PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Studie a články ve sbornících a vědeckých i odborných časopisech

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
 1. Schelle, K.: Státoprávní postavení českých zemí v 9. – 13. století, Universitas, 9, 1976, č. 2, s. 52 – 57.
 2. Schelle, K.: K problematice připojení Moravy k českému státu v období 10. století. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – IX. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979, s. 97 – 112.
 3. Schelle, K.: K přijetí Ferdinanda I. za krále na Moravě a ve Slezsku, Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 28, 1979, č. 1, s. 40 – 47.
 4. Schelle, K.: Ke státoprávnímu postavení Moravy do konce 14. století, Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 29, 1980, č. 1, s. 48 – 60.
 5. Schelle, K.: Ordály jako důkazní prostředek v procesním právu, Slovenská archivistika, 15, 1980, č. 1, s. 117 – 149.
 6. Schelle, K. – Mates, P.: K prvním poválečným kodifikacím v oblasti správního práva, Správní právo, 13, 1980, č. 4, s. 239 – 249.
 7. Schelle, K.: K počátkům mincovního práva na Moravě, Universitas, 14, 1981, č. 6, s. 14 – 18.
 8. Schelle, K. – Mates, P.: K účasti národních výborů na realizaci dvouletého plánu, Správní právo, 14, 1981, č. 2, s. 76 – 86.
 9. Schelle, K. – Mates, P.: K 35. výročí obnovení československé měny. Numismatické listy, 36, 1981, č. 2, s. 39 – 46.
 10. Schelle, K. – Mates, P.: Vznik československé měny v letech 1918 – 1919, Historický časopis, 29, 1981, č. 5, s. 697 – 718.
 11. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj měny v oblasti Těšínska v letech 1918 – 1920, Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 1981, č. 3, s. 272 – 284.
 12. Schelle, K. – Průcha, P.: K vývoji právní úpravy přestupků, Právny obzor, 64, 1981, č. 10, s. 919 – 935.
 13. Schelle, K. – Průcha, P.: K vývoji vztahu mezi správním a soudním trestáním, Správní právo, 14, 1981, č. 7, s. 412 – 422.
 14. Schelle, K. – Kuchta, J.: Boží soudy jako důkazní prostředek v českém procesním právu za feudalismu. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – XI. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1981, s. 109 – 130.
 15. Schelle, K.: K některým otázkám právní úpravy československé měny v letech 1918 – 1921, Finance a úvěr, 32, 1982, č. 5, s. 323 – 329.
 16. Schelle, K.: Ohlas vzniku SSSR v denním tisku v Československu. In: 60 let SSSR (Materiály vědecké konference 8.12.1982). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1982, s. 99 – 101.
 17. Schelle, K.: K problematice vývoje měny na území klerofašistického Slovenského štátu v letech 1939 – 1945. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi – VIII. Wroclaw 1982, s. 329 – 349.
 18. Schelle, K.: Zákoník českého městského práva Pavla Kristiana z Koldína „Práva městská království Českého“ z roku 1579 v československé historické literatuře. In: Městské právo v 16. – 18. století v Evropě (Sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané právnickou fakultou UK ve dnech 25. – 27. září 1979 v Praze). Praha, Univerzita Karlova 1982, s. 341 – 345.
 19. Schelle, K.: Bibliografie k „Právům městským království Českého“ od Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579. In: Městské právo v 16. – 18. století v Evropě (Sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané právnickou fakultou UK ve dnech 25. – 27. září 1979 v Praze). Praha, Univerzita Karlova 1982, s. 347 – 349.
 20. Schelle, K. – Mates, P.: Podíl národních výborů při realizaci Hradeckého programu, Správní právo, 15, 1982, č. 1, s. 7 – 16.
 21. Schelle, K. – Mates, P.: Význam národních výborů pro budování lidové bezpečnosti, Správní právo, 15, 1982, č. 3, s. 169 – 179.
 22. Schelle, K. – Mates, P.: Boj vysokoškolského studentstva v Brně proti reakci a fašismu v letech 1935 – 1938, Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 3 – 4, s. 249 – 267.
 23. Schelle, K. – Kuchta, J.: Trest smrti včera a dnes, Universitas, 15, 1982, č. 3, s.17 – 23.
 24. Schelle, K.: K organizaci státní správy ve Slezsku a na severní Moravě v době vzniku Československé republiky, Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 32, 1983, č. 2, s. 124 – 144.
 25. Schelle, K.: Rok 1918 a národní výbory, Správní právo, 16, 1983, č. 7, s. 400 – 415.
 26. Schelle, K.: Odraz vzniku Československé republiky v organizaci státní správy na Moravě. In: Sborník příspěvků o vzniku Československa. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983, s. 36 – 41.
 27. Schelle, K. – Mates, P.: O ústavním zakotvení národních výborů, Správní právo, 16, 1983, č. 2, s. 65 – 73.
 28. Schelle, K. – Mates, P.: Několik poznámek k činnosti pokrokových vysokoškoláků v Brně v 30. letech. In: Jiří Dimitrov 1882 – 1949 – 1982. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983, s. 114 – 116.
 29. Schelle, K. – Kuchta, J.: K vývoji trestní ochrany československé měny, Právny obzor, 66, 1983, č. 1, s. 29 – 43.
 30. Schelle, K.: Ke vzniku a vývoji ordálů u středoevropských Slovanů. Prawo, 121, Wroclaw 1984, s. 63 – 85.
 31. Schelle, K.: K podílu dělnické třídy na organizaci a činnosti národních výborů a národních rad v roce 1918. In: K vývoji právního postavení dělnické třídy za kapitalismu (Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané právnickou fakultou UK v Praze ve dnech 24. – 27. května 1982). Praha, Univerzita Karlova 1984, s. 217 – 223.
 32. Schelle, K. – Mates, P.: K výročí zákona o krajském zřízení, Správní právo, 17, 1984, č. 1, s.1 – 9.
 33. Schelle, K. – Mates, P.: Právní úprava československé měny v letech 1919 – 1921. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – XII. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984, s. 35 – 59.
 34. Schelle, K. – Mates, P.: Národní výbory a lidová bezpečnost 1945 – 1950. In: Třicet pět let zákona o národní bezpečnosti. Praha, VŠ SNB 1984, s. 67 – 82.
 35. Schelle, K.: Ke vzniku národních výborů. In: Sborník příspěvků z konference ke 40. výročí osvobození Československa. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985, s. 164 – 172.
 36. Schelle, K.: K 35. výročí kodifikace trestního práva v Maďarsku, Kriminalistický sborník, 29, 1985, č. 11, s. 701 – 703.
 37. Schelle, K.: K současnému stavu výzkumu organizace buržoazní správy, Správní právo, 18, 1985, č. 7, s. 431 – 438.
 38. Schelle, K.: Organizace státní správy podle zákona o župních a okresních úřadech, Slovenská archivistika, 20, 1985, č. 2, s. 93 – 113.
 39. Schelle, K. – Mates, P.: Košický vládní program a budování nové správy, Správní právo, 18, 1985, č. 1, s. 44 – 45.
 40. Schelle, K. – Kuchta, J.: K 35. výročí kodifikace trestního práva, Kriminalistický sborník, 29, 1985, 7, s. 385 – 392.
 41. Schelle, K.: Ke 40. výročí vyhlášení dvouletého plánu, Plánované hospodářství, 1986, č. 3, s. 8 – 11.
 42. Schelle, K.: Budovatelský program a národní výbory, Národní výbory, 35, 1986, č. 28 – 29, s. 12 – 13.
 43. Schelle, K.: Několik poznámek k reorganizaci Zemského výboru pro Slezsko v roce 1919, Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 35, 1986, č. 2, s. 162 – 165.
 44. Schelle, K.: Výročí Hradeckého programu, Národní výbory, 35, 1986, č. 50, s. 30.
 45. Schelle, K.: K vývoji a dalším perspektivám vztahu numismatiky k některým právním oborům. In: Československá numismatika – současný stav, úkoly a perspektivy (Materiály z konference Brno, 2. – 3. 12. 1982). Brno, Moravské muzeum 1986, s. 161 – 170.
 46. Schelle, K.: Několik pohledů na fašizační proces v zákonodárství tzv. druhé Česko-Slovenské republiky. Studia nad Faczyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi – X. Wroclaw 1986, s. 229 – 242.
 47. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj volebního práva na našem území (I. část – do roku 1945), Správní právo, 19, 1986, č. 1, s. 1 – 15.
 48. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj volebního práva na našem území (II. část – od roku 1945), Správní právo, 19, 1986, č. 2, s. 65 – 79.
 49. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví do roku 1918. Praha, Česká státní pojišťovna 1986, s. 80.
 50. Schelle, K. – Mates, P.: Vznik Moravskoslezské země v roce 1927, Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 3 – 4, s. 241 – 251.
 51. Schelle, K. – Mates, P.: Úkoly správních orgánů při zespolečenštění průmyslu, Správní právo, 19, 1986, č. 8, s. 466 – 473.
 52. Schelle, K. – Mates, P.: K vývoji pojišťovacího práva v letech 1811 – 1918 (část I.), Pojistný obzor, 63, 1986, č. 10, s. 309 – 311.
 53. Schelle, K. – Mates, P.: K vývoji pojišťovacího práva v letech 1811 – 1918 (část II.), Pojistný obzor, 64, 1987, č. 1, s. 13 – 15.
 54. Schelle, K.: Národní výbory a Národní bezpečnost před 40 lety, Národní výbory, 36, 1987, č. 13, s. 22.
 55. Schelle, K.: K 40. výročí vyhlášení Hradeckého programu, Zemědělská ekonomika, 33, 1987, č. 5, s. 335 – 343.
 56. Schelle, K.: Příprava zákona o župním zřízení z roku 1920, Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 1 – 2, s. 32 – 51.
 57. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Československu. Brno 1987, 7 s.
 58. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Sovětském svazu. Brno 1987, 8 s.
 59. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Jugoslávii. Brno 1987, 14 s.
 60. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Polsku. Brno 1987, 19 s.
 61. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Německé demokratické republice. Brno 1987, 14 s.
 62. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Bulharsku. Brno 1987, 17 s.
 63. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Rumunsku. Brno 1987, 13 s.
 64. Schelle, K.: Počátky národohospodářského plánování v Maďarsku. Brno 1987, 14 s.
 65. Schelle, K.: Státní svátek Polské lidové republiky, Národní výbory, 36, 1987, č. 29, s. 20.
 66. Schelle, K.: K počátkům národohospodářského plánování v Maďarsku, Plánované hospodářství 1987, č. 8, s. 68 – 73.
 67. Schelle, K.: Ke vzniku a vývoji buržoazní správy města Brna. In: Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě. XVI. Mikulovské sympozium 23. – 24. října 1986. Praha, Teps 1987, s. 403 – 407.
 68. Schelle, K.: 40 let právní úpravy Sboru národní bezpečnosti, Kriminalistický sborník, 31, 1987, č. 10, s. 577 – 584.
 69. Schelle, K.: Vznik a vývoj československého trestního práva správního. In: Příspěvky k dějinám socialistického státu a práva (Referáty přednesené na mezinárodní konferenci konané v pražském Karolinu ve dnech 20. – 23. května 1985). III. část. Praha, Univerzita Karlova 1987, s. 201 – 215.
 70. Schelle, K.: Ohlas přípravy a vydání zákona o župním zřízení na Moravě a ve Slezsku, Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 36, 1987, č. 3, s. 217 – 228.
 71. Schelle, K.: 40 let správy v Bulharsku, Národní výbory, 36, 1987, č. 50, s. 20.
 72. Schelle, K. – Mates, P.: K řešení pojišťovacích sporů za kapitalismu. (I. část), Pojistný obzor, 64, 1987, č. 6, s. 94 – 95.
 73. Schelle, K. – Mates, P.: K řešení pojišťovacích sporů za kapitalismu (II. část – rozhodčí řízení), Pojistná obzor, 64, 1987, č. 7, s. 112 – 113.
 74. Schelle, K. – Mates, P.: Soudy a pojišťovací spory za kapitalismu. Praha, Česká státní pojišťovna 1987, 27 s.
 75. Schelle, K. – Mates, P.: Čtyřicet let od přijetí zákona o jednotné škole, Socialistická škola, 28, 1987 – 1988, č. 8, s. 337 – 342.
 76. Schelle, K. – Mates, P.: 40 let našeho školství, Národní výbory, 37, 1988, č. 9, s. 18 – 19.
 77. Schelle, K.: Několik poznámek k názorům Jana Evangelisty Purkyně na veřejnou správu. In: J. E. Purkyně a jeho význam pro společenské vědy (Sborník příspěvků z konference, konané dne 18. 11. 1987). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1988, s. 29 – 33.
