PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Studie a články ve sbornících a vědeckých i odborných časopisech

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
  1. Schelleová, I.: Nad právní úpravou umělého přerušení těhotenství. Správní právo, 20, 1987, č. 4, s. 233 – 239.
  2. Schelleová, I.: Nová právní úprava umělého přerušení těhotenství. Časopis lékařů českých, 126, 1987, č. 42, s. 1297 – 1301.
  3. Schelleová, I.: K procesu romanizace v českém právu. In: Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 59 – 61.
  4. Schelleová, I.: Organizace a činnost notářství. Právnické sešity, č. 5, Brno, Masarykova univerzita 1992, 40 s.
  5. Schelleová, I.: Organizace a činnost notářství. II. část. Právnické sešity, č. 27, Brno, Masarykova univerzita 1993, 49 s.
  6. Schelleová, I.: Organizace soudnictví. 1. část. Právnické sešity, č. 24, Brno, Masarykova univerzita 1993, 33 s.
  7. Schelleová, I.: Organizace soudnictví. II. část. Právnické sešity, č. 25, Brno, Masarykova univerzita 1993, 55 s.
  8. Schelleová, I.: Organizace soudnictví. III. část. Právnické sešity, č. 26, Brno, Masarykova univerzita 1993, 75 s.
  9. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj kodifikace občanského práva. Právnické sešity, č. 6, Brno, Masarykova univerzita 1993, 35 s.
  10. Schelleová, I.: Organizace a činnost advokacie. I. díl. Právnické sešity, č. 12, Brno, Masarykova univerzita 1993, 45 s.
  11. Schelleová, I.: Organizace a činnost advokacie. II. díl. Právnické sešity, č. 13, Brno, Masarykova univerzita 1993, 40 s.
  12. Schelleová, I.: Odraz ústavního vývoje v organizaci soudnictví. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu (Sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 261 – 264.
  13. Schelleová, I.: Podstata konkursu a vyrovnání. Právnické sešity, č. 45, Brno, Masarykova univerzita 1993, 38 s.
  14. Schelleová, I.: Život a dílo prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka. Právnické sešity, č. 51, Brno, Masarykova univerzita 1993, 13 s.
  15. Schelleová, I. – Schelle, K.: 130 let kodifikace obchodního práva, Obchodní právo, 2, 1993, č. 4, s. 7 – 10.
  16. Schelleová, I.: Významné brněnské osobnosti civilního práva meziválečného období a jejich přínos pro rozvoj právní vědy. In: Brno 1243 – 1993. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 – 1939) v evropském kontextu konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22. – 23. září 1993. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 149 – 150.
  17. Schelleová, I.: K novelizaci občanského soudního řádu, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 72 – 75.
  18. Schelleová, I.: Novela bankrotového zákona přijata, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 143 – 145.
  19. Schelleová, I. – Schelle, K.: K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 146 – 151.
  20. Schelleová, I.: Courts of Law, Notaries and Advocacy., In: Introduction to Czech Law. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 63 – 72.
  21. Schelleová, I.: Fundamentals of Civil Procedure. In: Introduction to Czech Law. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 73 – 88.
  22. Schelleová, I. – Schelle, K.: Z historie správního soudnictví. In: Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 68 – 70.
  23. Schelleová, I.: Základní otázky správy soudnictví. In: Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 161 – 166.
  24. Schelleová, I.: Vymezení pojmu konkursní právo, Obchodní právo, 2, 1993, č. 8, s. 20 – 21.
  25. Schelleová, I.: Vývoj konkursního práva. I. část, Obchodní právo, 2, 1993, č. 9, s. 21 – 26.
  26. Schelleová, I.: Vývoj konkursního práva. II. část, Obchodní právo, 2, 1993, č. 10, s. 18 – 24.
  27. Schelleová, I.: K novelizované právní úpravě exekuce srážkami ze mzdy, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 122 – 134.
  28. Schelleová, I. – Schelle, K.: K 230. výročí kodifikace směnečného práva, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 167 – 171.
  29. Schelleová, I. – Schelle, K.: Počátky obchodního soudnictví, Obchodní právo, 2, 1993, č. 12, s. 13 – 15.
  30. Schelleová, I.: Prof. JUDr. Jaroslav Blažke, Právnické sešity, č. 66, Brno, Masarykova univerzita 1993, 5 s.
  31. Schelleová, I.: K problematice soudní ochrany lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In: Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky (Sborník z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 95 – 99.
  32. Schelleová, I.: Život a dílo prof. JUDr. Františka Vážného, Právnické sešity, č. 77, Brno, Masarykova univerzita 1994, 6 s.
  33. Schelleová, I.: Život a dílo prof. JUDr. Adolfa Procházky, Právnické sešity, č. 76, Brno, Masarykova univerzita 1994, 5 s.
  34. Schelleová, I.: K charakteru konkursního řízení, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 113 – 122.
  35. Schelleová, I. – Schelle, K.: Řízení před směnečnými a merkantilními soudy, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 181 – 183.
  36. Schelleová, I.: Soudy a soudní právo, Živa v.o.s. se sídlem ve Zlíně 1994, 35 s.
  37. Schelleová, I. – Schelle, K.: Kontumační rozsudky, Právník, 133, 1994, č. 3, s. 226 – 236.
  38. Schelleová, I.: Cesta k současné právní úpravě konkursního řízení, Všehrd, 26, 1994, č. 3, s. 8 – 13.
  39. Schelleová, I.: Exekuční a konkursní právo, Živa v.o.s. se sídle ve Zlíně 1994, 28 s.
  40. Schelleová, I.: K současnému stavu výzkumu konkursního práva, Právník, 133, 1994, č. 4, s. 367 – 370.
  41. Schelleová, I.: Vědec – pedagog – soudce, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 2, s. 168 – 170.
  42. Schelleová, I.: Konkursní soud, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 3, s. 78 – 86.
  43. Schelleová, I.: K vymezení práv a povinností advokáta, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 4, s. 148 – 161.
