Rozhodčí doložka

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce:

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., se sídlem Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání.

Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,– Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce;
b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu.

Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Rozhodčí doložka
(zkrácená verze)

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy hlavní, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, bude rozhodovat v rozhodčím řízení jako rozhodce Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., se sídlem Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a zákonem č. 216/1994 Sb. neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

     

Rozhodčí smlouva

 

Smluvní strany

……………………..

a

…………………....

se dohodly na této

rozhodčí smlouvě

I.

Spor vzniklý mezi stranami smlouvy o ………………. plynoucí ze smlouvy …………………, uzavřené dne……….. bude rozhodován v rámci rozhodčího řízení dle zákona č. 216/1994 Sb. na základě žaloby podané smluvenému rozhodci.

II.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že spor dle bodu I. této smlouvy bude rozhodovat rozhodce Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., se sídlem Ambrožova 6, 635 00 Brno

III.

Rozhodce přijímá funkci rozhodce písemným prohlášením, které bude součástí rozhodčího spisu.

IV.

Rozhodčí řízení se bude konat v místě určeném rozhodcem, dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

Náklady rozhodčího řízení tvoří

  1. poplatek za rozhodčí řízení náležející rozhodci, jenž činí 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,– Kč,
  2. zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení Občanského soudního řádu.

Strany této rozhodčí smlouvy se dohodly, že rozhodce může vydat ve sporu, specifikovaném dle bodu I. této smlouvy, rozhodčí nález bez nařízení ústního jednání ve věci.

V.

Rozhodčí nález je pro smluvní strany konečný a závazný, dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

VI.

Mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s rozhodčím řízením je zaručena.
Nestanoví-li tato rozhodčí smlouva jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. a platné předpisy na území ČR. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí smlouvou nevymezené a zákonem č. 216/1994 Sb. neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

VII.

Rozhodčí smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran a jedno vyhotovení obdrží smluvený rozhodce.

V Brně, dne…………

  

……………………..                                                ………………………….