 78. Schelle, K.: Počátky samosprávy v Jugoslávii, Národní výbory, 37, 1988, č. 25, s. 20.
 79. Schelle, K.: J. E. Purkyně a problematika samosprávy. In: Jan Evangelista Purkyně a jeho doba. XVIII. Mikulovské sympozium 22. – 23. října 1987. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově 1988, s. 227 – 230.
 80. Schelle, K.: Národní výbor v roce 1918, Zpravodaj Národního výboru města Brna, 1988, č. 9 – 10, s. 45 – 46.
 81. Schelle, K.: K problémům realizace zákona o župním zřízení v Československu, Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 2, s. 219 – 232.
 82. Schelle, K.: Odraz vzniku Československé republiky v oblasti státní správy, Právník, 127, 1988, č. 10, s. 899 – 907.
 83. Schelle, K.: Vznik Československa. Brno 1988. 12 s.
 84. Schelle, K.: Mnichovský diktát. Brno 1988. 4 s.
 85. Schelle, K.: Ústava 9. května a národní výbory. Brno 1988. 6 s.
 86. Schelle, K.: Vývoj národních výborů v prvních poválečných letech. Brno 1988. 6 s.
 87. Schelle, K.: K charakteru mincovního práva na Moravě v době údělných knížat, Folia numismatica 3, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientia sociales, 73, 1988, s. 13 – 21.
 88. Schelle, K. – Mates, P.: K procesu fašizace státních orgánů v období tzv. II. republiky, Správní právo, 21, 1988, č. 5, s. 157 – 266.
 89. Schelle, K. – Mates, P.: Osmdesát let pojištění automobilů, (I. část), Pojistný obzor, 65, 1988, č. 10, s. 142 – 143.
 90. Schelle, K. – Mates, P.: Osmdesát let pojištění automobilů, (II. část), Pojistný obzor, 65, 1988, č. 11, s. 155 – 157.
 91. Schelle, K. – Mates, P.: Důsledky okupace na výkon státní správy v protektorátu Čechy a Morava, Správní právo, 21, 1988, č. 8, s. 499 – 510.
 92. Schelle, K. – Mates, P.: České školství v období nacistické okupace, Socialistická škola, 20, 1988 – 1989, č. 7, s. 312 – 316.
 93. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj národních výborů (1945 – 1988) I. část, Národní výbory, 38, 1989, č. 7, příloha s. 1 – 8.
 94. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj národních výborů (1945 – 1988) II. část, Národní výbory, 38, 1989, č. 8, příloha s. 1 – 8.
 95. Schelle, K. – Mates, P.: Poučení z historie, Národní výbory, 38, 1989, č. 10, s. 2 – 3.
 96. Schelle, K. – Mates, P.: Čtyřicet let právní úpravy zemědělského družstevnictví, Zemědělská ekonomika, 35, 1989, č. 5, s. 409 – 416.
 97. Schelle, K. – Mates, P.: Počátky právní úpravy národních výborů, Správní právo, 22, 1989, č. 3, s. 185 – 192.
 98. Schelle, K. – Mates, P.: Jižní Morava v prvním roce okupace. Vlastivědný věstník moravský, 41, 1989, č. 2, s. 145 – 153.
 99. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj správní organizace hlavního města Prahy (1918 – 1967). I. část, Správní právo, 22, 1989, č. 4, s. 238 – 250.
 100. Schelle, K. – Mates, P.: Vývoj správní organizace hlavního města Prahy (1918 – 1967). II. část, 1945 – 1967, Správní právo, 22, 1989, č. 6, s. 357 – 367.
 101. Schelle, K.: Obecní samospráva v českých zemích v období buržoazní republiky, Právněhistorické studie 29, Praha 1989, s. 137 – 156.
 102. Schelle, K.: K charakteru práva v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. In: 15. březen 1939 (Sborník z vědeckého kolokvia), Brno, Dům techniky ČSVTS 1989, s. 90 – 93.
 103. Schelle, K.: Morava v zrcadle právněhistorické literatury. In: Z literární historie jižní Moravy. XVIII. Mikulovské sympozium 20. – 21. října 1988. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově 1989, s. 20l – 209.
 104. Schelle, K.: Správní organizace Zakarpatské Ukrajiny v letech 1919 – 1938. Právněhistorické studie 30, Praha 1989, s. 85 – 96.
 105. Schelle, K.: Příprava právnické dvouletky. In: Velké kodifikace (Sborník mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 5.- 8. září 1988), II. díl. Praha, Univerzita Karlova 1989, s. 265 – 271.
 106. Schelle, K. – Mates, P. – Kadlecová, M.: Přínos T. G. Masaryka pro formování státoprávního programu realistické strany, Universitas, 1990, č. 3, s. 19 – 20.
 107. Schelle, K. – Mates, P.: Právní úprava pojišťovnictví v předválečném Československu, Pojistné rozpravy, 1990, sv. 3, s. 14 – 34.
 108. Schelle, K. – Mates, P.: Z historie živelného pojišťovnictví, Pojistný obzor, 1990, č. 9, s. 14 – 15.
 109. Schelle, K. – Mates, P.: Z poválečné historie brněnského vlnařského průmyslu (Ke 40. výročí s.p. Vlněna Brno), Forum brunensae, 1990, s. 113 – 118.
 110. Schelle, K.: Kapitoly z dějin československé státní správy I., Národní výbory, 1990, č. 4, s. 30.
 111. Schelle, K.: Rozpad feudální správy (Kapitoly z dějin československé státní správy II.), Národní výbory, 1990, č. 5, s. 30.
 112. Schelle, K.: Revoluční rok 1848 a státní správa (Kapitoly z dějin československé státní správy III.), Národní výbory, 1990, č. 6, s. 30.
 113. Schelle, K.: Upevňování státní správy za bachovského absolutismu (Kapitoly z dějin československé státní správy IV.), Národní výbory, 1990, č. 7, s. 30.
 114. Schelle, K.: Dobudování státní správy po roce 1867 (Kapitoly z dějin československé státní správy V.), Národní výbory, 1990, č. 8, s. 30.
 115. Schelle, K.: Počátky územní samosprávy (Kapitoly z dějin československé státní správy VI.), Národní výbory, 1990, č. 9, s. 29 – 30.
 116. Schelle, K.: Základní rysy veřejné správy na Slovensku ve druhé polovině 19. století (Kapitoly z dějin československé státní správy VII.), Národní výbory, 1990, č. 10. s. 29 – 30.
 117. Schelle, K.: Vznik Československa a recepce státní správy (Kapitoly z dějin československé státní správy VIII.), Národní výbory, 1990, č. 11, s. 30.
 118. Schelle, K.: Odraz vyhlášení československé samostatnosti v oblasti státní správy (Kapitoly z dějin československé státní správy IX.), Národní výbory, 1990, č. 12, s. 30.
 119. Schelle, K.: Národní výbory v roce 1918 (Kapitoly z dějin československé státní správy X.), Národní výbory, 1990, č. 13, s. 30.
 120. Schelle, K.: Národní výbory kontra rakouská správa (Kapitoly z dějin československé státní správy XI.), Národní výbory, 1990, č. 14, s. 30.
 121. Schelle, K.: Odraz vzniku republiky ve státní správě na Moravě (Kapitoly z dějin československé státní správy XII.), Národní výbory, 1990, č. 15, s. 30.
 122. Schelle, K.: Vznik Československé republiky a státní správa, Právněhistorické studie, č. 31, Praha 1990, s. 5 – 42.
 123. Schelle, K. – Mates, P. – Veselá, R.: Veřejná a politická činnost profesora Františka Weyra. In: Normativní teorie v kontextu právního myšlení (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 79 – 82.
 124. Schelle, K. – Mates, P. – Veselá, R.: Die öffentliche und politische Äktivität von Professsor František Weyr. In: Die Normative Rechtstheorie im Kontext der Rechtswissenschaft (Sammelband der Beitrage der internationalen Konferenz). Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 91 – 95.
 125. Schelle, K.: K politické aktivitě prof. JUDr. Karla Engliše v době vzniku Československé republiky. In: Sborník z konference k výročí narození prof. JUDr. Karla Engliše. Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 47 – 50.
 126. Schelle, K.: Několik poznámek k cizím vlivům na právní kulturu na Moravě. In: Kulturně historické styky jižní Moravy. XX. Mikulovské sympozium 24. – 25. října 1990, Okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1991, s. 45 – 46.
 127. Schelle, K.: O možnosti studia soudnictví na Moravě, Vlastivědný věstník moravský, 43, 1991, č. 3, s. 333 – 339.
 128. Schelle, K.: Nad některými historickoprávními aspekty státoprávního uspořádání ČSFR. In: Ekonomické, sociální a právní aspekty státoprávního uspořádání ČSFR (Vědecký seminář Praha, 21 – 22. dubna 1992). Praha, Vysoká škola ekonomická 1992, s. 27 – 33.
 129. Schelle, K.: Prolog: historie promlouvá, Státní správa a samospráva, 3, 1992, č. 34, s. 30.
 130. Schelle, K.: Spletité cesty vývoje, Státní správa a samospráva, 3, 1992, č. 35, s. 30.
 131. Schelle, K.: Orientace v literatuře, Státní správa a samospráva, 3, 1992, č. 36, s. 30.
 132. Schelle, K.: Země jako základní správní jednotka, Státní správa a samospráva, 3, 1992, č. 37, s. 30.
 133. Schelle, K. – Mates, P.: Ke vzniku Velkého Brna, Forum brunense, 1992, s. 107 – 116.
 134. Schelle, K. – Průcha, P.: František Weyr a státní správa. In: K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 87 – 90.
 135. Schelle, K. – Průcha, P.: František Weyr und die staatliche Verwaltung. In: Zum Nachlaß von Prof. F. Weyr (Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 97 – 99.
 136. Schelle, K.: K aktivitě prof. JUDr. Františka Weyra při přípravě návrhu československé ústavy. In: K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 91 – 93.
 137. Schelle, K.: Zur aktivität Prof. Dr. jur. František Weyr bei der Vorbereitung des Entwurfes der tschechoslowakischen Verfassung. In: Zum Nachlaß von Prof. F. Weyr (Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 97 – 99.
 138. Schelle, K.: Podíl prof. dr. Jaroslava Kallaba na zajištění právní ochrany československé měny. In: Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba. Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 21 – 28.
 139. Schelle, K.: Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945 – 1985) 1. část, Právněhistorické studie, 32, Praha 1992, s. 155 – 191.
 140. Schelle, K.: Problematika životního prostředí z pohledu okresu Brno-venkov. In: Vývoj životního prostředí v podmínkách jižní Moravy. XXI. Mikulovské sympozium 23. – 24. října 1991, Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Mikulov 1992, s. 205 – 210.
 141. Schelle, K.: Tradice zemského zřízení. Právnické sešity, č. 3. Brno, Masarykova univerzita 1992, 29 s.
 142. Schelle, K.: Země, kraje nebo oblasti. Právnické sešity, č. 4. Brno, Masarykova univerzita 1992, 19 s.
 143. Schelle, K.: Zahajovací projev proděkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In: Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 7.
 144. Schelle, K. – Kadlecová, M.: Život a dílo prof. JUDr. Jana Vážného. In: Římské právo a jeho odkazu v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 26 – 28.
 145. Schelle, K. – Židlická, M.: Bibliografie prof. JUDr. Jana Vážného. In: Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 47 – 50.
 146. Schelle, K. – Knoz, T.: Bibliografie prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. In: Římské právo a jeho odkaz v současném právu (Sborník z vědecké konference věnované prof. JUDr. Janu Vážnému). Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 56 – 58.
 147. Schelle, K.: Nad některými názory prof. JUDr. PhDr. Bohumila Baxy, Správní právo, 25, 1992, č. 7, s. 44 – 47.
 148. Schelle, K.: Přehled vývoje organizace veřejné správy na našem území, Historické rozhledy, 1992, č. 4, s. 38 – 51
 149. Schelle, K.: Jan Vážný, Právní praxe, 41, 1993, č. 1, s. 49 – 50.
 150. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj kodifikace občanského práva. Právnické sešity, č. 6. Brno, Masarykova univerzita 1993, 35 s.
 151. Schelle, K.: Tradice a perspektivy zemského zřízení (I. část), Právní praxe, 41, 1993, č. 2, s. 85 – 95.
 152. Schelle, K.: Tradice a perspektivy zemského zřízení (II. část), Právní praxe, 41, 1993, č. 3, s. 148 – 153.
 153. Schelle, K.: Země – tradiční základní správní jednotka, Právník, 82, 1993, č. 2, s. 142 – 153.
 154. Schelle, K. – Kroupa, J.: Historie a současnost českého a československého konstitucionalismu. Právnické sešity, č. 20. Brno, Masarykova univerzita 1993, 37 s.