  44. Schelleová, I.: Jaromír Sedláček, Právní praxe, 42, 1994, č. 7, s. 439 – 440.
  45. Schelleová, I.: Předmět konkursního řízení a jeho správa, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 52 – 81.
  46. Schelleová, I.: Mládež a soudnictví. In: Výchova k právu (Sborník z vědecké konference. Brno, 24. května 1994). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 25 – 26.
  47. Schelleová, I.: Postavení věřitelů v konkursním řízení, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 6, s. 15 – 47.
  48. Schelleová, I.: František Vážný, Právní praxe, 42, 1994, č. 9, s. 565 – 567.
  49. Schelleová, I.: Současný stav české srovnávací právní vědy procesního práva, Všehrd, 26, 1994, č. 9, s. 4 – 18.
  50. Schelleová, I.: Kapitoly z historie konkursního práva, Všehrd, 26, 1994, č. 10, s. 3 – 17.
  51. Schelleová, I.: Uplatnění zásady rovnosti účastníků v konkursním řízení, Právní praxe v podnikání, 4, 1995, č. 1, s. 20 – 22.
  52. Schelleová, I.: Uplatnění zásady dispoziční v konkursním řízení, Právní praxe v podnikání, 4, 1995, č. 2, s. 1 – 10.
  53. Schelleová, I.: Uplatnění zásady ústnosti, písemnosti a přímosti v konkursním řízení, Právní praxe v podnikání, 4, 1995, č. 6, s. 17 – 21.
  54. Schelleová, I.: Uplatnění zásady projednávací a vyhledávací v konkursním řízení, Právní praxe v podnikání, 4, 1995, č. 10, s.
  55. Schelleová, I.: Obsah konkurzní podstaty, Obchodní právo, 4, 1995, č. 1, s. 9 – 15.
  56. Schelleová, I.: Společná a zvláštní konkurzní podstata, Obchodní právo, 4, 1995, č. 2, s. 17 – 18.
  57. Schelleová, I.: Správce konkursní podstaty, Bulletin advokacie, 1995, č. 4, s. 23 – 32.
  58. Schelleová, I.: Organization of Judiciary. In: Survey of Lectures on Czech Law. Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 69 – 87.
  59. Schelleová, I.: History and present state of the comparative legal science of the litigation law, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 1, s. 3 – 17.
  60. Schelleová, I.: O sporech bez soudu, Ekonom, 1995, č. 19, s. 55 – 56.
  61. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj právní úpravy rozhodčího řízení, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 2, s. 119 – 148.
  62. Schelleová, I.: Dvě výročí prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 3, s. 151 – 155.
  63. Schelleová, I.: Das Konkurs- und Ausgleichsverfahren in der Tschechischen Republik, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 3, s. 34 – 64.
  64. Schelleová, I. – Schelle, K.: Die Geschichte und die Gegenwart des Schiedsverfahrens in der Tschechischen Republik, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 3, s. 168 – 185.
  65. Schelleová, I.: To the Problems of Human Rights Judicial Protection from the Point of View of the Czech Civil Code. In: Workshop on Freedom of Information and Protection of Information (Proceedings of the Scientific Conference Brno, September 4 – 6, 1994). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 71 – 73.
  66. Schelleová, I.: Judicial Protection of Human Rights from the Point of View of the Czech Civil Code. In: Freedom of Expression and Press (Proceedings of the Scientific Conference Brno, September 8 and 9, 1994). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 86 – 91.
  67. Schelleová, I. – Schelle, K.: Courts and the Press Law. In: Freedom of Expression and Press (Proceedings of the Scientific Conference Brno, September 8 and 9, 1994). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 99 – 101.
  68. Schelleová, I.: Souzení se opět prodraží, Ekonom, 1995, č. 24, s. 55 – 56.
  69. Schelleová, I.: Věřitelské orgány v konkursním řízení, Právo a podnikání, 4, 1995, č. 6, s. 7 – 12.
  70. Schelleová, I.: Dlužník jako účastník konkurzního řízení, Obchodní právo, 4, 1995, č. 6, s. 2 – 6.
  71. Schelleová, I.: Vymáhání pohledávek z hypotéčních úvěrů, Ekonom, 1995. č. 32, s. 54.
  72. Schelleová, I.: Banka jako úpadce v konkurzním řízení, Ekonom, 1995, č. 33, s. 5.
  73. Schelleová, I.: Soudní ochrana lidských práv z pohledu českého občanského zákoníku. In: Svoboda projevu a tisku (Sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5. – 9. září 1994 Právnickou fakultou MU), Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 85 – 89.
  74. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soudy a tiskové právo. In: Svoboda projevu a tisku (Sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5. – 9. září 1994 Právnickou fakultou MU), Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 123 – 125.
  75. Schelleová, I.: Nová právní úprava rozhodčího řízení, Obchodní právo, 4, 1995, č. 7 – 8, s. 2 – 13.
  76. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. In: Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 53 – 54.
  77. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v době nesvobody. In: Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). Brno, Masarykova univerzita 1995, 95 – 106.
  78. Schelleová, I. – Schelle, K.: Development of Legal Order in the Czech Republic after 1989, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 4.
