PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Monografie

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

1. Schelle, K. – Mates, P.: Závod 1 státního podniku Vlněna Brno 1949 – 1989. Brno 1989. 40 s.

2. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny pojišťovnictví v Československu (1. díl). Praha, Novinář 1989. 364 s.

3. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny pojišťovnictví v Československu (1. diel). Praha, Novinář 1989. 364 s.

4. Schelle, K. a kol.: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno, Masarykova univerzita 1991. 75 s.

5. Schelle, K. a kol.: Fakulté de droit å Université Masaryk de Brno. Brno, Masarykova univerzita 1991. 83 s.

6. Schelle, K. a kol.: Die juristische Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn. Brno. Masarykova univerzita 1991. 85 s.

7. Schelle, K. a kol.: The Faculty of Law Masaryk University in Brno. Brno, Masarykova univerzita 1991. 75 s.

8. Schelle, K.: Vývoj správy v předválečném Československu. I. část (1918 – 1917). Brno, Masarykova univerzita 1991. 244 s.

9. Schelle, K.: Vývoj správy v předválečném Československu. II. část (1928 – 1939). Brno, Masarykova univerzita 1991. 263 s.

10. Schelle, K.: Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku. Brno, Masarykova univerzita 1991. 235 s.

11. Schelle, K. – Filip, J.: Vývoj a současnost voleb a volebního práva v ČSFR. Brno, Masarykova univerzita 1992. 128 s.

12. Schelle, K. (člen autor. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993. 302 s.

13. Schelle, K.: Organizace veřejné správy v letech 1848 – 1948. Brno, Masarykova univerzita 1993. 495 s.

14. Schelle, K.: Minulost a současnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno, Masarykova univerzita 1994. 76 s.

15. Schelle, K.: The Past and the Present of the Masaryk University Faculty of Law. Brno, Masarykova univerzita 1994. 55 s.

16. Schelle, K.: Vergangenheit und Gegenwart der juristischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn. Brno, Masarykova univerzita 1994. 66 s.

17. Schelle, K.: Le passé et le présent de la Faculté de droit de å Université Masaryk de Brno. Brno, Masarykova universita 1994. 56 s.

18. Schelle, K. – Kuchta, J.: Státní zastupitelství. Zlín, Živa 1994. 235 s.

19. Schelle, K. – Filip, J.: Právní úprava voleb do obecních zastupitelstev. Zlín, Živa 1994. 174 s.

20. Schelle, K. – Kuchta, J.: Historie a současnost státního zastupitelství. Brno, Masarykova univerzita 1994. 348 s.

21. Schelle, K.: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví. Brno, Masarykova univerzita 1994. 282 s.

22. Schelle, K. – Prùcha, P.: Základy místní správy. Brno, Iuridica Brunensia 1995. 189 s.

23. Schelle, K. (spoluautor): Firma v konkurzním řízení (Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky). Praha, Computer Press 2001. 160 s.

24. Schelle, K. (spoluautor): Sousedské spory a paragrafy. Praha, Computer Press 2001. 107 s.

25. Schelle, K. (spoluautor): Dědictví a dědické právo. Praha, Computer Press 2001. 94 s.

26. Schelle, K. – Schelleová, I.: Rozhodčí řízení (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2002. 300 s.

27. Schelle, K. (spoluautor): Jak vymáhat dluhy právní cestou. Praha, Computer Press 2002. 100 s.

28. Schelle, K. a kol.: Státní zastupitelství (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2002. 519 s.

29. Schelle, K. (ved. autor. kol.): Právní úprava vysokého školství. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 189 s.

30. Schelle, K. (člen autor. kol.): Rodina a rodinné právo (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2003. 260 s.; 2. vyd. 2005. 283 s.

31. Schelle, K. (člen autor. kol.): Konkurz a vyrovnání. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 625 s.; 2. vyd. 2004. 839 s.; 3. vyd. 2005. 829 s.

32. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní služba. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 89 s.; 2. vyd. 2005. 102 s.