 155. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Knoz, T.: Život a dílo prof. JUDr. Bohumila Baxy. Právnické sešity, č. 34. Brno, Masarykova uiverzita 1993, 11 s.
 156. Schelle, K.: Názory prof. JUDr. PhDr. Bohumila Baxy na organizaci veřejné správy. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu (Sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 209 – 211.
 157. Schelle, K.: Počátky konstitucionalismu. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu (Sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 223 – 240.
 158. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Židlická, M.: Život a dílo prof. JUDr. Jana Vážného. Právnické sešity, č. 33. Brno, Masarykova univerzita 1993, 13 s.
 159. Schelle, K.: Život a dílo prof. JUDr. Františka Kopa. Právnické sešity, č. 35. Brno, Masarykova univerzita 1993, 8 s.
 160. Schelle, K. – Vlček, E. – Knoz, T.: Život a dílo prof. JUDr. Jiřího Cvetlera. Právnické sešity, č. 36. Brno, Masarykova univerzita 1993, 9 s.
 161. Schelle, K. – Průcha, P.: Život a dílo prof. JUDr. Jaroslava Pošváře,CSc., Právnické sešity, č. 38. Brno, Masarykova univerzita 1993, 39 s.
 162. Schelle, K. – Schelleová, I.: 130 let kodifikace obchodního práva, Obchodní právo, 2, 1993, č. 4, s. 7 – 10.
 163. Schelle, K. – Pekárek, M.: Život a dílo prof. JUDr. Boleslava Pospíšila,DrSc. Právnické sešity, č. 52. Brno, Masarykova univerzita 1993, 16 s.
 164. Schelle, K.: K názorům politických stran na Moravě a ve Slezsku na zákon o župních a okresních úřadech z roku 1920. In: Politické strany a spolky na jižní Moravě. XXII. Mikulovské sympozium 7. – 8. října 1992. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Vlastivědná společnost v Brně. Mikulov 1993, s. 103 -108.
 165. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Knoz, T. – Veselá, R. – Vlček, E. – Židlická, M.: Postavení brněnské právněhistorické vědy mezi světovými válkami. In: Brno 1243 – 1993. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity Brněnská věda a umění meziválečného období (1918 – 1939) v evropském kontextu konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22. – 25. září 1993. Brno, Masarykova univerzita 1993, 144 – 148.
 166. Schelle, K.: Nad jednou správní reformou, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 28 – 46.
 167. Schelle, K. – Schelleová, I.: K 240. výročí počátku kodifikačního procesu občanského práva, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 146 – 151.
 168. Schelle, K. – Kadlecová, M.: Survey of the History of Czech Law. In: Introduction to Czech Law. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 16 – 30.
 169. Schelle, K. – Schelleová, I.: K 230. výročí kodifikace směnečného práva, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 167 – 171.
 170. Schelle, K.: Přehled vývoje organizace veřejné správy na našem území. In: Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 28 – 36.
 171. Schelle, K. – Schelleová, I.: Z historie správního soudnictví. In: Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 68 – 70.
 172. Schelle, K. – Schelleová, I.: Počátky obchodního soudnictví, Obchodní právo, 2, 1993, č. 12, s. 13 – 15.
 173. Schelle, K.: K vývoji státoprávních představ českých politických kruhů v letech 1914 – 1918. In: Sborník vojenské akademie v Brně věnovaný mezinárodní konferenci „Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století“. Brno, Vojenská akademie v Brně 1993, s. 45 – 49.
 174. Schelle, K.: Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945 – 1985). II. část, Právněhistorické studie, č. 33, Praha, Karolinium 1993, s. 155 – 171.
 175. Schelle, K.: Ústřední a místní správa v první republice. In: Ústřední moc a regionální samospráva (XXIII. Mikulovské sympozium, IV. Symposium Verbindendes und Trennendes an der Grenze). Mikulov, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově 1993, s. 373 – 376.
 176. Schelle, K.: Vývojové etapy právní úpravy lidských práv. In: Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky (Sborník z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 9 – 12.
 177. Schelle, K. – Schelleová, I.: Řízení před směnečnými a merkantilními soudy, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 181 – 183.
 178. Schelle, K. – Spáčil, J.: Zamyšlení nad historickým vývojem státního zastupitelství, Všehrd, 26, 1994, č. 2, s. 15 – 23.
 179. Schelle, K. – Schelleová, I.: Kontumační rozsudky, Právník, 133, 1994, č. 3, s. 226 – 236.
 180. Schelle, K. – Průcha, P.: Jaroslav Pošvář, Právní praxe, 42, 1994, č. 4, s. 245 – 246.
 181. Schelle, K.: Rašínova bitva o měnu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 2, s. 192 – 234.
 182. Schelle, K.: Vývoj mincovního práva na Moravě, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 3, s. 164 – 191.
 183. Schelle, K.: Vývoj československých vztahů za první světové války. In: Československé vztahy a střední Evropa (Příspěvky z konference 28. dubna 1994 v Brně). Brno, Masarykovy univerzita 1994, s. 19 – 30.
 184. Schelle, K. – Kadlecová, M.: Vzpomínka na prof. JUDr. Bohumila Baxu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 4, s. 180 – 183.
 185. Schelle, K.: Úprava pojišťovací smlouvy v rakouském všeobecném občanském zákoníku z roku 1811, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 4, s. 206 – 211.
 186. Schelle, K.: Dekretální pravomoc prezidenta Edvarda Beneše. In: Dr. Edvard Beneš – politik a státník (Sborník příspěvků z vědecké konference), Právnické sešity, č. 85, Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 28 – 31.
 187. Schelle, K.: Správa města Brna očima historika. In: Brno – město uprostřed Evropy (Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2. – 4. prosince 1993). Brno 1994, s. 252 – 256.
 188. Schelle, K. – Vlček, E.: Život a dílo prof. JUDr. Bohumila Kučery, DrSc., Právnické sešity, č. 81, Brno, Masarykova univerzita 1994, 2 s.
 189. Schelle, K.: Vývoj volebního práva do obecních orgánů, Právnické sešity, č. 87, Brno, Masarykova univerzita 1994, 52 s.
 190. Schelle, K.: Z historie volebního práva do obcí, Všehrd, 26, 1994, č. 7, s. 3 – 19.
 191. Schelle, K.: Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und das „deutsche Problem“, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 130 – 137.
 192. Schelle, K.: Právní výchova na středních školách z pohledu studijní literatury. In: Výchova k právu (Sborník z vědecké konference. Brno, 24. května 1994). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 31 – 32.
 193. Schelle, K.: Vývoj správy města Brna očima historika, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 6, s. 99 – 110.
 194. Schelle, K.: Poznámky k názorům dr. Edvarda Beneše na problematiku státní správy. In: Edvard Beneš československý a evropský politik (Sborník projevů a příspěvků k 100. výročí narození druhého československého prezidenta. Mezinárodní konference 25. – 29. 5. 1994). Praha 1994, s. 155 – 158.
 195. Schelle, K.: Ke konstitucionalismu první Československé republiky. In: Češi a Slováci a východní Evropa (Materiály z mezinárodní konference konané 3. února 1994 v Brně). Brno, Vojenská akademie v Brně 1994, s. 229 – 236.
 196. Schelle, K.: Vývoj státoprávních představ v průběhu první světové války. In: První světová válka a česká společnost (Sborník z vědecké konference. Brno, 14. června 1994). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 35 – 48.
 197. Schelle, K.: Distance Study at the Faculty of Law of the Masaryk University. In: Didaktische Aspekte des Fernstudiums (Deutsch-Tschechisches Kolloquium zum Fernstudium). Brno, VUT 1994, s. 37 – 39.
 198. Schelle, K.: The Development of the Public Law. In: Survey of Lectures on Czech Law, Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 5 – 45.
 199. Schelle, K.: Správní reforma před 75 lety, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 1, s. 207 – 222.
 200. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj právní úpravy rozhodčího řízení, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 2., s. 119 – 148.
 201. Schelle, K. – Schelleová, I.: Die Geschichte und die Gegenwart des Schiedsverfahrens in der Tschechischen Republik, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 3, s. 168 – 185.
 202. Schelle, K. – Průcha, P.: Právník – historik – numismatik, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 3, s. 156 – 161.
 203. Schelle, K.: Notes to the History of the Press Law in the Czech Lands. In: Freedom of Expression and Press (Proceedings of the Scientific Conference Brno, September 8 and 9, 1994). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 70 – 73.
 204. Schelle, K. – Schelleová, I.: Courts and the Press Law. In: Freedom of Expression and Press (Proceedings of the Scientific Conference Brno, September 8 and 9, 1994). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 99 – 101.
 205. Schelle, K.: K počátkům tiskového práva v českých zemích. In: Svoboda projevu a tisku (Sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5. – 9. září 1994 Právnickou fakultou MU), Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 25 – 28.
 206. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soudy a tiskové právo. In: Svoboda projevu a tisku (Sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5. – 9. září 1994 Právnickou fakultou MU), Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 123 – 125.
 207. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soudnictví v tzv. Protektorátu Čechy a Morava. In: Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 53 – 54.
 208. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v době nesvobody. In: Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 95 – 106.
 209. Schelle, K. – Vlček, E.: K problematice kontinuity a diskontinuity poválečného Československa. In: Pocta svobodě (Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození). Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 161 – 170.
 210. Schelle, K. – Schelleová, I.: Development of Legal Order in the Czech Republic after 1989, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 4, s. 93 – 109.
 211. Schelle, K.: K některým otázkám právní úpravy československé měny v letech 1918 – 1921, Všehrd, 27, 1995, č. 1, s. 5 – 12.
 212. Schelle, K.: K vývoji státní správy na Moravě v době pobělohorské. In: Morava na prahu nové doby (Sborník příspěvků z konference konané k 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka ve dnech 22. – 23. června 1994 v Přerově). Přerov, Muzeum Komenského v Přerově 1995, s. 62 – 64.
 213. Schelle, K.: Trestní ochrana československé měny po roce 1918, Všehrd, 27, 1995, č. 2, s. 19 – 23.
 214. Schelle, K.: Příprava zákona o organizaci politické správy z roku 1927. In: Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám. Praha, Karolinum 1995, s. 291 – 304.
 215. Schelle, K. – Schelleová, I.: 100 let kodifikace moderního občanského soudního řízení, Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 320 – 326.
 216. Schelle, K.: K problematice propagace na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. The Problems of Promotion at the Faculty of Law MU in Brno. In: Univerzity na prahu nového tisíciletí. The University on the Threshold of the New Millennium (Sborník mezinárodní konference 2. – 3. 11. 1994), svazek II. Brno, Masarykovy univerzita 1995, s. 403 – 405.
 217. Schelle, K.: Tradice obecní samosprávy. In: Současnost a perspektivy místní správy. Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 9. – 33.
 218. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území (1. část), Všehrd, 28, 1996/1997, č. 3, s. 5 – 22,
 219. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území (2. část), Všehrd, 28, 1996/1997, č. 4, s. 5 -31.
 220. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj civilního procesu, Všehrd, 29, 1997/1998, č. 1, s. 6 – 21.
 221. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj rozhodčího řízení – 1. část, Obchodní právo, 7, 1998, č. 3, s. 13 – 28.
 222. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj rozhodčího řízení – dokončení, Obchodní právo, 7, 1998, č. 4, s. 5 – 10.
 223. Schelle, K.: Poznámky z historického pohledu k normotvorné pravomoci orgánů územní samosprávy. In: K normotvorné pravomoci obcí (Sborník příspěvků z konference). Brno, Masarykova univerzita 1998, s. 146 – 147.
 224. Schelle, K.: K některým otázkám ústavního systému první ČSR. In: Státnost česká a československá – tradice a kontinuita (Příspěvky přednesené na vědecké konferenci konané ve dnech 4. – 5. 6. 1998 v Zahrádkách). Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1-2/1999, Praha, Univerzita Karlova 1999, s. 41 – 45.
 225. Schelle, K.: Počátky územní samosprávy. In: František Palacký 1798/1998 dějiny a dnešek (Sborník z jubilejní konference). Praha, Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 283 – 288.
 226. Schelle, K.: Konkurzy ve spleti problémů, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 6, s. 2.
 227. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurzní řízení: Ve světle poslední novely, Právní rádce, 8, 2000, č. 9, s. 39 – 31.
 228. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurz ve starém Římě, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 7, s. 8.
 229. Schelle, K. – Schelleová, I.: Cesty ke konkurznímu řízení v dějinách, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 8, s. 8.
 230. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurzní právo v habsburské monarchii, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 9, s. 6.