  79. Schelleová, I.: Tradice a současnost rozhodčích soudů, Právní praxe v podnikání, 4, 1995, č. 9, s. 1 – 12.
  80. Schelleová, I.: Věřitel jako účastník konkurzního řízení, Ekonom, 1995, č. 43, s. 69 – 70.
  81. Schelleová, I.: Vyloučení věci z podstaty, Ekonom, 1995, č. 51, s. 61 – 62.
  82. Schelleová, I.: Nárok na oddělené uspokojení, Ekonom, 1995, č. 52, s. 51 – 52.
  83. Schelleová, I. – Schelle, K.: 100 let kodifikace moderního občanského soudního řízení, Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 320 – 326.
  84. Schelleová, I.: K problematice správního soudnictví. In: Současnost a perspektivy místní správy (Sborník příspěvků z konference). Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 93 – 96.
  85. Schelleová, I.: Tradice správního soudnictví, Právní praxe v podnikání, 5, 1996, č. 11, s. 1 – 7.
  86. Schelleová, I.: Tradice obchodního soudnictví, Právní praxe v podnikání, 5, 1996, č. 12, s. 5 – 6.
  87. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území (1. část), Všehrd, 28, 1996/1997, č. 3, s. 5 – 22.
  88. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území (2. část), Všehrd, 28, 1996/1997, č. 4, s. 5 – 31.
  89. Schelleová, I.: Věřitelé jako účastníci konkurzního řízení (1. část), Právo, obchod, personalistika, 1997, č. 5, s. 1 – 10.
  90. Schelleová, I.: Věřitelé jako účastníci konkurzního řízení (2. část), Právo, obchod, personalistika, 1997, č. 8, s. 15 – 25.
  91. Schelleová, I.: Věřitelé jako účastníci konkurzního řízení (3. část), Právo, obchod, personalistika, 1997, č. 10, s. 11 – 20.
  92. Schelleová, I.: Exekuce prodejem nemovitostí, Ekonom, 1997, č. 12, s. 61
  93. Schelleová, I.: Exekuce prodejem movitých věcí, Ekonom, 1997, č. 15, s. 65
  94. Schelleová, I.: Kterak se domoci splacení dluhu, Ekonom, 1997, č. 16, s. 63 – 64.
  95. Schelleová, I.: Řízení ve věcech obchodního rejstříku, Obchodní právo, 6, 1997, č. 4, s. 21 – 25.
  96. Schelleová, I.: Úpadcův vstřícný krok, Ekonom, 1997, č. 20, s. 59 – 60 .
  97. Schelleová, I.: Soudní řízení o úschovách, Obchodní právo, 6, 1997, č. 5, s. 25 – 28.
  98. Schelleová, I.: Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí, Právní praxe v podnikání, 6, 1997, č. 5, s. 4 – 15.
  99. Schelleová, I.: Ochranná lhůta – kdy a pro koho?, Ekonom, 1997, č. 22, s. 57 – 58.
  100. Schelleová, I.: Dovolání v civilním řízení včera a dnes, Bulletin advokacie, 1997, č. 6 – 7, s. 25 – 40.
  101. Schelleová, I.: Procesní podmínky a jejich zkoumání (1. část), Právní praxe v podnikání, 6, 1997, č. 6, s. 1 – 17.
  102. Schelleová, I.: Exekuce přikázáním pohledávky, Právní praxe v podnikání, 6, 1997, č. 7-8, s. 19 – 23.
  103. Schelleová, I.: Náklady civilního soudního řízení, Obchodní právo, 6, 1997, č. 7 – 8, s. 34 – 49.
  104. Schelleová, I.: Soud bez jednání, Ekonom, 1997, č. 32, s. 30.
  105. Schelleová, I.: Co s neproplacenou směnkou?, Ekonom, 1997, č. 33, s. 30.
  106. Schelleová, I.: Úpadce v konkurzním řízení, Právo, obchod, personalistika, 1997, č. 12 – 13, s. 7 – 18.
  107. Schelleová, I.: Legal Protection of Software in the Czech Republik. In: Small and Medium Firm Management with Computer Support (First International Conference), Business and Management Faculty, Technical University of Brno, 1997, s. 98 – 100.
  108. Schelleová, I.: Rozkazní řízení, Obchodní právo, 6, 1997, č. 11, s. 21 – 24.
  109. Schelleová, I.: Soudy, notáři a dědictví (I. část), Právní praxe v podnikání, 6, 1997, č. 11, s. 7 – 19.
  110. Schelleová, I.: Soudy, notáři a dědictví (II. část), Právní praxe v podnikání, 6, 1997, č. 12, s. 1 – 9.
  111. Schelleová, I.: K charakteru rozhodčího řízení, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1997, č. 23, s. 1 – 2.
  112. Schelleová, I.: K výběru osoby rozhodce, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1997, č. 23, s. 2 – 3.
  113. Schelleová, I.: K charakteru a náležitostem rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky), Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1997, č. 24, s. 3.
  114. Schelleová, I.: K průběhu rozhodčího řízení, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1997, č. 25 – 26, s. 3 – 4.
  115. Schelleová, I.: Společnost s ručením omezeným jako účastník exekučního řízení, Zpravodaj speciál pro společnost s ručením omezeným, 1997, č. V, s. 1 – 6.
  116. Schelleová, I.: Současná podoba dovolání v českém civilním procesu, Právny obzor, 80, 1997, č. 6, s. 626 – 637.
  117. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj civilního procesu, Všehrd, 29, 1997/1998, č. 1, s. 6 -21.
  118. Schelleová, I.: K zrušení rozhodčího nálezu soudem, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 2, s. 3 – 4.