33. Schelle, K. – Man, V. – Ostřižek, T.: Právní úprava darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 137 s.

34. Schelle, K. – Schelleová, I. a kol.: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2004. 592 s.

35. Schelle, K. (spoluautor): Správní soudnictví. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 100 s.

36. Schelle, K. (èlen autor. kol.): Zpeněžení konkurzní podstaty. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 133 s.

37. Schelle, K. – Schelleová, I.: Patentoví zástupci. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 49 s.

38. Schelle, K. (vedoucí autor. kol.): Právní dějiny. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 816 s.

39. Schelle, K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848 – 1990. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 430 s.

40. Schelle, K. – Schelleová, I. – Janotová, H.: Profesní etika. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 96 s.

41. Schelle, K. – Schelleová, I. – Janotová, H.: Profesijná etika. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 96 s.

42. Schelle, K. (člen autor. kol.): Exekuční řízení. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 272 s.

43. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do civilního řízení. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 227 s.

44. Schelle, K. (člen autor. kol.): Právní úprava krizového řízení v ČR (Vybrané problémy právní teorie i praxe). Praha, Eurolex Bohemia 2006. 402 s.

45. Schelle, K. (člen autor. kol.): Organizace soudnictví a právní služby. Praha, Alfa Publishing 2006. 216 s.

46. Schelle, K. (člen autor. kol.): Civilní proces. Praha, Eurolex Bohemia 2006. 1203 s.

47. Schelle, K. – Man, V.: Základy ústavního práva České republiky. Praha, Eurolex Bohemia 2006. 251 s.

48. Schelle, K. – Schelleová, I. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Počátky moderního státu a práva České republiky (Vybrané problémy). Praha, Eurolex Bohemia 2006. 66 s.

49. Schelle, K. – Svoboda, I.: Základy organizace veřejné správy. Ostrava, KEY Publishing 2006. 206 s.; 2. vyd. 2007. 206 s.

50. Schelle, K. – Schelleová, I.: Alternativní zpùsoby řešení obchodních sporů. Ostrava, KEY Publishing 2006. 179 s.; 2. vyd. 2007. 179 s.

51. Schelle, K.: Organizace československého státu (1918 – 1938). Praha, Eurolex Bohemia 2006. 470 s.

52. Schelle, K. – Hradec, M.: Historie právní úpravy pojiš’tovnictví. Praha, Eurolex Bohemia 2006. 124 s.

53. Schelle, K. – Schelleová, I. – Vojáček, L.: Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století (Vybrané problémy). Praha, Eurolex Bohemia 2006. 126 s.

54. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky). Ostrava, KEY Publishing 2006. 102 s.

55. Schelle, K. (člen autor. kol.): Čtyři pohledy na interrupci. Ostrava, KEY Publishing 2007. 105 s.

56. Schelle, K.: (člen autor. kol.): Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 169 s.

57. Schelle, K. – Vojáček, L.: České právní dějiny do roku 1945. Ostrava, KEY Publishing 2007. 218 s.

58. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Právní dějiny vybraných států Evropské unie. Ostrava, KEY Publishing 2007. 245 s.

59. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dědictví a dědické právo. Brno, Computer Press 2007. 228 s.

60. Schelle, K. a kol.: Dějiny českého soukromého práva. Plzeň, Aleš Čeněk 2007. 279 s.

61. Schelle, K. (člen autor. kol.): Sousedské spory a paragrafy. Brno, Computer Press 2007. 182 s.

62. Schelle, K. a kol.: Právní dějiny. Plzeň, Aleš Čeněk 2007. 1134 s.

63. Schelle, K. – Vojáček, L.: Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava, KEY Publishing 2007. 450 s.

64. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU. Ostrava, KEY Publishing 2007. 214 s.

65. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Nástin sbližování práva ČR s právem Evropské unie ve vybraných dokumentech. Ostrava, KEY Publishing 2007. 278 s.