 231. Schelle, K. – Schelleová, I.: Cesta k modernímu konkurznímu právu, Konkurz & konjunktura, 2, 2000, č. 10, s. 8.
 232. Schelle, K. – Schelleová, I.: K výzkumu právních nástrojů krizového managementu. In: Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách (Sborník z mezinárodní pedagogické konference, Lázně Bohdaneč, 19. – 20. 9. 2000), Univerzita Pardubice 2000, s. 191 – 193.
 233. Schelle, K.: K aktivitám prof. Františka Weyra v oblasti státní správy. In: František Weyr. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 157 – 159.
 234. Schelle, K. – Schelleová, I.: Proč s přijetím nového bankrotového zákona nespěchat, Parlamentní zpravodaj 2001, č. 10, s. 14 – 15.
 235. Schelle, K. – Schelleová, I.: Kdo bude rozhodovat o konkurzním správci?, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 10, s. 4.
 236. Schelle, K.: Současnost a perspektivy úpadkového práva, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 11, s. 3.
 237. Schelle, K. – Schelleová, I.: Deset let zákona o konkurzu a vyrovnání, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 11, s. 4 – 5.
 238. Schelle, K.: Vysoká škola Karla Engliše v Brně – současnost a perspektivy. In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 7 – 11.
 239. Schelle, K.: Poznámky k historii soudnictví nad mládeží. In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 108 – 134.
 240. Schelle, K. – Schelleová, I.: K některým problémům vymezení konkurzní podstaty, Konkurz & konjunktura, 3, 2001, č. 12, s. 4 – 5.
 241. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní nástroje řešení některých ekonomických důsledků globalizace z pohledu českého práva. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), Žilina, Žilinská univerzita 2001, s. 237 – 239.
 242. Schelle, K.: K nutnosti rekodifikace bankrotového práva. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 7.
 243. Schelle, K. – Schelleová, I.: Deset let bankrotového zákona. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 17 – 29.
 244. Schelle, K. – Schelleová, I.: Ekonomika, právo a bankroty. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 42 – 44.
 245. Schelle, K. – Schelleová, I.: K postavení a výběru správců konkurzní podstaty. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 85 – 94.
 246. Schelle, K.: Současnost a perspektivy Vysoké školy Karla Engliše v Brně. In: Vysoká škola Karla Engliše v Brně, Brno 2002, s. 19 – 22.
 247. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu. In: Bariéry rozvoje podnikání v Moravskoslezském kraji a hledání cest k jejich odstranění (Sborník z konference Ostrava 14. – 15. listopadu 2001), Ostrava, Vysoká škola podnikání, a.s. 2002, s. 57 – 58.
 248. Schelle, K.: Postavení právních dějin v české právním historiografii v historickém kontextu a současnosti. In: Humanitní vědy v době globalizace (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 8. listopadu 2001), Brno, Linie 2002, s. 17 – 22.
 249. Schelle, K.: Vysoká škola Karla Engliše: současnost, výhledy a šance, Veřejná správa, 13, 2002, č. 9, s. 28 – 29.
 250. Schelle, K.: Česká republika a její bezpečnostní systém – jeden z hlavních problémů současnosti. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 5.
 251. Schelle, K.: Několik poznámek z historie českého bezpečnostního systému. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 12 – 16.
 252. Schelle, K. – Nedorost, L.: Několik poznámek ke znovuzřízení finanční prokuratury. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 73 – 79.
 253. Schelle, K.: Počátky cesty k vytvoření systému kolektivní bezpečnosti. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 97 – 103.
 254. Schelle, K.: Trestní právo pohledem posledních novel. In: Trestní právo – současnost a perspektivy (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 30. ledna 2002), Brno, Linie 2002, s. 5 – 6.
 255. Schelle, K.: K zániku zemského správního zřízení. In: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945 – 1990 (Referáty a příspěvky z mezinárodní konference: Vývoj práva v Československu 1945 – 1990 (8. – 10. 9. 1998), Praha, Univerzita Karlova 2002, s. 349 – 351.
 256. Schelle, K.: Reforma veřejné správy (problémy a perspektivy). In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 5 – 7.
 257. Schelle, K.: Z historie diskusí o velikosti a počtu územněsprávních celků. In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 11 – 24.
 258. Schelle, K.: Z tradic zemského zřízení. In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 45 – 61.
 259. Schelle, K. – Schelleová, I.: K perspektivám konkurzního práva na začátku nového tisíciletí. In: Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002). Brno, Linie 2002, s. 34 – 40.
 260. Schelle, K. – Schelleová, I.: Rekodifikace konkurzního práva sbližování konkurzního práva s právem Evropské unie. In: Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU (Sborník výzkumných prací vydaný u příležitosti konání mezinárodní vědecké konference „Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU“ konané ve dnech 3. – 5. 9. 2002). Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2002, s. 128 – 134.
 261. Schelle, K. – Zapletal, L.: Poznámky k filozofii vzdělávání světa. In: Vzdělávání v podmínkách územního řízení (Sborník z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 11. – 12. září 2002 v Brně). Brno, Masarykova univerzita v Brně 2002, s. 109 – 113.
 262. Schelle, K.: Projektování elektronického obchodu. In: Projektování elektronického obchodu (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 3. května 2002). Brno, Linie 2002, s. 5 – 6.
 263. Schelle, K.: Současnost a perspektivy Vysoké školy Karla Engliše v Brně. In: Almanach Vysoké školy Karla Engliše v Brně 2001 – 2002. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002, s. 8 – 11.
 264. Schelle, K. – Schelleová, I.: České konkurzní právo a evropské legislativní trendy. In: Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky – pozitíva a negatíva (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), Žilina, Žilinská univerzita 2002, s. 263 – 268.
 265. Schelle, K.: Vysoká škola Karla Engliše v Brně na prahu druhého akademického roku. In: Vysoká škola Karla Engliše v Brně na prahu druhého akademického roku (Sborník z pedagogické konference konané dne 30. 9. 2002), Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně 2002, s. 3 – 11.
 266. Schelle, K.: Soukromé vysoké školy a nelukrativní studijní obory. In: Konference Becario 2002 (Sborník referátů, 14. listopadu 2002), Becario Sdružení Mirka Topolánka pro rozvoj vzdělanosti, Praha 2002, s. 31 – 32.
 267. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurz jako jeden z možných nástrojů krizového managementu. In: Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. Brno, B.I.B.S. 2002, s. 214 – 227.
 268. Schelle, K. – Schelleová, I.: Zásady konkurzního řízení. In: Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání. Brno, B.I.B.S. 2003, s. 60 – 77.
 269. Schelle, K.: Výzkum právních nástrojů krizového managementu. In: REDEM ´03 Management ve výzkumu a vývoji (sborník referátů 3. konference). Ostrava 2003, s. 43 – 50.
 270. Schelle, K.: K některým otázkám krizového personálního managementu. In: Personálny manažment – teória a prax (Zborník referátov z medzinárodného seminára, organizovaný Katedrou rozvoja ĺudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, který se uskutečnil v dnoch 10. a 11. júna 2003). Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2003, s. 84 – 86.
 271. Schelle, K. – Man, V.: Ústavní základy ochrany životního prostředí. In: Právo a životní prostředí (Sborník referátů z vědecké konference), Praha, Vysoká škola aplikovaného práva 2003, s. 19 – 26.
 272. Schelle, K. – Schelleová, I.: K problematice nákladů konkurzního řízení. In: Úpadkové právo (Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu České republiky konané dne 24. června 2003). Brno, Komora správců majetku a likvidátorů 2003, s. 33 – 35.
 273. Schelle, K. – Landa, M.: Náklady konkurzu a náklady správce podstaty (z pohledu advokáta), Bulletin advokacie, 2003, č. 10, s. 17 – 25.
 274. Schelle, K. – Schelleová, I.: Kapitola z dějin notářství, AD NOTAM, 9, 2003, č. 5, s. 111 – 114.
 275. Schelle, K.: Legislativní problémy s rekodifikací úpadkového práva v České republice. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´03 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie). Žilina, Žilinská univerzita 2003, s. 275 – 278.
 276. Schelle, K. – Ostřížek, T. – Man, V.: The Medical and Legal Aspects of the New Regulation of Donation, Collection and Transplantation of Tissue and Organs in the Czech Republic. In: Dar zycia i jego spoleczny kontekst (Zabiegi transplantologiczne w swiadomosci spolecznej). Tychy (Polsko), Wyzsza szkola zarzadzania i nauk spolecznych w Tychach 2003, s. 89 – 105.
 277. Schelle, K. – Schelleová, I. – Landa, M. – Marek, K.: Prodej podniku v konkurzu, I. část, Účetnictví, 2004, č. 1, s. 47 – 52.
 278. Schelle, K. – Schelleová, I. – Landa, M. – Marek, K.: Prodej podniku v konkurzu, II. část, Účetnictví, 2004, č. 2, s. 48 – 52.
 279. Schelle, K. – Schelleová, I.: Research of Legal Instrument in Crisis Management. In: Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Brno International Business School 29. ledna 2004). Brno, B.I.B.S. 2004.
 280. Schelle, K. – Ostřížek, T. – Man, V.: Darování a transplantace lidských tkání a orgánů, Právní rádce, 2004, č. 1, s. 4 – 11.
 281. Schelle, K. – Veselá, R.: Matriky na území České republiky, Právo a rodina, 6, 2004, č. 1, s. 10 – 14.
 282. Schelle, K. – Schelleová, I.: K postavení věřitelských orgánů v konkurzním řízení, Obchodní právo, 13, 2004, č. 1, s. 15 – 25.
 283. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nájemní smlouva podniku v konkurzu, Obchodní právo, 13, 2004, č. 5, s. 6 – 9.
 284. Schelle, K. – Schelleová, I.: K některým problémům legislativní úpravy právních nástrojů krizového managementu. In: Moderné prístupy k manažmentu (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FCHPT STU ve dnech 13. – 14. května 2004). Bratislava 2004, s. 352 – 356.
 285. Schelle, K. – Veselá, R.: Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie. In: EDMAN 04 „Education for Management“ (Sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 26. – 27. srpna 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 297 – 302.
 286. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní nástroje k řešení některých krizových situací. In: EDMAN 04 „Education for Management“ (Sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 26. – 27. srpna 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 303 – 321.
 287. Schelle, K. – Veselá, R.: Vývoj rodinného práva na území České republiky do roku 1945. In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka (Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti). Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2004, s. 178 – 198.
 288. Schelle, K. – Veselá, R.: Vývoj právní úpravy matrik na území České republiky. In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka (Zborník z medzinárodnej právnohistorickej konferencie konanej pri tejto príležitosti). Banská Bystrica, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2004, s. 199 –202.
 289. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní nástroje řešení krizových situací v podnikatelských subjektech. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 9. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), Žilina, Žilinská univerzita v Žilině 2004, s. 551 – 554.
 290. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurz: jeden z možných nástrojů krizového managementu. In: GEMAN 04 „General Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. – 18. září 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 201 – 214.
 291. Schelle, K. – Šmíd, V.: Rodné číslo v informačních systémech. In: GEMAN 04 „General Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. – 18. září 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 215 – 224.
 292. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurzní právo v historickém kontextu. In: GEMAN 04 „General Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 16. – 18. září 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 225 – 237.
 293. Schelle, K. – Šmíd, V.: Rodné číslo v informačních systémech – dobrý sluha nebo zlý pán? In: Právní regulace společnosti informačních sítí (Sborník z II. vědecko-pedagogické konference Západomoravské vysoké školy v Třebíči 27. 9. 2004). Třebíč, Západomoravský vysoká škola Třebíč 2004, s. 24 – 30.
 294. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nad některými současnými problémy v českém konkurzním právu (jsou to důsledky globalizačního procesu nebo špatná legislativa?). In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´04 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie). II. část. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině 2004, s. 142 – 147.
 295. Schelle, K. – Schelleová, I.: Manažer a právní informace (vstupní příspěvek k danéproblematice). In: IPMAN 03 „Informační podpora manažéra“ (Sborník z mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. února 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
 296. Schelle, K. – Veselá, R.: Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů. In: PRONT 03 „Projekt management“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 6. května 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
 297. Schelle, K. – Veselá, R.: Projektování studijních programů. In: PRONT 03 „Projekt management“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 6. května 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
 298. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nad některými problémy krizového personálního managementu. In: PEMAN 04 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 13. května 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
 299. Schelle, K. – Veselá, R.: Historický pohled na systém práva. In: SYSTE 04 „Systém engineering“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. června 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004
 300. Schelle, K. – Schelleová, I.: Pohledy na současný právní systém České republiky. In: SYSTE 04 „Systém engineering“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. června 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004
 301. Schelle, K.: Historický kontext nového zákona o patentových zástupcích, Obchodní právo, 13, 2004, č. 11, s. 9 – 11.
 302. Schelle, K.: Právní znalosti pro manažerskou praxi. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 153 – 158.
 303. Schelle, K. – Schelleová, I.: Některé problémy konkurzního práva – věřitelské orgány. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 159 – 166.