  119. Schelleová, I.: Konkurz a vyrovnání, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1998, 34 stran.
  120. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj rozhodčího řízení – 1. část, Obchodní právo, 7, 1998, č. 3, s. 13 – 28

   .

  121. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj rozhodčího řízení – dokončení, Obchodní právo, 7, 1998, č. 4, s. 5 – 10.
  122. Schelleová, I.: Zákon o konkurzu a vyrovnání podle novely účinné od 1. dubna 1998, CATHY, Brno 1998, 29 stran.
  123. Schelleová, I.: Česká právní úprava rozhodčího řízení, Právny obzor, 81, 1998, č. 1, s. 50 – 62.
  124. Schelleová, I.: Zásahy Ústavního soudu ČR do normotvorné pravomoci obcí. In: K normotvorné pravomoci obcí (Sborník příspěvků z konference). Brno, Masarykova univerzita 1998, s. 137 – 140.
  125. Schelleová, I.: Příslušnost soudů I., Právní praxe v podnikání, 7, 1998, č. 4, s. 16 – 22.
  126. Schelleová, I.: Příslušnost soudů II., Právní praxe v podnikání, 7, 1998, č. 5, s. 15 – 20.
  127. Schelleová, I.: Nad deseti novelami konkurzního zákona, Právo, obchod, personalistika, 1998, č. 8, s. 5 – 23.
  128. Schelleová, I.: Zásady exekučního řízení, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 6, s. 1 – 2.
  129. Schelleová, I.: Exekuční soud, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 8, s. 1 – 2,
  130. Schelleová, I.: Předpoklady exekučního řízení, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 9, s. 2 – 3.
  131. Schelleová, I.: Oprávněnost k návrhu na exekuci, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 12 – 13, s. 5 – 6.
  132. Schelleová, I.: Nad poslední novelou konkurzního zákona, Daně, 1998, č. 6, s. 13 – 16.
  133. Schelleová, I.: Vyrovnací řízení, Obchodní právo, 7, 1998, č. 6, s. 8 – 13.
  134. Schelleová, I.: Nařízení exekuce, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 15, s. 3 – 4.
  135. Schelleová, I.: Exekuční titul, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 17, s. 2 – 3.
  136. Schelleová, I.: Ochrana povinného a třetích osob v exekučním řízení, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 19, s. 5 – 6.
  137. Schelleová, I.: Postup soudu při exekuci, Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 1998, č. 21, s. 3 – 4.
  138. Schelleová, I.: Obchodní spory,konkurs a vyrovnání, CATHY, Brno 1998, 11 s.
  139. Schelleová, I.: Vývoj právní úprava konkurzu, Konkurz & konjunktura, 1, 1999, 0.č., s. 4.
  140. Schelleová, I.: Úvaha nad bankrotovým právem, Právní rádce, 7, 1999, č. 11, s.1.
  141. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurzní řízení: Ve světle poslední novely, Právní rádce, 8, 2000, č. 9, s. 29 – 31.
  142. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurz ve starém Římě, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 7, s. 8.
  143. Schelleová, I. – Schelle, K.: Cesty ke konkurznímu řízení v dějinách, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 8, s. 8.
  144. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurzní právo v habsburské monarchii, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 9, s. 6.
  145. Schelleová, I. – Schelle, K.: Cesta k modernímu konkurznímu právu, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 10, s. 8.
  146. Schelleová, I.: Konkurz a vyrovnání. Právní nástroje řešení mezních situací v tržní ekonomice, CATHY, Brno 2000, 4 s.
  147. Schelleová, I. – Schelle, K.: K výzkumu právních nástrojů krizového managementu. In: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách (Sborník z mezinárodní pedagogické konference, Lázně Bohdaneč, 19. – 20. 9. 2000), Univerzita Pardubice 2000, s. 191 – 193.
  148. Schelleová, I. – Schelle, K.: Proč s přijetím nového bankrotového zákona nespěchat, Parlamentní zpravodaj, 2001, č. 10, s. 14 – 15.
  149. Schelleová, I. – Schelle, K.: Kdo bude rozhodovat o konkurzním správci?, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 10, s. 4.
  150. Schelleová, I. – Schelle, K.: Deset let zákona o konkurzu a vyrovnání, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 11, s. 4 – 5.
  151. Schelleová, I.: Péče civilních soudů o nezletilé. In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 169 – 175.
  152. Schelleová, I. – Schelle, K.: K některým problémům vymezení konkurzní podstaty, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 12, s. 4 – 5.
  153. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní nástroje řešení některých ekonomických důsledků globalizace z pohledu českého práva. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), Žilina, Žilinská univerzita 2001, s. 237 – 239.
  154. Schelleová, I. – Schelle, K.: Deset let bankrotového zákona. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 17 – 29.
  155. Schelleová, I. – Schelle, K.: Ekonomika, právo a bankroty. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 42 – 44.
  156. Schelleová, I. – Schelle, K.: K postavení a výběru správců konkurzní podstaty. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 85 – 94.
  157. Schelleová, I.: Uplatnění zásady dispoziční ve vyrovnacím řízení, Konkurz & konjunktura, 4, 2002, č. 2, s. 1 – 8.
  158. Schelleová, I.: Uplatnění dispoziční zásady v konkurzním řízení, Konkurz & konjunktura, 4, 2002, č. 2, s. 4 – 7.
  159. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní nástroje krizového managementu. In: Bariéry rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji a hledání cest k jejich odstranění (Sborník z konference Ostrava 14. – 15. listopadu 2001), Ostrava, Vysoká škola podnikání, a.s. 2002, s. 57 – 58.