66. Schelle, K. – Vojáček, L.: Repetitorium českých právních dějiny do roku 1945. Ostrava, KEY Publishing 2008. 218 s.

67. Schelle, K. (člen autor. kol.): Organizace justice a právní služby. Ostrava, KEY Publishing 2008. 215 s.

68. Schelle, K. (člen autor. kol.): Základy správního práva a veřejné správy. Ostrava, KEY Publishing 2008. 204 s.

69. Schelle, K. (spoluautor): Zákoník práce s komentářem. Ostrava, KEY Publishing 2008. 226 s.

70. Schelle, K. – Man, Vl.: Základy ústavního práva. Ostrava, KEY Publishing 2008. 218 s.

71. Schelle, K.: Vývoj české veřejné správy. Ostrava, KEY Publishing 2008. 431 s.

72. Schelle, K. (člen autor. kol.): Exekuce. Ostrava, KEY Publishing 2008. 216 s.

73. Schelle, K. (člen autor. kol.): Právní dějiny integrující se Evropy. Ostrava, KEY Publishing 2008. 254 s.

74. Schelle, K.: (člen autor. kol.): Real estate in Czech and Polish law. Bialystok (Polsko), Wydzial Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku 2008. 298 s.

75. Schelle, K.: Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu. Ostrava, KEY Publishing 2008. 97 s.

76. Schelle, K.: Vznik Československé republiky 1918. Ostrava, KEY Publishing 2008. 95 s.

77. Schelle, K. a kol.: Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s.

78. Schelle, K.: (člen autor. kol.): Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Brno, Masarykova univerzita 2008. 436. s.

79. Schelle, K. – Schelleová, I.: History of Judiciary Survay. Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta osvita 2009. 155 s.

80. Schelle, K. – Tauchen, J.: Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 196 s.

81. Schelle, K. (člen autor. kol.): Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 – 1938). Praha, Linde 2009. 694 s.

82. Schelle, K. – Tauchen, J.: Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 124 s.

83. Schelle, K. – Schelleová, I.: Judiciary (History and Present). Brno, NOVPRESS 2009. 145 s.

84. Schelle, K. – Vojáček, L. – Veselá, R. – Tauchen, J.: Geschichte von Integrationskonzeption in Europa bis 1945. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 115 s.

85. Schelle, K.: Paris Peace Conference (1919 – 1920) and its influence. Brno, NOVPRESS 2009. 87 s.

86. Schelle, K. – Vojáček, L. – Veselá, R. – Tauchen, J.: Geschichte von Integrationskonzeptionen und ihre Äußerung in der Realität der EU. Brno, NOVPRESS 2009. 184 s.

87. Schelle, K. – Schelleová, I.: History and Present of Judiciary. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 144 s.

88. Schelle, K.: The First World War and the Paris Peace Agreement. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 104 s.

89. Schelle, K. – Tauchen, J.: Tschechoslowakisches Recht in den Jahren 1945 – 1992. Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2009. 110 s.

90. Schelle, K.: Paris Peace Conference 1919 – 1920. Dnepropetrovsk (Ukrajina), Vidavnictvo Dnipropetrovskogo nacionalnogo universitety 2009. 104 s.

91. Schelle, K. a kol.: Demokratizace českého právního řádu (1989 – 2009). Ostrava, KEY Publishing 2009. 130 s.

92. Schelle, K. – Tauchen J. a kol.: The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 – 2009). Rincon (USA), The American Institute for Central European Legal Studies 2009. 204 s.

93. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: النظام الدستوري في جمهورية التشيك (The Constitutional System of the Czech Republic). Manama, Bonn, Florianopolis, New York, Scientia Bonnensis 2009. 148 s.

94. Schelle, K. – Šedivý, M. – Tauchen, J. – Veselá, R.: Stát a právo v době Metternichově. Ostrava, KEY Publishing 2009. 72 s.

95. Schelle, K. – Tauchen J. a kol.: Демократизация чешских правовых норм (1989 – 2009). Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2009. 171 s.

96. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Česká advokátní komora 2009. 271 s.

97. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Контитуційна система Чеської Республіки. Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta ovita 2009. 174 s.

98. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: चेक गणतंत्र का संवैधानिक सिस्टम. Margao (Indie), CinnamonTeal Print and Publishing Services 2009. 174 s.

99. Schelle, K. – Večeřa, J. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě. Ostrava, KEY Publishing 2009. 214 s.

100. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 – 2009). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 175 s.

101. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: تشيكيا في العموميت الحموق . Cairo (Egypt), Al Hadara Publishing 2009. 234 s.

102. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L. – Tauchen, J.: Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Masarykova univerzita, Brno 2009. 148 s.

103. Schelle, K. (člen autor. kol.): Czech Law in European Regulatory Context. München (SRN), Verlag Medien und Recht 2009. 273 s.

104. Schelle, K. – Horáková, M. – Salák, P. – Tauchen, J.: Protektorát Čechy a Morava – jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). The European Society for History of Law, Brno 2010. 139 s.

105. Schelle, K.: Liste der Literaturstellen der Rechtshistorischen Arbeiten der Juristischen Fakultät Brno der Masaryk Universität Brno (1919 – 2009). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 174 s.

106. Schelle, K. – Vojáček, L.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 – 2009). The European Society for History of Law, Brno 2010. 219 s.

107. Schelle, K. – Šedivý, M. – Tauchen, J. – Veselá, R.: Staat und Recht in der Zeit Metternichs. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 83 s.

108. Schelle, K. – Zárybnická, J.: Pojištění odpovědnosti za škodu (historie a současnost). Ostrava, KEY Publishing 2010. 220 s.

109. Schelle, K. (člen autor. kol.) A Brief Introduction to Czech Labor Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 113 s.

110. Schelle, K. (člen autor. kol.): Labor Law in the Czech Republic. Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2010. 122 s.

111. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: The Proces sof Democratization of Law in the Czech Republic. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 132 s.

112. Schelle, K. (člen autor. kol.): Labour Law in the Czech Republic. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 101 s.

113. Schelle, K.: Dějiny českého ústavního práva. Brno, The European Society for History of Law 2010. 177 s.

114. Schelle, K. – Frýdek. M.: Vývoj konkursního práva. Brno, The European Society for History of Law 2010. 90. s.

115. Schelle, K. (člen autor kol.): Přehled obchodního práva. Ostrava, KEY Publishing 2010. 102 s.

116. Schelle, K. (člen autor. kol.): A Brief Introduction to Czech Commercial Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 117 s.

117. Schelle, K. – Veselá, R.: Beteiligung böhmischer Länder an der Entwicklung von Integrationskonzeption in Europa. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 225 s.

118. Schelle, K. – Schelleová, A.: Competition Law in the Czech Republic (History and Present). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 58 s.

119. Schelle, K. (člen autor. kol.): Commercial Law in the Czech Republic. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 101 s.

120. Schelle, K. – Schelleová, A.: Competition Law in the Czech Republic (History and Present). London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2010. 41 s.

121. Schelle, K. (člen autor. kol.): An Overview of the Czech Commercial Law. Bloomington (Indiana – USA), Trafford Publishing 2010. 152 s.

122. Schelle, K. (člen autor. kol.): History of the Legal Profession in Bohemia, Moravia and Silensia. Praha, Česká advokátní komora 2010. 271 s.

123. Schelle, K. – Шеллеова А.: Охрана экономической конкуренции в Чешской Республике (история и современность). Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2010. 47 s.

124. Schelle, K. – Tauchen, J. – Veselá, R.: Staat und Recht in der Zeit Metternichs (ausgewählte Kapitel). Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2010. 81 s.

125. Schelle, K. – Tauchen, J.: Grundriss der Tschechischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 246 s.

126. Schelle, K. (člen autor. kol.): Il Sistema Constituzionale della Repubblica Ceca. Milano (Itálie), Ledizioni Ledi Publishing 2011. 180 s.

127. Schelle, K. (člen autor. kol.): The Constitutional Systém of the Czech Republic. Kaunas (Litva), Technologija 2011. 223 s.

128. Schelle, K. (člen autor. kol.): Systém konstytucyjny Republiki Czeskiej. Kraków (Polsko), Proksenia 2011. 151 s.

129. Schelle, K. – Vrána, F.: Vznik Velkého Brna. Brno, The European Society for History of Law 2011. 102 s.

130. Schelle, K. (spoluautor): Základy občanského práva procesního. Ostrava, KEY Publishing 2011. 238 s.

131. Schelle, K. (člen autor. kol.): VŠ Propedeutika. Zlin, AcE, s.r.o. 2011. 117 s.

132. Schelle, K. a kol.: A Brief Introduction to Czech Civil Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2011. 104 s.