 304. Schelle, K. – Schelleová, I.: Postavení konkurzního práva v českém právním řádu. In: JUMAN 04 „Jurist and Manager“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 21. října 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004, s. 199 – 210.
 305. Schelle, K. – Šmíd, V.: Rodné číslo v informačních systémech, Právní rádce, 12, 2004, č. 11, s. 44 – 47.
 306. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj organizace soudnictví v letech 1945 – 1989. In: Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989. Praha, Karolinum 2004, s. 343 – 383.
 307. Schelle, K. – Veselá, R.: On the traditions of Czech state right thinking (parliamentarism and the struggle for Czech state right during the second half of 19th century). In: Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení (Sborník příspěvků z 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismus v Praze), Chapters from the History of Representative and Parliamentary Institutions (Collection of Contributions from the 54th Conference of the International Commission for History of Representative and Parliamentary Institutions in Prague). Praha Eurolex Bohemia 2004, s 53 – 62.
 308. Schelle, K. – Veselá, R.: Římské peníze a bankovnictví – také neprávní prameny římského práva. In: Římské právo a neprávnické prameny (Sborník z VI. mezinárodní konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 7. – 8. listopadu 2003). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 69 – 74.
 309. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vztah správce konkurzní podstaty a věřitelského výboru, Právní rádce, 12, 2004, č. 12, s. 21 – 25.
 310. Schelle, K. – Schelleová, I.: Projektování studia o vymahatelnosti práva. In: PRONT 04 „Project management“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. listopadu 2004). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2004.
 311. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vývoj kodifikace občanského práva. In: Vývoj právních kodifikací (Sborník z mezinárodní vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 37 – 75.
 312. Schelle, K.: Vývoj kodifikace pracovního práva. In: Vývoj právních kodifikací (Sborník z mezinárodní vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 105 – 117.
 313. Schelle, K. – Man, V.: K problematice právní úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky, Krízový manažment (Crisis management), 3, 2004, č. 2, Žilina (Slovensko), Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žilině, s. 78 – 84.
 314. Schelle, K.: K problematice česko-polských vztahů po první světové válce. In: Mazowieckie Studia Humanistyczne, 10, 2004, č. 1 – 2, Lowicz (Polsko), Mazowiecka Wyzsza Szkola Humanistyczno-Pedagogiczna 2004, s. 33 – 57.
 315. Schelle, K.: Specifika trestní odpovědnosti ženy ve středověku (Několik poznámek k problematice ženy jako pachatelky trestné činnosti ve středověku). In: Ženská delikvence jako sociální jev (Sborník příspěvků z konference pořádané katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4. 11. 2004). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 139 – 143.
 316. Schelle, K. – Veselá, R.: Vývoj právního nástupnictví žen na český trůn. In: Sféry ženy (Sociológia, etnológia, história). Banská Bystrica (Slovensko), Univerzita Mateja Bela 2004, s. 344 – 349.
 317. Schelle, K. – Schelleová, I.: K posledním trendům v konkurzním právu. In: MOMAN 05 „Modern Management“ (Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 3. února 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 193 – 206.
 318. Schelle, K. – Veselá, R.: Projekt výzkumu vývoje českého práva v evropském kontextu. In: PROMA 04 „Project Management“ (Sborník z mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. února 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005.
 319. Schelle, K.: Projekt vzdělávání ve veřejné správě. In: PROMA 04 „Project Management“ (Sborník z mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. února 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005.
 320. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nová právní úprava zaměstnanosti. In: PEMAN 05 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 17. března 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 173 – 178.
 321. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nová právní úprava zaměstnanosti v České republice. In: Personálny manažment – trendy, výzvy, inšpirácie (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Katedrou rozvoja ĺudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v dňoch 9. a 10. marca 2005). Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2005, s. 247 – 251.
 322. Schelle, K.: Historické souvislosti dnešní právní úpravy řešení bankrotu. In: JUMAN 05 „Jurist and Manager“ (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 143 – 170.
 323. Schelle, K. – Veselá, R.: Historické kořeny exekučního řízení – jak se v minulosti vymáhaly dluhy. In: JUMAN 05 „Jurist and Manager“ (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 313 – 321.
 324. Schelle, K. – Veselá, R.: Zastupování ve starém Římě. In: Z minulosti advokacie (Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané Výborem pro dějiny advokacie ČAK ve spolupráci s Právnickou fakultou ZČU dne 11. 11. 2004 v Praze). Praha, Linde 2005, s. 18 – 23.
 325. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurz – jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi. In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině 2005, s. 595 – 600.
 326. Schelle, K. – Schelleová, I.: Zpeněžení konkurzní podstaty – hlavní manažerský úkol správce konkurzní podstaty. In: EDMAN 05 „Education for Management“ (Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference uspořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Sdružením EVIDA Plzeň ve dnech 25. – 26. srpna 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 273 – 293.
 327. Schelle, K. – Man, V.: K problematice právní úpravy zajišťování obrany České republiky, krizového řízení a integrovaného záchranného systému, Krízový manažment (Crisis management), 4, 2005, č. 1, Žilina (Slovensko), Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žilině, s. 63 – 69.
 328. Schelle, K. – Veselá, R.: Výuka logiky na brněnské právnické fakultě v historickém kontextu. In: České právní myšlení a logika – minulost a perspektivy II. (Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 30. 9. 2004). Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 136 – 142.
 329. Schelle, K. – Schelleová, I.: Bankruptcies in the Eyes of Law. In: GEMAN 05 „General Management“ (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22. – 24. září 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005.
 330. Schelle, K. – Schelleová, I.: Etika v právnické praxi. In: GEMAN 05 „General Management“ (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22. – 24. září 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005.
 331. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vymahatelnost práva a postavení věřitelů při vymáhání pohledávek. In: Management pohĺadávok 2005 (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie 12. – 13. októbra 2005). Wien (Rakousko), EU Generation 2005, s. 167 – 174.
 332. Schelle, K. – Schelleová, I.: Krizový management a právo v České republice. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´05 (Zborník priespevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. – 6. október 2005, Rajecké Teplice), II. čásť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žilině 2005, s. 176 –181.
 333. Schelle, K. – Schelleová, I.: Trends of Bankruptcy Law in Czech Republic. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 8 – 9 september 2005). Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislavě ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie při FChPT STU 2005, s. 463 – 467.
 334. Schelle, K. – Šmíd, V. – Veselá, R.: Vývoj evidence obyvatelstva, Veřejná správa, 2005, č. 45, příloha s. 1 – 6.
 335. Schelle, K. – Hanzelková, A.: Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In: Výuka práva pro ekonomy (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 3. – 4. 11. 2005 Rožnov pod Radhoštěm), Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava 2005, s. 127 – 133.
 336. Schelle, K.: Právní aspekty Rašinovy bitvy o měnu. In: Peněžní reformy a zvraty na území České republiky po r. 1918 (Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference Slezské univerzity v Opavě pořádané pod záštitou člena bankovní rady ČNB prof. Dr. Ing. Jana Fraita dne 9. listopadu 2005 v Opavě), Opava, Slezská univerzita v Opavě 2005, s. 1 – 14.
 337. Schelle, K. – Schelleová, I.: Bancruptcy – one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In: ECOMA 2005 „Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment“ (Proceeding of International Scientific Conference), Part II, Pardubice, Univerzita v Pardubicích 2005, s. 433 – 436.
 338. Schelle, K. – Veselá, R.: On the traditions of Czech state right thinking: Parliamentarianism and the struggle for Czech state right during the second half of the nineteenth century. In: Parliaments, Estates and Representation 25, Published for the International Commission for the History of Representative & Parliamentary Institutions, Hampshire (Velká Británie), 2005, s. 115 – 123.
 339. Schelle, K. – Veselá, R.: The Project of European Constitution in Historical Context. In: PRONT 05 – „Project Management“ (Sborník z 5. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 10. listopadu 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 187 – 194.
 340. Schelle, K. – Veselá, R.: Projekt evidence obyvatelstva v historickém kontextu. In: PRONT 05 – „Project Management“ (Sborník z 5. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 10. listopadu 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 229 – 240.
 341. Schelle, K. – Vojáček, L. – Veselá, R.: Vývoj státu a práva v období absolutismu. In: Stát a právo v období absolutismu. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 9 – 36.
 342. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soukromé právo v období absolutismu. In: Stát a právo v období absolutismu. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 37 – 49.
 343. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soudnictví v období absolutismu. In: Stát a právo v období absolutismu. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 61 – 76.
 344. Schelle, K. – Veselá, R. – Horák, O.: Odraz napoleonské doby v česko-rakouské právní kultuře. In: Napoleonské války a historická paměť (Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21. – 22. dubna 2005 v Brně). Brno, Matice moravská 2005, s. 247 – 258.
 345. Schelle, K. – Vojáček, L. – Veselá, R.: Historická východiska sbližování českého soukromého práva s evropskou právní kulturou. In: Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie (Sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005). Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 10 – 25.
 346. Schelle, K. – Man, V.: K problematice právní úpravy vybraných subjektů bezpečnosti České republiky, Krízový manažment (Crisis management), 4, 2005, č. 2, Žilina (Slovensko), Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita v Žilině, s. 48 – 54.
 347. Schelle, K. – Veselá, R.: Historické kořeny Evropské ústavy. In: Zborník z medzinárodnej konferencie Zmluva o ústave pre Európu a ústavy členských štátov EÚ 7. – 8. aprila 2005 v Bratislave. Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva 2005, s. 25 – 29.
 348. Schelle, K. – Hanzelková, A.: Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In: MOMAN 06 „Modern Management“ (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006, s. 283 – 290.
 349. Schelle, K. – Schelleová, I.: České konkurzní řízení – ideální prostředí pro korupci. In: MOMAN 06 „Modern Management“ (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006, s. 291 – 302.
 350. Schelle, K. – Veselá, R.: Staletí pokusů o realizaci projektů na vytvoření kolektivní bezpečnosti v Evropě. In: PROMA 05 „Project Management“ (Sborník z páté vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Společností pro projektové řízení Brno dne 2. března 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA 2006.
 351. Schelle, K. – Schelleová, I.: Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti. In: Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Katedrou rozvoja ĺudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v dňoch 8. a 9. marca 2006). Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně 2006, s. 300 – 303.
 352. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost. In: PEMAN 06 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
 353.  Schelle, K.– Veselá, R.: 200 let pokusů o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě. In: Evropa 200 let po bitvě u Slavkova (Sborník z mezinárodní konference, Brno – Slavkov 2.- 3. 12. 2005). Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, Brno 2006, s. 26 – 35.
 354. Schelle, K.: Projekt britského právnického vzdělávání v České republice. In: PRONT 06 – „Project Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 1. června 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
 355. Schelle, K. – Schelleová, I.: Personální problematika a krizové řízení. In: Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 2006, s. 503 – 506.
 356. Schelle, K. – Rais, R.: Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti. In: Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006, s. 17 – 20.
 357. Schelle, K. – Schelleová, I.: Insolvenční právo – nová právní úprava. In: Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006, s. 26 – 30.
 358. Schelle, K.: Czech Business law in the European Union – britské právnické vzdělávání v českém jazyce. In: EDMAN 06 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006, s. 303 – 305.
 359. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nová právní úprava úpadkového práva. In: EDMAN 06 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006, s. 307 – 314.
 360. Schelle, K. – Schelleová, I.: Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí (Import of new bankruptcy law for economic environment). In: Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 75 – 79.
 361. Schelle, K. – Veselá, R.: Římská mince jako symbol římskoprávních tradic. In: Symbol a symbolika v právu (Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických nauk České republiky, o. s. dne 23. 9. 2005). Praha, Eurolex Bohemia 2006, s. 53 – 59.
 362. Schelle, K.: K historii právní archeologie. In: Symbol a symbolika v právu (Sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za organizačního přispění Akademie heraldických nauk České republiky, o. s. dne 23. 9. 2005). Praha, Eurolex Bohemia 2006, s. 60 – 62.
 363. Schelle, K. – Šmíd, V. – Veselá, R.: „The Never Ending Story“ or 15,000 Years of Attempts to Register Inhabitants. In: Cyberspace 2005 (Conference organized by Masaryk University, Faculty of Law with School of Social Studies on November 7 – 8 2005). Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 117 – 125.
 364. Schelle, K.: Nové možnosti studia práva na Brno International Business School. In: GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006
 365. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie,  4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 2006, s. 278 – 283.
 366. Schelle, K.: Studium práva na Brno International Business School. In: JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
 367. Schelle, K. – Schelleová, I.: Podíl konkurzního řízení na hospodářské kriminalitě. In: JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2006.