  160. Schelleová, I.: Postavení občanského práva procesního v českém právním systému. In: Humanitní vědy v době globalizace (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001), Brno, Linie 2002, s. 52 – 74.
  161. Schelleová, I.: Mezinárodní soudnictví jako významná součást systému kolektivní bezpečnosti. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 104 – 108.
  162. Schelleová, I.: Z tradic správního soudnictví. In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 34 – 35.
  163. Schelleová, I. – Schelle, K.: K perspektivám konkurzního práva na začátku nového tisíciletí. In: Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002). Brno, Linie 2002, s. 34 – 40.
  164. Schelleová, I. – Schelle, K.: Rekodifikace konkurzního práva, sbližování konkurzního práva s právem Evropské unie. In: Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU (Sborník výzkumných prací vydaný u příležitosti konání mezinárodní vědecké konference „Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU“ konané ve dnech 3. – 5. 9. 2002). Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2002, s. 128 – 134.
  165. Schelleová, I. – Schelle, K.: České konkurzní právo a evropské legislativní trendy. In: Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky – pozitíva a negatíva (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), Žilina, Žilinská univerzita 2002, s. 263 – 268.
  166. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurz jako jeden z možných nástrojů krizového managementu. In: Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. Brno, B.I.B.S. 2002, s. 214 – 227.
  167. Schelleová, I. – Schelle, K.: Zásady konkurzního řízení. In: Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání. Brno, B.I.B.S. 2003, s. 60 – 77.
  168. Schelleová, I.: Předmět konkurzního řízení. In: Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání. Brno, B.I.B.S. 2003, s. 77 – 89.
  169. Schelleová, I.: Reforma soudnictví byla odsunuta na neurčito, Parlamentní zpravodaj, 9, 2003, č. 9, s. 23 – 25.
  170. Schelleová, I. – Schelle, K.: K problematice nákladů konkurzního řízení. In: Úpadkové právo (Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu České republiky konané dne 24.června 2003). Brno, Komora správců majetku a likvidátorů 2003, s. 33 – 35.
  171. Schelleová, I. – Schelle, K.: Kapitola z dějin notářství, AD NOTAM, 9, 2003, č. 5, s. 111 – 114.
  172. Schelleová, I. – Schelle, K. – Landa, M. – Marek, K.: Prodej podniku v konkurzu, I. část, Účetnictví, 2004, č. 1, s. 47 – 52.
  173. Schelleová, I. – Schelle, K. – Landa, M. – Marek, K.: Prodej podniku v konkurzu, I. část, Účetnictví, 2004, č. 2, s. 48 – 52.
  174. Schelleová, I. – Schelle, K.: Research of Legal Instrument in Crisis Management. In: Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Brno International Business School 29. ledna 2004). Brno, B.I.B.S. 2004.
  175. Schelleová, I. – Schelle, K.: K postavení věřitelských orgánů v konkurzním řízení, Obchodní právo, 13, 2004, č. 1, s. 15 – 25.
  176. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nájemní smlouva podniku v konkurzu, Obchodní právo, 13, 2004, č. 5, s. 6 – 9.
  177. Schelleová, I. – Schelle, K.: K některým problémům legislativní úpravy právních nástrojů krizového managementu. In: Moderné prístupy k manažmentu (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FCHPT STU ve dnech 13. – 14. května 2004). Bratislava (Slovensko) 2004, s. 352 – 356.
  178. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní nástroje k řešení některých krizových situací. In: EDMAN 04 „Education for Management“ (Sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 26. – 27. srpna 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA 2004, s. 303 – 321.
  179. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní nástroje řešení krizových situací v podnikatelských subjektech. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 9. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině 2004, s. 551 – 554.
  180. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurz: jeden z možných nástrojů krizového managementu. In: GEMAN 04 „General Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. – 18. září 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA 2004, s. 201 – 214.
  181. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurzní právo v historickém kontextu. In: GEMAN 04 „General Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. – 18. září 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA 2004, s. 225 – 237.
  182. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nad některými současnými problémy v českém konkurzním právu (jsou to důsledky globalizačního procesu nebo špatná legislativa?). In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´04 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie). II. část. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině 2004, s. 142 – 147.
  183. Schelleová, I. – Schelle, K.: Manažer a právní informace (vstupní příspěvek k dané problematice). In: IPMAN 03 „Informační podpora manažéra“ (Sborník z mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. února 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA 2004.
  184. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nad některými problémy krizového personálního managementu. In: PEMAN 04 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 13. května 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
  185. Schelleová, I. – Schelle, K.: Pohledy na současný právní systém České republiky. In: SYSTE 04 „Systém engineering“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. června 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004
  186. Schelleová, I. – Schelle, K.: Některé problémy konkurzního práva – věřitelské orgány. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 159 – 166.
  187. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 167 – 188.
  188. Schelleová, I.: Postavení správce konkurzní podstaty. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 189 – 198.
  189. Schelleová, I. – Schelle, K.: Postavení konkurzního práva v českém právním řádu. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 199 – 210.
  190. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj organizace soudnictví v letech 1945 – 1989. In: Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989. Praha, Karolinum 2004, s. 343 – 383.
  191. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vztah správce konkurzní podstaty a věřitelského výboru, Právní rádce, 12, 2004, č. 12, s. 21 – 25.
  192. Schelleová, I. – Schelle, K.: Projektování studia o vymahatelnosti práva. In: PRONT 04 „Project management“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. listopadu 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
  193. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vývoj kodifikace občanského práva. In: Vývoj právních kodifikací (Sborník z mezinárodní vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 37 – 75.