133. Schelle, K. – Vojáček, L. – Tauchen, J. a kol.: An Introduction to History of Czech Private Law. Brno, Masarykova univerzita 2011. 182 s. (ISBN 978-80-210-5592-6)

134. Schelle, K.: Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 371 s.

135. Schelle, K.: Historie českého ústavního práva. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 152 s.

136. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Stručný přehled organizace státního mechanismu České republiky. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 84 s.

137. Schelle, K. – Vojáček, L. – Tauchen, J. a kol.: Die Entwicklung des Tschechischen Privatrechts. Brno, Masarykova univerzita 2011. 279 s.

138. Schelle, K. – Veselá, R.: Vývoj integračních a unifikačních snah v Evropě. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 256 s.

139. Schelle, K. a kol.: An Overview of the Czech Civil Law. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2012. 99 s.

140. Schelle, K. (člen autor. kol.): Organizace justice a právní služby v České republice. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 183 s.

141. Schelle, K. a kol.: Přehled českého občanského práva. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 224 s.

142. Schelle, K. (člen autor. kol.): 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha, Wolters Kluwer 2011. 688 s.

143. Schelle, K. a kol.: Vývoj trestního řízení. Brno, The European Society for History of Law 2012. 100 s.

144. Schelle, K. a kol.: Přehled českého obchodního práva. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 106 s.

145. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Czech Civil Law. Kraków (Polsko), Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa Pubicznego i Indiwidualnege „Apeiron“ w Krakowie 2012. 112 s.

146. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Czech Commercial Law. Kraków (Polsko), Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa Pubicznego i Indiwidualnege „Apeiron“ w Krakowie 2012. 130 s.

147. Schelle, K. – Tauchen, J.: Paris Peace Conference and World War I Treaties. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2012. 214 s.

148. Schelle, K. – Tauchen, J.: International Judiciary in Selected Documents. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2012. 288 s.

149. Schelle, K. – Tauchen, J.: Občanské zákoníky. Ostrava, KEY Publishing 2012. 1019 s.

150. Schelle, K. – Vojáček, L. – Tauchen, J. a kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí. I. díl. Brno, Masarykova univerzita 2012. 615 s.

151. Schelle, K.– Vojáček, L. – Tauchen, J. a kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí. II. díl. Brno, Masarykova univerzita 2012. 411 s.

152. Schelle, K. – Erényi T. – Tauchen J.: An Overview of Czech Labour Law. Kraków (Polsko), Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa Pubicznego i Indiwidualnege „Apeiron“ w Krakowie 2012. 117 s.

153. Schelle, K. – Tauchen, J.: Tschechische Rechts- und Verfassungsgeschichte nad 1945 – eine Ubersicht. Kraków (Polsko), Wyzsza Szkola Bezpieczeństwa Pubicznego i Indiwidualnege „Apeiron“ w Krakowie 2012. 145 s.

154. Schelle, K.: Vývoj veřejné žaloby do roku 1989. Ostrava, KEY Publishing 2012. 48 s.

155. Schelle, K.: The Development of Public Prosecution on Territory of the Czech Republic. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2012. 49 s.

156. Schelle, K. – Schelleová, I.: Přehled českého občanského práva procesního. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 193 s.

157. Schelle, K. – Svoboda, I.: Přehled organizace veřejné správy v České republice. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 140 s. (ISBN 978-80-89608-03-4))

158. Schelle, K. – Schelleová, I. a kol.: Právní úprava dědického práva v České republice. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 277 s.

159. Schelle, K.: Development of Public Legal Action. London (Velká Británie), STS Science Centre Ltd. 2013. 50 s.

160. Schelle, K. – Erényi, T. – Tauchen, J. a kol.: Czech Labour Law. Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2013. 117 s.

161. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Czech Commercial Law. Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2013. 130 s.

162. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Czech Civil Law. Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2013. 112 s.

163. Schelle, K. – Tauchen, J. a kol.: Ustavno uredenje Češke republike. Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2013. 166 s.