 368. Schelle, K. – Hradec, M.: K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In: Znalostní ekonomika (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference, 23. 5. 2006). Praha, Vysoká škola finanční a správní 2006, s. 100 – 103.
 369. Schelle, K.: Právo a právní kultura v rakousko-českém prostředí na počátku 19. století. In: Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). Brno, Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně 2006, s. 369 – 378.
 370. Schelle, K. – Schelleová, I.: Kodifikace občanského práva na počátku 19. století. In: Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). Brno, Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně 2006, s. 429 – 442.
 371. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soudnictví v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století. In: Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). Brno, Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně 2006, s. 519 – 532.
 372. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nová právní úprava podniku v krizi v České republice. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislave 2006, s. 422 – 426.
 373. Schelle, K. – Schelleová, I.: Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School). In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, s. 231 – 235.
 374. Schelle, K – Schelleová, I.: Historické zdroje nové právní úpravy insolvenčního řízení. In: Nové insolvenční právo. Ostrava, KEY Publishing 2006, s. 5 – 21.
 375. Schelle, K. – Schelleová, I.: Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů. In: Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava 2006, s. 124 – 129.
 376. Schelle, K – Veselá, R. – Vojáček, L.: Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 (Sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006). Brno, Masarykova univerzita 2006, s. 81 – 92
 377. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws (historical view of laws integration the European area), Legal Studies and Practica Journal, 14, 2006, č. 4, s. 346 – 350.
 378. Schelle, K. – Schelleová, I.: Podnikatel a nový insolvenční zákon. In: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze 2006, s. 1309 – 1315.
 379. Schelle, K. – Schelleová, A.: K vývoji právní úpravy hospodářské soutěže, Obchodní právo, 15, 2006, č. 12, s. 8 – 11.
 380. Schelle, K.: Moravské zemské zřízení (zemská moravská ústava) 1848 – 1918. In: Vývoj české ústavnosti v letech 1618 – 1918. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2006, s. 451 – 467.
 381. Schelle, K.: Organizace veřejné správy pohledem právní historie. In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, s. 154 – 177.
 382. Schelle, K. – Schelleová, I.: Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva. In: MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2007, s. 213 – 221.
 383. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů. In: PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2007.
 384. Schelle, K.: Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje?. In: Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky (Sborník z celostátní odborné konference konané 26. a 27. října 2006 v Brně). Brno, Konvoj 2007, s. 140 –143.
 385. Schelle, K. – Salák, P. – Veselá, R.: Patria potestas a její odraz v novodobém právním prostředí. In: Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch (Medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej a Slovenskej republiky, Bratislava 18. a 19. marca 2005). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 26 – 35.
 386. Schelle, K. – Schelleová, I.: Možnosti korupce v rámci konkurzního řízení. In: Právní a ekonomické problémy současnosti I.. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 27 – 36.
 387. Schelle, K.: Entstehen der Tschechoslowakischen Republik und Rezeption ungarischer Verwaltung. In: Právní a ekonomické problémy současnosti I.. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 115 – 127
 388. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku. In: Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita 2007, s. 148 – 153. (ISBN 978-80-8070-672-2)
 389. Schelle, K.: Prof. JUDr. Jiří Cvetler, Universitas, 39, 2007, č. 2, s. 68 – 69
 390. Schelle, K. – Vojáček, L.: Vývoj státu a práva v letech 1848 – 1918 (hlavní trendy). In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 5 – 36.
 391. Schelle, K. – Hradec M.: Právní úprava pojišťovnictví v druhé polovině devatenáctého století. In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 103 – 114.
 392. Schelle, K.: Organizace veřejné správy v letech 1848 – 1918. In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 188 – 212.
 393. Schelle, K. – Schelleová, I.: Organizace soudnictví v letech 1848 – 1918. In: Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 213 – 235.
 394. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nové české insolvenční právo. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2007, s. 599 – 604.
 395. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Základní trendy sbližování českého práva s právem Evropské unie. In: Czech Law in the European Union. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 5 – 11.
 396. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In: Czech Law in the European Union. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 12 – 18.
 397. Schelle, K.: Finanční správa za první Československé republiky. In: Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 67 – 100.
 398. Schelle, K.. – Man, V.: K problematice ústavní úpravy zajišťování bezpečnosti. In: Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 136 – 153.
 399. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právo, ekonomika a management. In: Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007), Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 5 – 8.
 400. Schelle, K.: K formování moderního správního systému. Právněhistorické studie 39, Praha 2007, s. 171 – 191.
 401. Schelle, K. – Schelleová, I.: Globalizace a insolvenční právo. In: Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´07 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. – 4. október 2007, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2007, s. 507 – 512.
 402. Schelle, K. – Šmíd, V.: One Thousand Years of the Czech Realestate Cadastre. In: Právní a ekonomické problémy současnosti III. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 16 – 26.
 403. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Historical context of the convergence of the Czech lawswith th EU laws. In: Právní a ekonomické problémy současnosti III. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 84 – 90
 404. Schelle, K. – Vojáček, L.: Rakousko-uherské vyrovnání (příčiny a důsledky). In: Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků k 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 5 – 24.
 405. Schelle, K.: Organizace veřejné správy po rakousko-uherském vyrovnání. In: Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků k 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 25 – 44.
 406. Schelle, K. – Vojáček, L.: Nástin organizace místní a územní správy v uherské části monarchie. In: Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků k 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 44 – 52.
 407. Schelle, K. – Schelleová, I.: Organizace předlitavského soudnictví po rakousko-uherském vyrovnání. In: Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku (Sborník příspěvků k 140. výročí rakousko-uherského vyrovnání). Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 53 – 68.
 408. Schelle, K.: Prof. JUDr. Bohumil Baxa, Universitas, 39, 2007, č. 4, s. 41 – 42.
 409. Schelle, K.: Prof. JUDr. Jaroslav Kallab, Universitas, 39, 2007, č. 4, s. 42 – 43.
 410. Schelle, K.: Prof. JUDr. Jan Vážný, Universitas, 39, 2007, č. 4, s. 43 – 44.
 411. Schelle, K. – Schelleová, I.: Evropská integrace a insolvenční právo. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov ze 17. medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. – 7. septembra 2007, Bratislava). Bratislava (Slovensko), Slovenská technická univerzita v Bratislave 2007, s. 550 – 557.
 412. Schelle, K. – Vojáček, L.: Snahy o zamezení a potlačování mezinárodního terorismu na půdě Společností národů. In: Terorizmus a medzinárodné právo (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 23. a 24. november 2006). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 239 – 246.
 413. Schelle, K. – Šmíd, V.: Real Estate Records, Masaryk University Journal of Law and Technology, 1, 2007, č. 2, s. 331 – 346.
 414. Schelle, K.: Proměny charakteru práva v pobělohorské době. In: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba (XXIX. Mikulovské sympozium). Brno, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2007, s. 427 – 433.
 415. Schelle, K. – Hloušek, J.: Právní pojetí věci v evropském kontextu. In: Tradice a inovace v občanském právu (Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007). Brno, Masarykova univerzita 2007, s. 138 – 142.
 416. Schelle, K.: Reforma veřejné správy v první Československé republice (K 80. výročí). In: Právní a ekonomické problémy současnosti IV. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 9 – 28.
 417. Schelle, K.: Legal conception of a thing in the European context. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IV. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 42 – 46.
 418. Schelle, K. – Veselá, R.: K tradicím českého státoprávního myšlení. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006 (Sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin v České a Slovenské republiky, Plzeň 21. – 23. 9. 2006). Plzeň Aleš Čeněk 2007, s. 153 – 162.
 419. Schelle, K. – Schelleová, I.: K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In: Aktuální trendy na trhu práce a v politike zamestnanosti (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Trenčín (Slovensko), Trenčianka univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2007, s. 156 – 159.
 420. Schelle, K. – Schelleová, I.: The History and the Comtemporaneity of the European Insolvency Law, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, 2008, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 4 – 16.
 421. Schelle, K. – Ostřížek, T. – Man – Vl.: Legal Regulation of Transplantation in Czech Republic, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, 2008, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 68 – 81.
 422. Schelle, K. – Schelleová, I.: The Development and the Perspectives of the European Law of Insolvency. In: Aktuální problémy v ekonómii a v podnikateĺskej činnosti v kontexte Európskej únie – Current Problems in Economics and Basiness Activity in the Context of the European Union (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. a 4. dubna 2008 v Bratislave). Bratislava (Slovensko), Bratislavská vysoká škola práva 2008.
 423. Schelle, K.: Formování finanční správy v počátečním období první Československé republiky. In: Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2008, s. 539 – 564.
 424. Schelle, K. – Schelleová, I.: Bankruptcy and Law, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 11, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 100 – 105.
 425. Schelle, K. – Man V.: Ústavní základy ochrany životního prostředí. In: Právní a ekonomické problémy V. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 69 – 76.
 426. Schelle, K. – Vojáček, L.: České právní dějiny pohledem zahraničních historiků. In: Právní a ekonomické problémy V. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 137 – 139.
 427. Schelle, K. – Schelleová, I.: Legal regulation of decision – making about certifying dead in the Czech Republic, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, politologija, matematika 2008, No 12, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 74 – 80.
 428. Schelle, K.: Medicína a právo. In: Zkušenosti se vzděláváním manažerů ve zdravotnictví financovaným z Evropského sociálního fondu (Sborník příspěvků z konference). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008, s. 75 – 80.
 429. Schelle, K. – Schelleová, I.: European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2008, s. 637 – 644.
 430. Schelle, K.: Legal Regulations of the Registration of the Inhabitans – the Imporatnt Implement of the State Administration (History and Present), СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 14, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 30 – 40.
 431. Schelle, K. – Schelleová, I.: The conception of a thing in the European law, ОРАЛДЫ ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ /УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Uralskij naučnyj věstník/ (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, sovremennye informacionnye technologie, 2008, No 2, Oral kalasy (Kazachstan), Uralnaučkniga, s. 59 – 63.
 432. Schelle, K. – Tauchen, J. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Anfänge der Integrationstendenzen in Europa. In: Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 92 – 107.
 433. Schelle, K. – Harvánek, J.: Sanction from the point of view of legal theory and the Czech legal history, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, filologija, muzyka i žizn, 2008, No 15, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 36 – 51.
 434. Schelle, K.: Real Estate Register of the Czech Republic, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 18, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 86 – 102.
 435. Schelle, K. – Schelleová, I.: The current organization of the judicial systém of selected countries, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 18, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 103 – 114.
 436. Schelle, K. – Schelleová, I.: Legal systém in the Middle Ages, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 19, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 108 – 119.
 437. Schelle, K. – Schelleová, I.: Potřeba právnického vzdělání ekonomů v době globalizace. In: Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´08 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 30. september – 2. október 2008, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť, Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2008, s. 499 – 502.
 438. Schelle, K.: Kapitola z meziválečné československé zahraniční politiky (K počátkům československo-polským vztahům). In: Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám (Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008). Plzeň, Aleš Čeněk 2008, s. 299 – 311.
 439. Schelle, K. – Veselá, R.: Několik poznámek k vývoji postavení advokáta jako správce konkurzní podstaty. In: Z minulosti advokacie (Sborník příspěvků z 2. konference o dějinách advokacie konané dne 25. 11. 2005 v Kutné Hoře). Praha, Linde 2008, s. 45 – 51.
 440. Schelle, K. – Schelleová, I.: Law and Bankruptcy. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 114 – 117.
 441. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L. – Tauchen, J.: Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 137 – 151.
 442. Schelle, K. – Schelleová, I.: International judiciary, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, gosupravlenie, pravo, 2008, No 24, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 96 – 101.
 443. Schelle, K.: Veřejná žaloba v historických souvislostech, Státní zastupitelství, 6, 2008, č. 11 – 12, s. 44 – 53.
 444. Schelle, K. – Schelleová, I.: Chapter of History of Judiciary. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 28 – 49.
 445. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L. – Tauchen, J.: Tschechische Politiker und die europäische Integrationin in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 57 – 65.
 446. Schelle, K. – Schelleová, I.: Význam českého insolvenčního zákona pro ozdravění ekonomického prostředí. In: Nové trendy v manažmente (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčín, Slovenská republika). Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 2008, s. 569 – 574.
 447. Schelle, K.: The Alternations of Czech Civil Procedures after 1989. In: A Brief Introduction to Czech Law – Collection of contributions. United States (USA), The American Institute for Central European Legal Studies, 2008, s. 65 – 75.
 448. Schelle, K.: Význam vzniku Československé republiky pro vývoj civilního řízení. In: Dny práva – 2008 – Days of Law (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity). Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 1278 – 1301.
 449. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Chapters from the Development of the Unification of Privat Law, Legal Studies and Practica Journal, 16, 2008, č. 3, s. 235 – 241.