  194. Schelleová, I.: K některým otázkám právní úpravy zákazu diskriminace žen v českém právním řádu. In: Sféry ženy (právne, politické a ekonomické vedy). Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2004, s. 68 – 72.
  195. Schelleová, I. – Schelle, K.: K posledním trendům v konkurzním právu. In: MOMAN 05 „Modern Management“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 3. února 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA 2005, s. 193 – 206.
  196. Schelleová, I.: K posledním trendům v obchodním soudnictví. In: MOMAN 05 „Modern Management“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 3. února 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA 2005, s. 207 – 216.
  197. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nová právní úprava zaměstnanosti. In: PEMAN 05 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. března 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 173 – 178.
  198. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nová právní úprava zaměstnanosti v České republice. In: Personálny manažment – trendy, výzvy, inšpirácie (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Katedrou rozvoja ĺudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v dňoch 9. a 10. marca 2005). Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2005, s. 247 – 251.
  199. Schelleová, I.: Rozhodčí řízení – nástroj pro manažery, jak bez soudu řešit spory. In: JUMAN 05 „Jurist and Manager“ (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 171 – 188.
  200. Schelleová, I.: Zásady konkurzního řízení – jednoho z nástrojů krizového managementu. In: JUMAN 05 „Jurist and Manager“ (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 189 – 210.
  201. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurz – jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi. In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině 2005, s. 595 – 600.
  202. Schelleová, I. – Schelle, K.: Zpeněžení konkurzní podstaty – hlavní manažerský úkol správce konkurzní podstaty. In: EDMAN 05 „Education for Management“ (Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 25. – 26. srpna 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 273 – 293.
  203. Schelleová, I.: Jak řešit obchodní spory bez soudu. In: EDMAN 05 „Education for Management“ (Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 25. – 26. srpna 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 253 – 272.
  204. Schelleová, I. – Schelle, K.: Bankruptcies in the Eyes of Law. In: GEMAN 05 „General Management“ (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22. – 24. září 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005.
  205. Schelleová, I. – Schelle, K.: Etika v právnické praxi. In: GEMAN 05 „General Management“ (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22. – 24. září 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005.
  206. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vymahatelnost práva a postavení věřitelů při vymáhání pohledávek. In: Management pohĺadávok 2005 (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie 12. – 13. októbra 2005). Wien (Rakousko), EU Generation 2005, s. 167 – 174.
  207. Schelleová, I. – Schelle, K.: Krizový management a právo v České republice. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´05 (Zborník priespevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. – 6. október 2005, Rajecké Teplice), II. čásť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině 2005, s. 176 –181.
  208. Schelleová, I. – Schelle, K.: Trends of Bankruptcy Law in Czech Republic. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 8 – 9 september 2005). Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FChPT STU 2005, s. 463 – 467.
  209. Schelleová, I. – Schelle, K.: Bancruptcy – one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In: ECOMA 2005 „Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment“ (Proceeding of International Scientific Conference), Part II, Pardubice, Univerzita v Pardubicích 2005, s. 433 – 436.
  210. Schelleová, I. – Schelle, K.: České konkurzní řízení – ideální prostředí pro korupci. In: MOMAN 06 „Modern Management“ (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006, s. 291 – 302
  211. Schelleová, I. – Schelle, K.: Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti. In: Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Katedrou rozvoja ĺudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v dňoch 8. a 9. marca 2006). Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně 2006, s. 300 – 303.
  212. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost. In: PEMAN 06 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
  213. Schelleová, I. – Schelle, K.: Personální problematika a krizové řízení. In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 2006, s. 503 – 506.
  214. Schelleová, I. – Schelle, K.: Insolvenční právo – nová právní úprava. In: Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006, s. 26 – 30.
  215. Schelleová, I.: Rozhodčí řízení – možnost jak bez soudu řešit obchodní spory. In: Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006, s. 21 – 25.
  216. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nová právní úprava úpadkového práva. In: EDMAN 06 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006, s. 307 – 314.
  217. Schelleová, I. – Schelle, K.: Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí (Import of new bankruptcy law for economic environment). In: Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 75 – 79.
  218. Schelleová, I.: Alternativní možnosti řešení obchodních sporů. In: GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
  219. Schelleová, I.: Evropská právní úprava insolvenčního práva. In: GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
  220. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie,  4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 2006, s. 278 – 283.
  221. Schelleová, I. – Schelle, K.: Podíl konkurzního řízení na hospodářské kriminalitě. In: JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
  222. Schelleová, I.: Mimosoudní řešení obchodních sporů. In: JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006 (ISBN 80-86596-78-8)
  223. Schelleová, I. – Schelle, K.: Kodifikace občanského práva na počátku 19. století. In: Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). Brno Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně 2006, s. 429 – 442.
  224. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soudnictví v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. In: Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). Brno Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně 2006, s. 519 – 532.
  225. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nová právní úprava podniku v krizi v České republice. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislavě 2006, s. 422 – 426.
  226. Schelleová, I. – Schelle, K.: Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School). In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, s. 231 – 235.
  227. Schelleová, I. – Schelle, K.: Historické zdroje nové právní úpravy insolvenčního řízení. In: Nové insolvenční právo. Ostrava, KEY Publishing 2006, s. 5 – 21.
  228. Schelleová, I.: Exkurz do zahraničních právních úprav insolvenčního řízení. In: Nové insolvenční právo. Ostrava, KEY Publishing 2006, s. 22 – 29.
  229. Schelleová, I.: Evropská právní úprava insolvenčního práva a její vliv na právní úpravu insolvenčního řízení v České republice. In: Nové insolvenční právo. Ostrava, KEY Publishing 2006, s. 30 – 42.
