11. 2005
 92. 200 let pokusů o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě
  Mezinárodní konference „Evropa 200 let po bitvě u Slavkova“, Brno-Slavkov, Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky a Jihomoravský kraj, 2. – 3. 12. 2005
 93. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School
  Mezinárodní konference „MOMAN 06 – Modern Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 2. 2. 2006
 94. České konkurzní řízení – ideální prostředí pro korupci
  Mezinárodní konference „MOMAN 06 – Modern Management“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 2. 2. 2006
 95. Staletí pokusů o realizaci projektů na vytvoření kolektivní bezpečnosti v Evropě.
  Konference „PROMA 05 – „Project Management“. Praha, Sdružení EVIDA Plzeň a Společnost pro projektové řízení Brno, 2. 3. 2006
 96. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov“. Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 8. – 9. 3. 2006
 97. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost
  Mezinárodní konference „PEMAN 06 – Personální management v praxi“. Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 30. 3. 2006
 98. K potřebě právnického vzdělání ekonomů
  Konference „Znalostní ekonomika“. Praha, Vysoká škola finanční a správní, 23. 5. 2006
 99. Projektování propojení ekonomických a právních znalostí u budoucích manažerů a ekonomů
  Mezinárodní konference „PRONT 06 – Project Management“, Brno, Sdružení EVIDA Plzeň, 1. 6. 2006
 100. Organizace veřejné správy v letech 1848 – 1918
  Mezinárodní konference „Stát a právo v letech 1848 –1918“, Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 1. – 2. 6. 2006
 101. Vývoj státu a práva v letech 1848-1918
  Mezinárodní konference „Stát a právo v letech 1848 –1918“, Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 1. – 2. 6. 2006
 102. Organizace soudnictví v letech 1848 – 1918
  Mezinárodní konference „Stát a právo v letech 1848 –1918“, Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 1. – 2. 6. 2006
 103. Organizace veřejné správy pohledem právní historie
  Mezinárodní konference „Monseho olomoucké právnické dny“, Olomouc, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 15. – 16. 6. 2006
 104. Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti
  Konference „Czech Business Law in the Eurolean Union“, Brno, Brno International Business School, 27. 6. 2006
 105. Insolvenční právo – nová právní úprava
  Konference „Czech Business Law in the Eurolean Union“, Brno, Brno International Business School, 27. 6. 2006
 106. Personální problematika a krizové řízení
  Mezinárodní konference „Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí“ Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 29. – 30. 6. 2006
 107. České právní dějiny pohledem zahraničních historiků
  IX. sjezd českých historiků, Pardubice, Sdružení historiků České republiky – Historický klub, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Historický ústav AV ČR Praha, 6. – 8. 9. 2006
 108. Nová právní úprava úpadkového práva
  Mezinárodní konference „EDMAN 06 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružení EVIDA Plzeň, 7.- 8. 9. 2006
 109. Czech Business Law in the European Union – Britské právnické vzdělání v českém jazyce
  Mezinárodní konference „EDMAN 06 – Education for Management“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Sdružení EVIDA Plzeň, 7.- 8. 9. 2006
 110. Význam nového insolvenčního zákon pro ekonomické prostředí
  Mezinárodní konference „Česká ekonomika v procesu globalizace“, Brno, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 13. – 14. 9. 2006
 111. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu podniku“, Bratislava (Slovensko), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenské technické univerzity v Bratislavě v spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie pri FChPT STU, 13. – 14. 9. 2006
 112. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School)
  Mezinárodní konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi“, Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 14. 9. 2006
 113. Brněnské právněhistorické památky
  Mezinárodní konference „Symbol a symbolika v právu – 2006“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Akademií heraldických nauk ČR, 19. 9. 2006
 114. Mincovní právo do 13. století
  Konference – Sejbalovy numismatické dny „Měnové poměry a mincovnictví 13. století“, Vranov u Brna, Katedra financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Moravské zemské muzeum v Brně, Duchovní centrum Vranov u Brna, 19. – 21. 9. 2006
 115. K tradicím českého státoprávního myšlení
  Konference “Setkání pracovníků kateder právních dějin v České a Slovenské republiky”, Plzeň, Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 21. – 23. 9. 2006
 116. Nové možnosti studia práva na Brno International Business School
  Mezinárodní konference „GEMAN 06 „General Management“, Mariánské Lázně, Sdružení EVIDA Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni, 28. – 30. 9. 2006
 117. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice
  Mezinárodní konference „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita, 4. – 5. 10. 2006
 118. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů
  Mezinárodní konference „Úloha práva při regulaci ekonomických procesů“, Rožnov pod Radhoštěm, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 19. – 20. 10. 2006
 119. Podnikatel a nový insolvenční zákon
  Mezinárodní konference „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací“, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 20. 10. 2006
 120. Podíl konkurzního řízení na hospodářské kriminalitě
  Mezinárodní konference „JUMAN 06 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 26. 10. 2006
 121. Studium práva na Brno International Business School
  Mezinárodní konference „JUMAN 06 – Jurist and Manager“, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 26. 10. 2006
 122. Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje?