 450. Schelle, K. – Veselá, R.: The Idea of the Czech Parlamentarismus in the Second Part of the 19. Century, Uralskij naučnyj věstník/ (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, 2008, No 6, Oral kalasy (Kazachstán), Uralnaučkniga, s. 108 – 11.
 451. Schelle, K. – Vojáček, L.: Společnost národů a snahy o potlačování mezinárodního terorismu (United Nations and the Efforts of the Repression of the International Terrorism). In: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo (Sborník mezinárodní konference). Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008, s. 178 – 187.
 452. Schelle, K.: Odraz vyhlášení československé samostatnosti v oblasti veřejné správy. In: Olomoucké právnické dny 2008 (Sborník příspěvků z konference). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008, s. 759 – 769.
 453. Schelle, K. – Vojáček, L.: Průkopníci mezinárodního práva soukromého na brněnské právnické fakultě – Michail A. Zimmermann a Bohumil Kučera. In: Historie mezinárodního práva soukromého (Sborník příspěvků z workshopu konaného dne 11. 12. 2008 na PrF MU). Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 184 – 193.
 454. Schelle, K. – Schelleová, A.: Development of the Legal Regulations of the Protection of Economic Competition in the Czech Republic, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, 2009, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 82 – 86.
 455. Schelle, K. – Schelleová, I.: Czech Civil Procedures after 1989, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, 2009, No 2, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 87 – 95.
 456. Schelle, K. – Schelleová, I.: The beginnings of the judiciary, Nauka i studia, 2009, No 1 (13), Przemyśl (Polsko), s. 65 – 76.
 457. Schelle, K.: Rudiments of the Unification of Law in Europe, Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, politologija, 2009, No 5, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 73 – 85.
 458. Schelle, K.: Ústřední správa v první Československé republice. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IX. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 159 – 180.
 459. Schelle, K. – Schelleová, I.: Hospodářská krize, české insolvenční právo a ochrana zaměstnanců. In: Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 6. medzinárodnej vedeckej konferencie). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2009, s. 131 – 134.
 460. Schelle, K. – Schelleová, I. – Tauchen, J.: Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 6, s. 172 – 176.
 461. Schelle, K.: Prof. JUDr. František Kop (1906 – 1979), Universitas, 42, 2009, č. 2, s. 63 – 64.
 462. Schelle, K.: Czechs and Slovaks in the First World War (To the 95 Aniniversary of the Beginning of the First World War), Uralskij naučnyj věstník/ (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, pedagogika, istorija, 2009, No 4, Oral kalasy (Kazachstán), Uralnaučkniga, s. 105 – 120.
 463. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nové trendy v českém insolvenčním právu k ochraně zaměstnanců. In: Personálny manažment – trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. apríl 2009, Trenčín, Slovenská republika). Trenčín (Slovensko), Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 2009, s. 259 – 261.
 464. Schelle, K. – Schelleová, I.: Oddlužení jako jeden z možných způsobů řešení úpadku fyzických osob nepodnikatelů. In: Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť jedinca a spoločnosti (Zborník príspevkov z 1. Česko-Slovenské vedecké konferencie, 22. – 23. 5. 2009, Bratislava, Slovenská republika). Bratislava (Slovensko), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. 2009, s. 309 – 312.
 465. Schelle, K. – Schelleová, I.: K novelizacím insolvenčního zákona. In: Právní a ekonomické problémy současnosti X. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 168 – 171.
 466. Schelle, K.: To the occasion of the juridical education of the economists (the expirience of the Czech Republic), Економiка: проблеми теорii та практики (Экономика: проблемы теории и практики), 2009, vipusk 250, tom IX, Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta osvita, s. 2234 – 2237.
 467. Schelle, K.: Подкарпатская Русь как часть Чехословакии в период между войнами, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, 2009, No 14, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 29 – 45.
 468. Schelle, K.: Paris Peace Conference (1919 – 1920) and its influence (To the 90 Anniversary of the Beginning of the Negotiaton of the Paris Peace Conference), Nauka i studia, 2009, No 3 (15), Przemyśl (Polsko), s. 100 – 111.
 469. Schelle, K. – Schelleová, I.: Novelizace insolvenčního zákona v České republice. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (14. medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 27. – 28. 05. 2009 v Žiline). Žilina, Žilinská univerzita v Žiline 2009, s. 529 – 533.
 470. Schelle, K. – Schelleová, I.: The Amendments to the Czech Insolvency Act, СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, politologija, 2009, No 17, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 92 – 95.
 471. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nezbytné znalosti managementu o insolvenčním řízení v případě hrozby úpadku podniku. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 361 – 364.
 472. Schelle, K. – Schelleová, I.: Czech Insolvency Law after Updating. In: Globalizácia a jej sociálno–ekonomické dôsledky ´09 (Zborník prízpevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR, Rajecké Teplice 29. 9 – 1. 10. 2009). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2009, s. 434 – 438.
 473. Schelle, K. – Schelleová, A.: The Development of Public Administration in the Czech Republic between 1989 and 2009 – I., Приднепровский научный вестник (Pridneprovsky research journal), 2009, № 8 (97), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Nauka i obrazovanie, s. 5 -17.
 474. Schelle, K. – Schelleová, A.: The Development of Public Administration in the Czech Republic between 1989 and 2009 – II., Приднепровский научный вестник (Pridneprovsky research journal), 2009, № 9 (98), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Nauka i obrazovanie, s. 84 – 89.
 475. Schelle, K.: Právnické vzdělání manažerů. In: Manažment – teória, výučba a prax 2009 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, 23. – 25. septembra 2009, Liptovský Mikuláš). Liptovský Mikuláš (Slovensko), Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 2009, s. 384 – 387.
 476. Schelle, K. – Schelleová, I.: Transformation of the civil judicial systém from 1989 to 2009. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 23 – 37.
 477. Schelle, K. – Ostřižek, T. – Man, V.: K problematice transplantačního zákona. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 77 – 96.
 478. Schelle, K.: Z dějin českého viničného práva. In: Víno jako multikulturní fenomén (Publikace vzešla z tematické mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci 23. – 24. 4. 2009). Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2009, s. 194 – 196.
 479. Schelle, K.: Kárpátalja, mint Csehország része a két világháború között, Jogtörténeti Szemle, 2009, 2, Budapest-Györ-Miskolc (Maďarsko), Magyar Tudományos Akadémia, s. 28 – 35.
 480. Schelle, K. – Vojáček, L.: Vladimír Kubeš a příprava poválečné ústavy. In: Proměny evropského právního myšlení (K odkazu profesora Vladimíra Kubeše). Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 55 – 67.
 481. Schelle, K.: Prof. JUDr. Jaroslav Pošvář, CSc. (1900 – 1984), Universitas, 42, 2009, č. 4, s. 65 – 66.
 482. Schelle, K.: Prof. JUDr. Bohumil Kučera, DrSc. (1910 – 1979), Universitas, 42, 2009, č. 4, s. 67.
 483. Schelle, K. – Vojáček, L.: Persekuce studentů a učitelů na brněnské právnické fakultě po únoru 1948, Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 4, s. 74 – 79.
 484. Schelle, K. – Schelleová, A.: Transformation of the public administration from 1989 to 2009. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XII. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 37 – 52.
 485. Schelle, K. – Tauchen, J.: Právo v době Metternichově. In: Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2009, s. 131 – 134.
 486. Schelle, K. – Tauchen, J.: Správní a soudní organizace v době Metternichově. In: Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2009, s. 135 – 140.
 487. Schelle, K.: Grounds of the Proposers of the New Czech Civil Code While Determining the Concept of a “Res”, AICELS Law Review (Journal on Central European Law), 2009, 2, Rincon, (USA), The American Institute for Central European Legal Studies (AICELS), s. 25 – 28.
 488. Schelle, K.: K diskusím o postavení prvorepublikového parlamentu. In: Bohumil Stašek (1886–1948) Život a doba (Příspěvky z vědeckého semináře k 60. výročí úmrtí Msgre. ThDr. h. c. Bohumila Staška, probošta vyšehradské kapituly. Vyšehrad, 29. října 2008). Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2009, s. 115 – 134.
 489. Schelle, K.: Zákonodárná činnost Revolučního národního shromáždění (1918 – 1920) při reformování veřejné správy. In: Dny práva – 2009 – Days of Law (Sborník příspěvků – the conference proceedings – 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity – The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law). Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 1 – 17.
 490. Schelle, K.: K diskusi o organizaci a charakteru veřejné správy v letech 1945 – 1948. In: Pocta Petru Průchovi. Praha, Vysoká škola aplikovaného práva 2009, s. 23 – 37.
 491. Schelle, K.Kalášková, Z. – Man V.: Právní a medicínské aspekty úpravy darování, odběru a transplantací tkání a orgánů v České republice. In: Pocta Petru Průchovi. Praha, Vysoká škola aplikovaného práva 2009, s. 345 – 365.
 492. Schelle, K.: The Development of Criminal Law in the Czech Republic between 1989 and 2009, ОРАЛДЫ ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ / УРАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Uralskij naučnyj věstník (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, istorija 2009, No 6, Oral kalasy (Kazachstán), Uralnaučkniga, s. 76 – 91.
 493. Schelle, K.: The short outline of the development of the public administration in the Czech Republic, Економiка: проблеми теорii та практики (Экономика: проблемы теории и практики), 2009, vipusk 257, tom V, Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta osvita, s. 1170 – 1172.
 494. Schelle, K. – Schelleová, I.: The Development of Civil Proceedings in the Czech Republic between 1989 and 2009 – I., СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, pedagogika, filologika 2009, No 20, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 5 – 14.
 495. Schelle, K. – Schelleová, I.: The Development of Civil Proceedings in the Czech Republic between 1989 and 2009 – II., СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: pravo, psichologija, pedagogika, filologika 2009, No 20, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 15 – 22.
 496. Schelle, K.: Insolvenční soudnictví včera a dnes. In: Olomoucké právnické dny 2009 (Sborník příspěvků z konference). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 467 – 471.
 497. Schelle, K.: Změny v konkurzním právu v meziválečném Československu. In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, s. 371 – 374.
 498. Schelle, K.: Pohled právněhistorické vědy na dějiny české veřejné správy. In: Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva (Sborník ze setkání učitelů kateder dějin státu a práva, konaného při příležitosti 90. výročí Masarykovy univerzity a její právnické fakulty). Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 66 – 68.
 499. Schelle, K.: Historický problém: Země nebo kraje? Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 1, s. 95 – 103.
 500. Schelle, K.: Zu den Anfängen der der tschechoslowakisch-polnichen Beziehungen, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 53 – 58.
 501. Schelle, K.: The importance of the juridical education for economist (experience from Czech Republic). In: Human Potential Development: Search for Opportunities in the New EU States (Full papers submitted to the conference). Vilnius (Litva), Mykolas Romeris University 2010, s. 312 – 315.
 502. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nové trendy v českém insolvenčním právu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (15. medzinárodná vedecká konferencia v dňoch 2. – 3. 06. 2010 v Žiline). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2010, s. 627 – 630.
 503. Schelle, K.: Kapitola z dějin českého viničného práva. In: Víno a človek. (Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára). Podhájska (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2010, s. 69 – 72.
 504. Schelle, K.: The outline of the constitutional development of Czech Republic, Приднепровский научный вестник (Pridneprovsky research journal), 2010, № 2 (105), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Nauka i obrazovanie, s. 77 – 89.
 505. Schelle, K. – Schelleová, I.: Response of the Czech Lawmakers to the Development of Economic Crisis on the Field of Insolvency Law. In: Financial crisis (International Scientific Conference). Bratislava (Slovensko), Slovenská štatistická a demokrafická spoločnosť 2010, s. 157 – 160.
 506. Schelle, K.: Tradition of the Czech Constitutional System, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 49 – 51.
 507. Schelle, K.: Tradice české ústavnosti. I. Vytváření soustavy ústředních státních orgánů v první Československé republice, Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 2, s. 87 – 96.
 508. Schelle, K. – Schelleová, I.: European Law of Bankruptcy during the Time of Globalization. In: Globalization and Crises in Modern Economy. Kaunas (Litva), Kaunas University of Technology 2010, s. 218 – 224.
 509. Schelle, K.: The Integration Visions of the Interwar Period, Приднепровский научный вестник (Pridneprovsky research journal), 2010, ? 4 (107), Dněpropetrovsk (Ukrajina), Nauka i obrazovanie, s. 70 – 80.
 510. Schelle, K. – Schelleová, I.: The development of legal regulations concerning legal proceedings about certifying dead on the territory of the Czech Republic. In: Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt. Graz (Rakousko) Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co. KG 2010, s. 275 – 284.
 511. Schelle, K.: Tradice české ústavnosti. II. Postavení Národního shromáždění podle ústavy z roku 1920, Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 3, s. 135 – 142.