  230. Schelleová, I. – Schelle, K.: Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů. In: Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava 2006, s. 124 – 129.
  231. Schelleová, I. – Schelle, K.: Podnikatel a nový insolvenční zákon. In: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze 2006, s. 1309 – 1315.
  232. Schelleová, I. – Schelle, K.: Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva. In: MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2007, s. 213 – 221.
  233. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů. In: PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2007.
  234. Schelleová, I. – Schelle, K.: Možnosti korupce v rámci konkurzního řízení. In: Právní a ekonomické problémy současnosti I.. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 27 – 36.
  235. Schelleová, I.: Soud nebo rozhodce? In: Právní a ekonomické problémy současnosti I.. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 37 – 52.
  236. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku. In: Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 2007, s. 148 – 153.
  237. Schelleová, I. – Schelle, K.: Organizace soudnictví v letech 1848 – 1918. In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 213 – 235.
  238. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nové české insolvenční právo. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2007, s. 599 – 604.
  239. Schelleová, I.: Evropské insolvenční právo jako významný zdroj české právní úpravy. In: Czech Law in the European Union. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 46 – 56.
  240. Schelleová, I.: Současná podoba insolvenčního práva vybraných států EU a USA. In: Czech Law in the European Union. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 12 – 18.
  241. Schelleová, I.: Cesta k novému českému insolvenčnímu právu. In: Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 101 – 114.
  242. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právo, ekonomika a management. In: Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 5 – 8.
  243. Schelleová, I.: Evropské insolvenční právo, Obchodní právo, 16, 2007, č. 6, s. 8 – 17.
  244. Schelleová, I. – Schelle, K.: Globalizace a insolvenční právo. In: Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´07 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. – 4. október 2007, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2007, s. 507 – 512.
  245. Schelleová, I.: Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení. In: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). Praha, Univerzita Karlova v Praze 2007, s. 238 – 246.

 

 1. Schelleová, I.: Management a efektivnost insolvenčního práva. In: Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů (Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní konference „Zvyšování konkurenceschopnosti anebo Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů – sekce 119 Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice). Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2007, s. 131 – 134.
 2. Schelleová, I.: Management a efektivnost insolvenčního práva. In: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets (International Academic Conference on the Occasion of the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB – Technical University of Ostrava, September 4 – 6, 2007, Ostrava). Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2007.
 3. Schelleová, I. – Schelle, K.: Organizace předlitavského soudnictví po rakousko-uherském vyrovnání. In: Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků k 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 53 – 68.
 4. Schelleová, I. – Schelle, K: Evropská integrace a insolvenční právo. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov ze 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. septembra 2007, Bratislava). Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislave 2007, s. 550 – 557.
 5. Schelleová, I.: Nad některými zahraničními úpravami insolvenčního práva, Obchodní právo, 16, 2007, č. 11, s. 16 – 22.
 6. Schelleová, I.: Nové trendy v evropském insolvenčním právu. In: Tradice a inovace v občanském právu (Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 178 – 193.
 7. Schelleová, I.: New Developmental Trends in the European Insolvency Law. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IV. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 47 – 55.
 8. Schelleová, I. – Schelle, K.: K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In: Aktuální trendy na trhu práce a v politike zamestnanosti (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Trenčín (Slovensko), Trenčianka univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2007, s. 156 – 159.
 9. Schelleová, I. – Schelle, K.: The History and the Comtemporaneity of the European Insolvency Law, Sovremennyj naučnyj věstník (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, 2008, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 4 – 16.
 10. Schelleová, I. – Schelle, K.: The Development and the Perspectives of the European Law of Insolvency. In: Aktuální problémy v ekonómii a v podnikateĺskej činnosti v kontexte Európskej únie – Current Problems in Economics and Basiness Activity in the Context of the European Union (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. a 4. dubna 2008 v Bratislave). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2008.
 11. Schelleová, I. – Schelle, K.: Bankruptcy and Law, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 11, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 100 – 105.
 12. Schelleová, I. – Schelle, K.: Legal regulation of decision – making about certifying dead in the Czech Republic, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, politologija, matematika 2008, No 12, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 74 – 80.
 13. Schelleová, I.: Složitá cesta k současné podobě insolvenčního práva. In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2008, s. 565 – 582.
 14. Schelleová, I.: Postavení dlužníka v insolvenčním řízení. In: Právní a ekonomické problémy V. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 83 – 123.
 15. Schelleová, I. – Schelle, K.: European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2008, s. 637 – 644.
 16. Schelleová, I. – Schelle, K.: The conception of a thing in the European law, Uralskij naučnyj věstník/ (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, sovremennye informacionnye technologie, 2008, No 2, Oral kalasy (Kazachstan), Uralnaučkniga, s. 59 – 63.
 17. Schelleová, I.: K některým otázkám postavení věřitelů v insolvenčním řízení. In: Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 57 – 91.
 18. Schelleová, I. – Schelle, K.: The current organization of the judicial systém of selected countries, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 18, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 103 – 114.
 19. Schelleová, I. – Schelle, K.: Legal systém in the Middle Ages, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 19, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 108 – 119.
 20. Schelleová, I. – Schelle, K.: Potřeba právnického vzdělání ekonomů v době globalizace. In: Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´08 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 30. september – 2. október 2008, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2008, s. 499 – 502.
 21. Schelleová, I. – Schelle, K.: Law and Bankruptcy. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 114 – 117.
 22. Schelleová, I. – Schelle, K.: Význam českého insolvenčního zákona pro ozdravění ekonomického prostředí. In: Nové trendy v manažmente (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčín, Slovenská republika). Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 2008, s. 569 – 574.