  Konference „Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky“, Brno, Moravskoslezská akademie pro vzdělávání, vědu a umění, 26. – 27. 10. 2006
 123. Snahy o zamezení a potlačování mezinárodního terorismu na půdě Společnosti národů
  Mezinárodní konference „Terorismus a medzinárodné právo“, Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva, 23. – 24. 11. 2006
 124. JUDr. Alois Rašín – tvůrce československé měny
  Konference „O dějinách advokacie III.“, Brno, Česká advokátní komora, 24. 11. 2006
 125. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva
  Mezinárodní konference „MOMAN 07 – Modern Management, Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 1. 2. 2007
 126. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů
  Mezinárodní konference „PEMAN 07 – Personální management v praxi“. Praha, Sdružení EVIDA Plzeň, 1. 3. 2007
 127. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku
  Mezinárodní konference „Manažment ĺudského potenciálu v podniku“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita, 16. – 17. 5. 2007
 128. K potřebě právnického vzdělání ekonomů
  Mezinárodní konference „Aktuálne trendy na trhu práce a v politike zamestnávania“, Trenčín (Slovensko), Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 10. – 11. 5. 2007
 129. Nové české insolvenční právo
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita, 20. – 21. 6. 2007
 130. Formování finanční správy v počátečním období první Československé republiky
  Mezinárodní konference „Monseho olomoucké právnické dny“, Olomouc, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 7. – 8. 7. 2007
 131. Evropská integrace a insolvenční právo
  Mezinárodní konference „Moderné prístupy k manažmentu podniku“, Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislave, 6. – 7. 9. 2007
 132. Právní pojetí věci v evropském kontextu
  Mezinárodní konference „Tradice a inovace v občanském právu“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 25. 9. 2007
 133. Globalizace a insolvenční právo
  Mezinárodní konference „Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´07“, Rájecké Teplice (Slovensko), Žilinská univerzita, 3. – 4. 10. 2007
 134. The Development and the Perspectives of the European Law of Insolvency
  Mezinárodní konference „Aktuální problémy v ekonómii a v podnikateĺskej činnosti v kontexte Európskej únie – Current Problems in Economics and Basiness Activity in the Context of the European Union“, Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva, 3. a 4. 4. 2008
 135. The development of legal regulations concerning legal proceedings about certifying dead on the territory of the Czech Republic
  Mezinárodní konference „Život po smrti“, Poznań (Polsko), Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, Prawa i Wydział Administracji, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 4. – 6. 5. 2008
 136. Medicína a právo
  Konference: „Zkušenosti se vzděláváním manažerů ve zdravotnictví financovaným z Evropského sociálního fondu“, Brno, B.I.B.S., a.s., 15. 5. 2008
 137. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present).
