dot2

OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ, VČETNĚ PRÁVA RODINNÉHO

Sepis žalob a zastupování v řízení před soudy všech stupňů, včetně Ústavního soudu ČR i mezinárodních soudů, podávání řádných i mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, podání k mezinárodním soudům, uzavírání smírů a narovnání, sepis veškerých občanskoprávních dohod a smluv, zastupování v řízení před katastrálními úřady včetně sepisů příslušných podání, zastupování ve věcech týkajících se rodinněprávních vztahů včetně sepisů všech podání, zastupování v dědickém řízení, v sousedských sporech, zastupování ve věcech ochrany osobnosti všech občanskoprávních subjektů včetně sepisů všech podání, sepisy pojistných smluv i dalších dokumentů týkajících se pojišťovnictví a zastupování pojistných subjektů dle zákona o pojišťovnictví, jakož i poskytování právních služeb při řešení dalších občanskoprávních problémů. Členové advokátní kanceláře také sepisují právní stanoviska/expertízy vztahující se ke všem výše uvedeným právním okruhům, jež mohou sloužit vzhledem k vysoké odbornosti členů kanceláře jako důkazní materiály v soudních či rozhodčích sporech.