 23. Schelleová, I.: Neúčinnost právních úkonů dlužníka podle insolvenčního zákona. In: Olomoucké právnické dny 2008 (Sborník příspěvků z konference). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 339 – 346.
 24. Schelleová, I. – Schelle, K.: Czech Civil Procedures after 1989, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, 2009, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 87 – 95.
 25. Schelleová, I. – Schelle, K.: The beginnings of the judiciary, Nauka i studia, 2009, No 1 (13), Przemyśl (Polsko), s. 65 – 76.
 26. Schelleová, I. – Schelle, K.: Hospodářská krize, české insolvenční právo a ochrana zaměstnanců. In: Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 6. medzinárodnej vedeckej konferencie). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2009, s. 131 – 134.
 27. Schelleová, I. – Schelle, K. – Tauchen, J.: Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 6, s. 172 – 176.
 28. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nové trendy v českém insolvenčním právu k ochraně zaměstnanců. In: Personálny manažment – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. apríl 2009, Trenčín, Slovenská republika). Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 2009, s. 259 – 261.
 29. Schelleová, I. – Schelle, K.: Oddlužení jako jeden z možných způsobů řešení úpadku fyzických osob nepodnikatelů. In: Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť jedinca a spoločnosti (Zborník príspevkov z 1. Česko-Slovenské vedecké konferencie, 22. – 23. 5. 2009, Bratislava, Slovenská republika). Bratislava (Slovensko), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. 2009, s. 309 – 312.
 30. Schelleová, I. – Schelle, K.: K novelizacím insolvenčního zákona. In: Právní a ekonomické problémy současnosti X. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 168 – 171.
 31. Schelleová, I. – Schelle, K.: Novelizace insolvenčního zákona v České republice. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (14. medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 27. – 28. 05. 2009 v Žiline). Žilina, Žilinská univerzita v Žiline 2009, s. 529 – 533.
 32. Schelleová, I. – Schelle, K.: The Amendments to the Czech Insolvency Act, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, politologija, 2009, No 17, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 92 – 95.
 33. Schelleová, I. – Schelle, I.: Nezbytné znalosti managementu o insolvenčním řízení v případě hrozby úpadku podniku. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 361 – 364.
 34. Schelleová, I. – Schelle, K.: Czech Insolvency Law after Updating. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´09 (Zborník prízpevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR, Rajecké Teplice 29. 9 – 1. 10. 2009). Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2009, s. 434 – 438.
 35. Schelleová, I. – Schelle, K.: Transformation of the civil judicial systém from 1989 to 2009. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 23 – 37.
 36. Schelleová, I. – Schelle, K.: The Development of Civil Proceedings in the Czech Republic between 1989 and 2009 – I., СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, pedagogika, filologika 2009, No 20, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 5 – 14.
 37. Schelleová, I. – Schelle, K.: The Development of Civil Proceedings in the Czech Republic between 1989 and 2009 – II., СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, pedagogika, filologika 2009, No 20, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 15 – 22.
 38. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nové trendy v českém insolvenčním právu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (15. medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 2. – 3. 06. 2010 v Žiline). Žilina, Žilinská univerzita v Žiline 2010, s. 627 – 630.
 39. Schelleová, I. – Schelle, K.: Response of the Czech Lawmakers to the Development of Economic Crisis on the Field of Insolvency Law. In: Financial crisis (International Scientific Conference). Bratislava (Slovensko), Slovenská štatistická a demokrafická spoločnosť 2010, s. 157 – 160.
 40. Schelleová, I. – Schelle, K.: European Law of Bankruptcy during the Time of Globalization. In: Globalization and Crises in Modern Economy. Kaunas (Litva), Kaunas University of Technology 2010, s. 218 – 224.
 41. Schelleová, I. – Schelle, K.: The development of legal regulations concerning legal proceedings about certifying dead on the territory of the Czech Republic. In: Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt. Graz (Rakousko) Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co. KG 2010, s. 275 – 284.
 42. Schelleová, I. – Schelle, K.: Věřitel a dlužník v době globalizace z pohledu české a slovenské právní úpravy. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10 (Zborník prízpevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR, Rajecké Teplice 4. – 6. 9. 2010). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2010, s. 470 – 475.
 43. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nezbytné znalosti manažera o rozdílu mezi insolvenčním a exekučním řízení. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, s. 347 – 355.
 44. Schelleová, I. – Schelle, K.: Jaké znalosti by měli mít podnikatelé o právních nástrojích krizového řízení v případě hrozby úpadku podniku (vybrané problémy). In: Význam ĺudského potenciálu v regionálnom rozvoji (Sborník z konference, Podhajska, 2. – 3. prosince 2010). Ostrava, KEY Publishing 2010, s. 63 – 66.
 45. Schelleová, I. – Schelle, K.: České insolvenční právo a ochrana zaměstnanců. In: Human Resources Management 2010 (International Scientific Conference, 18th – 19th November, 2010, Old Town, Bratislava, Slovak Republic). Bratislava (Slovensko), European Institute for Development and Education 2010, s. 41 – 43.
 46. Schelleová, I. – Schelle, K: Ekonomické důsledky insolvenčního a exekučního řízení v ČR a SR v době globalizace. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´11 (Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, Rajecké Teplice, 4. – 5. 10. 2011). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2011, s. 466 – 474.
 47. Schelleová, I. – Schelle, K.: The History and the Contemporaneity of the European Insolvency Law, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2, 2010, No. 3, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 49 – 54.