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 28. – 29. 5. 2008
 138. Odraz vyhlášení československé samostatnosti v oblasti veřejné správy
  Mezinárodní konference „Olomoucké právnické dny 2008“, Olomouc, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 5. – 6. 6. 2008
 139. Prof. Vladimír Kubeš a příprava poválečné ústavy
  Mezinárodní konference „Proměny evropského právního myšlení“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 11. 9. 2008
 140. Potřeba právnického vzdělání ekonomů v době globalizace
  Mezinárodní konference „Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´08“, Rájecké Teplice (Slovensko), Žilinská univerzita, 30. 9 – 2. 10. 2008
 141. Civilní řízení v meziválečném Československu
  Mezinárodní konference „Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1939) a jejich místo ve střední Evropě“. Praha, Univerzita Karlova, 5. – 9. 10. 2008
 142. Veřejná žaloba v historických souvislostech
  Mezinárodní konference „Veřejná žaloba v ústavním systému“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Nejvyšší státní zastupitelství, 15. 10. 2008
 143. K diskusím o postavení prvorepublikového parlamentu
  Konference „Msgre. ThDr.h.c. Bohumil Stašek – život a doba (1886 – 1948)“, Praha, Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Společnost Vyšehrad ve spolupráci s KDU-ČSL, 29. 10. 2008
 144. Společnost národů a snahy o potlačování mezinárodního terorismu
  Mezinárodní konference „Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo“, Praha, Soukromé vysoké školy ekonomických studií, 31. 10. 2008
 145. Význam vzniku Československé republiky pro vývoj civilního řízení
  Mezinárodní konference „Dny práva – 2008 – Days of Law“, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 4. – 5. 11. 2008
 146. Vývoj právní úpravy zastupování advokátů ex officio v trestním řízení
  Konference „O dějinách advokacie V.“, Olomouc, Česká advokátní komora, 7. 11. 2008
 147. Význam českého insolvenčního zákona pro ozdravění ekonomického prostředí
  Mezinárodní konference „Nové trendy v manažmente“, Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 26. – 27. 11. 2008
 148. Průkopníci mezinárodního práva soukromého na brněnské právnické fakultě – Michail A. Zimmermann a Bohumil Kučera
  Konference „Historie mezinárodního práva soukromého“, Brno, Masarykova univerzita, 11. 12. 2008
 149. The process of the democratization of the civil judiciary in the Czech Republic at the last twenty years
  Mezinárodní konference „Proces transformacji ustrojowe w Europie Srodkowo-Wschodniej: przyczyny, kierunki i rezultaty“, Chorzów (Polsko), Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu, 23. – 24. 4. 2009
 150. Z dějin českého viničního práva
  Mezinárodní konference „Víno jako multikulturní fenomén“, Olomouc, Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 23. – 24. 4. 2009
 151. Právo v době Metternichově
  Konference „Metternich a jeho doba“ Plzeň, Katedra antropologických a historických věd, Centrum historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 23. – 24. 4. 2009
 152. Správní a soudní organizace v době Metternichově
  Konference „Metternich a jeho doba“ Plzeň, Katedra antropologických a historických věd, Centrum historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 23. – 24. 4. 2009
 153. Nové trendy v českém insolvenčním právu k ochraně zaměstnanců
  Mezinárodní konference „Personálny manament – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy“, Trenčín (Slovensko), Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 29. 4. 2009
 154. The Need of Legal Education of Economists in the Czech Republic
  Mezinárodní konference „Native and Foreign Experience of Introducing Bologna System: Successes and Problems“, Transcarpathian State University (Ukrajina), Miskolc University (Maďarsko), 5. – 8. 5. 2009
 155. Hospodářská krize, české insolvenční právo a ochrana zaměstnanců
  Mezinárodní konference „Manažment ľudského potenciálu v podniku“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 19. – 20. 5. 2009
 156. Insolvenční soudnictví včera a dnes
  Mezinárodní konference „Olomoucké právnické dny 2009“, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 21. – 22. 5. 2009
 157. Oddlužení jako jeden z možných způsobů řešení úpadku fyzických osob nepodnikatelů
  Konference „Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnost jedinca a společnosti“, Bratislava (Slovensko), Vysoká škola zdravotnictva a sociálnych vecí sv. Alžbety v Bratislave a Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze a Spoločnosť pre sociálnu integritu v SR, 22. – 23. 5. 2009
 158. Novelizace insolvenčního zákona v České republice
  Mezinárodní konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline, 27. – 28. 5. 2009