 512. Schelle, K.: Chapers of the History of Czech Labour Law , СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК – Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal), serija: ekonomika, pravo, istorija 2010, No 7, Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga, s. 97 – 102.
 513. Schelle, K.: Vznik státního zastupitelství před 160 lety, Státní zastupitelství, 8, 2010, č. 10, s. 24 – 28.
 514. Schelle, K.: Připomenutí si jednoho znalce českého a moravského viničného práva. In: Víno jako multimediální fenomén (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, s. 105 – 107.
 515. Schelle, K. – Schelleová, I.: Věřitel a dlužník v době globalizace z pohledu české a slovenské právní úpravy. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10 (Zborník prízpevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR, Rajecké Teplice 4. – 6. 9. 2010). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2010, s. 470.
 516. Schelle, K. – Schelleová, I.: Nezbytné znalosti manažera o rozdílu mezi insolvenčním a exekučním řízení. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, s. 347 – 355.
 517. Schelle, K.: Peace Negotiations Ninety Years Ago, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 99 – 104.
 518. Schelle, K.: The Origins of Public Prosecution in Territory of the Czech Republic, Journal of Criminal Law and Public Prosecution, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 17 – 21.
 519. Schelle, K.: Die Änderungen im tschechoslowakischen Zivilverfahrensrecht in der Zwischenkrigzeit, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 34 – 38.
 520. Schelle, K.: The Process of the Democratization of the Civil Judiciary in the Czech Republic at the Last Twenty Years. In: Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej (Plaszczyzny – wymiary – kierunki). Toruń (Polsko), Wyzsza szkola bankowa i Wydawnictwo Adam Marszalek 2010, s. 303 – 311.
 521. Schelle, K.: Výzkum vývoje občanského práva. In: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky (Sborník z konference). Brno, The European Society for History of Law 2010, s. 42 – 65.
 522. Schelle, K.: Tradice české ústavnosti. III. Postavení prezidenta podle ústavy z roku 1920, Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 4, s. 134 – 137.
 523. Schelle, K. – Schelleová, I.: Jaké znalosti by měli mít podnikatelé o právních nástrojích krizového řízení v případě hrozby úpadku podniku (vybrané problémy). In: Význam ĺudského potenciálu v regionálnom rozvoji (Sborník z konference, Podhajska, 2. – 3. prosince 2010). Ostrava, KEY Publishing 2010, s. 63 – 66.
 524. Schelle, K.: Civilní řízení v meziválečném Československu. In: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 2. Praha, Nakladatelství Karolinum 2010, s. 741 – 790.
 525. Schelle, K.: Historický pohled na spor o charakter a organizaci veřejné správy. In: Polemiky a spory v právní vědě (Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin v rámci konference Olomoucké právnické dny 2010 konané ve dnech 27. – 28. 5. 2010 v Olomouci). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, s. 125 – 132.
 526. Schelle, K. – Schelleová, I.: České insolvenční právo a ochrana zaměstnanců. In: Human Resources Management 2010 (International Scientific Conference, 18th – 19th November, 2010, Old Town, Bratislava, Slovak Republic). Bratislava (Slovensko), European Institute for Development and Education 2010, s. 41 – 43.
 527. Schelle, K.: ABGB a dědické právo. In: Dny práva – 2010 – Days of Law (4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity – The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law, Sborník příspěvků – The conference proceedings). Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 1642 – 1654.
 528. Schelle, K. – Man V.: K problematice ústavní úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky. In: Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie). Podhájska (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011, s. 123 – 144.
 529. Schelle, K.: Brněnské věznice. In: Právo a archeologie. Zlín, Academia Economia, s.r.o. 2011, s. 77 – 82.
 530. Schelle, K. – Veselá, R.: Mince jako symboly římskoprávních tradic. In: Právo a archeologie. Zlín, Academia Economia, s.r.o. 2011, s. 102 – 106.
 531. Schelle, K.: Tradice české ústavnosti III. Postavení vlády podle ústavy z roku 1920, Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 1, s. 80 – 83.
 532. Schelle, K.: Die Rechtsregelung der Schadenshaftpflichtversicherung im ABGB, Journal on European History of Law, 2, 2011, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 50 – 55.
 533. Schelle, K. – Man, V.: K problematice ústavní úpravy zajišťování bezpečnosti České republiky (v kontextu boje proti terorismu). In: Bezpečnostní fórum 2011 (Zborník prispevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie). Banská Bystrica (Slovensko), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2011, s. 189 – 195.
 534. Schelle, K.: Nejstarší brněnské mince jako významné právněarcheologické památky. In: Symbol a symbolika v právu – 2006 (Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 19. 9. 2006). Brno, The European Society for History of Law 2011, s. 24 – 26.
 535. Schelle, K.: Od starého feudálního práva k moderní civilní kodifikaci (ABGB). In: Soukromé právo v proměnách věků (Sborník příspěvků z Letní školy). Brno, Masarykova univerzita 2011, s. 60 – 79.
 536. Schelle, K. – Frýdek, M.: Předpoklady vzniku dědického práva. In: Soukromé právo v proměnách věků (Sborník příspěvků z Letní školy). Brno, Masarykova univerzita 2011, s. 80 – 93.
 537. Schelle, K. – Schelleová, I.: Ekonomické důsledky insolvenčního a exekučního řízení v ČR a SR v době globalizace. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´11 (Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, Rajecké Teplice, 4. – 5. 10. 2011). Žilina (Slovensko), Žilinská univerzita v Žiline 2011, s. 466 – 474.
 538. Schelle, K.: Změny v právní úpravě civilního řízení v období meziválečného Československa. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009 – 2010. Plzeň, Aleš Čeněk 2011, s. 264 – 174.
 539. Schelle, K.: Třicátá léta a kritika československého parlamentarismu, Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 3, s. 69 – 77.
 540. Schelle, K. – Schelleová, I.: The History and the Contemporaneity of the European Insolvency Law, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, 2, 2010, No. 3, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 49 – 54.
 541. Schelle, K.: Zakotvení dědického práva v rakouském všeobecném občanském zákoníku. In: Proměny soukromého práva (Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB). Brno, Masarykova univerzita 2011, s. 138 – 147.
 542. Schelle, K.: The completion of the modern organization of Public Prosecution in Territory of the Czech Republic, Journal of Criminal Law and Public Prosecution, 2, 2011, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 46 – 53.
 543. Schelle, K.: Die Bedeutung des österreichischen Gesetzes über den Versicherungsvertrag aus dem Jahre 1917, Journal on European History of Law, 2, 2011, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 175 – 180.
 544. Schelle, K.: Historickoprávní věda na Moravě (vybrané problémy). In: Historické právne systémy a integracia Európy (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právo jako zjednocovateĺ Európy – veda a prax“ organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21. – 23. októbra 2010). Bratislava (Slovensko), Univerzita Komenského 2011, s. 151 – 154.
 545. Schelle, K.: Legal-historical science in Moravia (selected chapters). In: Historical Legal Systems and European Integration (Collection of Papers from International Scholastic Conference „Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice“ organized by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 21st – 23rd of October 2010). Bratislava (Slovensko), Univerzita Komenského 2011, s. 459 – 463.
 546. Schelle, K.: Průvodce po brněnských věznicích. In: Právní archeologie (Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČSUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové komory České republiky. Brno, The European Society for History of Law 2011, s. 69 – 73.
 547. Schelle, K. – Veselá, R.: Několik pohledů na mince jako symbol římskoprávních tradic. In: Právní archeologie (Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČSUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové komory České republiky. Brno, The European Society for History of Law 2011, s. 90 – 95.
 548. Schelle, K. – Frýdek, M.: Trest ztráty majetku a ztráta majetku v důsledku odsouzení v římském a feudálním právu, Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 4, s. 102 – 106.
 549. Schelle, K.: K pojetí testamentární posloupnosti ve všeobecném občanském zákoníku. In: Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí (Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia ke 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanskému), Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň, Aleš Čeněk 2011, s. 206 – 212.
 550. Schelle, K.: Insolvenční řízení a korupce (Insolvency Proceedings and Corruption. In: Bezpečné Slovensko a Európska Unia (Zborník příspěvků z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. – 11. november 2011). Košice (Slovensko), Vysoká škola bezpečnostního manažérstva v Košiciach 2011, s. 416 – 418.
 551. Schelle, K. – Schelleová A.: Co by měli znát podnikatelé o problematice veřejných zakázek a činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. In: Znalosti pro tržní praxi 2011. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2011, s. 43 – 49.
 552. Schelle, K.: Poczatek stosunków czechoslowacko-polskich wedlung czeskiej historiografii, Miscellanea Historico-Iuridica, Bialystok (Polsko), Universytet w Bialymstoku, tom X, 2011, s. 11 – 19.
 553. Schelle, K. – Man, Vl.: K problematice reformování policie ČR. In: Bezpečnostné fórum 2012 (Zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie). 1. Zväzok, Banská Bystrica (Slovensko), Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2012, s. 218 – 238.
 554. Schelle, K. – Frýdek, M.: Majetek po odsouzeném. In: Dny práva – 2011 – Days of Law (5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity – The fifth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law – Sborníky příspěvků – the conference proceedings). Brno, Masarykova univerzita 2012, s. 41 – 48.
 555. Schelle, K.: Pojišťovací smlouva a ABGB. In: Bene merito. Profesoru Jozefu Klimkovi k 70. narozeninám. Bratislava (Slovensko) 2012, s. 200 – 212.
 556. Schelle, K.: Prisons of Brno, Journal on European History of Law, 1, 2012, No. 3, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 170 – 172.
 557. Schelle, K. – Veselá, R.: Some Remarks on the Coins as Potential Symbols of Roman Law Tradition, Journal on European History of Law, 3, 2012, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 172 – 174.
 558. Schelle, K.: Možnosti korupce v insolvenčním řízení. In: Korupcia – právne a ekonomické aspekty (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 7. – 8. Júna 2012, Podhájska, Slovenská republika). Podhájska (Slovensko), Eastern European Development Agency n.o. 2012, s. 220 – 223.
 559. Schelle, K.: Nejstarší brněnské mince jako jeden ze symbolů počátků Brna. In: Symbolika a zkratky (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze a The European Society for History of Law). The European Society for History of Law 2012, s. 49 – 51.
 560. Schelle, K.: Die Rechtsregelung des Versicherungswesens in der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit, Journal on European History of Law, 3, 2012, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 96 – 109.
 561. Schelle, K.: The Organization of Public Prosecution on Territory of the Czech Republic from 1939 – 1939, Journal of Criminal Law and Public Prosecution, 3, 2012, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 42 – 51.
 562. Schelle, K.: K problematice česko-německých vztahů po první světové válce. In: Státoprávní vztahy českého státu k římskoněmecké říši ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). The European Society for History of Law 2012, s. 92 – 98.
 563. Schelle, K. – Schelleová, I.: New Trends in Czech Insolvency Law for Protection of Employees. In: Význam ĺudského potenciálu v regionálním rozvoji (Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. – 23. novembra 2012, Podhájská, Slovensko). Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012, s. 98 – 103.
 564. Schelle, K. – Man, Vl.: Policie České republiky v druhém desetiletí 21. století. In: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Europskoj unii (Zbornik naučnih radova sa medunarodne naučne konferencije, 11. – 13. oktobar 2012, Bački Petrovac – Gložan, Srbija). Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2012, s. 212 – 229.
 565. Schelle, K.: K počátkům organizace veřejné žaloby. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti (Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám). Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2013, s. 261 – 274.
 566. Schelle, K. – Schelleová, I.: Czech Insolvency Law after Updating, Law, Economy and Management, 2, 2012, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 87 – 89.
 567. Schelle, K.: Insolvenční řízení a korupce. In: Korupce – včera a dnes (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 133 – 137.
 568. Schelle, K. – Veselá, R.: On the Traditions of Czech State Right Thinking: Parliamentarianism and the Struggle for Czech State Right during the Second half of the Nineteenth Centure, Journal on European History of Law, 4, 2013, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 132 – 136.
 569. Schelle, K.: Trestní právo v době Jiřího z Poděbrad. In: Jiří z Poděbrad pragmatik a/či vizionář. Praha, České vysoké učení technické v Praze 2013, s. 69 – 76.
 570. Schelle, K.: Fašizace státní správy a územní samosprávy v druhé Česko-Slovenské republice (1938 – 1939). In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně). Brno, The European Society for History of Law 2013, s. 181 – 184.
 571. Schelle, K.: Státní zastupitelství v České republice – hlavní nástroj boje proti korupci. In: Organizovaná kriminalita a korupce platforma stínové ekonomiky státu (Sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference, 14. – 15. března 2013, Plzeň, Česká republika). Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 236 – 263.